Aktuality

Zasadala MVK: Kto kandiduje na post primátora a poslancov v Dobšinej?

 

Dňa 29. 10. 2022 sa v Slovenskej republike po prvýkrát uskutočnia spojené voľby. Budú to voľby do orgánov samosprávnych krajov – budeme voliť predsedu VÚC a poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja a zároveň voľby do orgánov samosprávy obcí – budeme voliť primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Budú to 2 samostatné voľby konané v jeden deň. Volič bude môcť odovzdať svoj hlas v obidvoch voľbách v tej istej volebnej miestnosti. Samozrejme, volič sa môže zúčastniť iba na jedných voľbách, nie je povinnosťou hlasovať v oboch. Voliť sa bude od 7.00 hod. do 20.00 hod.

V Dobšinej boli pre potreby týchto spojených volieb vytvorené tri volebné okrsky, okrskové volebné komisie budú v kultúrnom dome. Informácia o čase a mieste konania volieb bude do každej domácnosti doručená do 4. 10. 2022. Politické strany, hnutia, ich koalície a nezávislí kandidáti mohli v termíne do 30. 8. 2022 podať kandidátne listiny na voľby primátora mesta a na voľby poslancov mestského zastupiteľstva. Dňa 7. 9. 2022 zasadala mestská volebná komisia, ktorá po preskúmaní kandidátnych listín zaregistrovala týchto kandidátov na primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva:

Volí sa zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému chce dať volič svoj hlas. U primátora môže dať hlas iba jednému kandidátovi, u poslancov MsZ najmenej 1 a najviac 11 kandidátom.

Mgr. Eva Dovalovská, zapisovateľka mestskej volebnej komisie, foto: JK

Translate »