Krimi

Mestská polícia riešila v novembri a decembri 2023

 

Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Mestskej polície v Dobšinej majú jej členovia postavenie verejného činiteľa. Aj počas obdobia z predložených prípadov, jej príslušníci stále dbali na verejný poriadok, čo dokazuje aj posledná správa z ich činnosti. Presvedčte sa sami, kde všade museli mestskí policajti zasahovať, pričom sa jedná iba o výber z množstva prípadov, ktoré musia riešiť niekedy denne. Svoje zohráva aj alkohol, výtržnosti, či krádeže. Pozrite sa na prípady Mestskej polície za uplynulé obdobie, mesiace november a december 2023 .

Dňa 4.11. 2023 o 21:20 hod. hliadka MsP počas výkonu služby zistila narušenie verejného poriadku na Námestí baníkov podnapitým občanom, ktorý sa potácal a vykrikoval, čím vzbudzoval verejné pohoršenie. Skutok hliadka riešila  pokutou v blokovom konaní za priestupok proti verejnému poriadku.

Dňa 15.11. 2023 o 08:00 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie od majiteľa pohostinstva na Železničnej ulici vo veci poškodenia sklenenej výplne na vchodových dverách do pohostinstva podnapitou osobou. Skutok hliadka riešila  pokutou v blokovom konaní za priestupok proti majetku.

Dňa 21.11. 2023 o 09:00 hod. hliadka pri výkone služby zistila na Zimnej ulici znečistenie verejného priestranstva domovým odpadom. Objasňovaním priestupku boli zistené  osoby zodpovedné za tento priestupok. Hliadka ich riešila pokutou v blokovom konaní za priestupok proti verejnému poriadku.

Dňa 22.11. 2023 o 10:30 hod. hliadkovou  činnosťou  hliadky MsP  v dopoludňajších  hodinách  bol na Ul. SNP zistený ambulantný predaj  tovaru  z motorového  vozidla  cudzím  štátnym  príslušníkom, kde predaj bol  vykonávaný bez príslušného povolenia obce. Uvedený skutok bol príslušníkmi MsP na mieste riešený pokutou v blokovom konaní pre porušenie VZN mesta.

Dňa 22.11. 2023 o 11:30 hod. opätovne hliadka MsP v dopoludňajších  hodinách  zistila na Zimnej ulici ambulantný predaj tovaru  z motorového vozidla cudzím štátnym príslušníkom, kde predaj bol vykonávaný bez príslušného povolenia obce. Uvedený skutok hliadka riešila na mieste blokovou pokutou pre porušenie VZN mesta.

Dňa 22.11. 2023 o 13,30 hod. oddelenie  MsP prijalo  oznámenie vo veci krádeže balíka cukríkov v Ázijskom bistre na Námestí baníkov. Šetrením hliadky MsP a preverovaním kamerovým systémom bol zistený páchateľ, ktorému bola uložená pokuta v blokovom konaní za priestupok proti majetku a tovar bol vrátený majiteľovi bistra.

Dňa 03.12. 2023 o 16:00 hod. hliadkovou činnosťou MsP bolo zistené poškodenie závory pri vstupe na miestny cintorín. Šetrením bol zistený páchateľ tohto skutku, ktorému bola uložená bloková pokuta za priestupok proti majetku.

V mesiaci december hliadky MsP počas výkonu služby zistili na území mesta priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, kde vodiči motorových vozidiel nerešpektovali dopravnú značku zákaz státia a vozidlá stojace v protismere. Vodičom boli uložené pokuty v blokovom konaní.

Dňa 08.12. 2023 o 21:43 hod. oddelenie  MsP prijalo oznámenie vo veci poškodzovania majetku cudzou osobou na Zimnej ulici. Šetrením bol zistený páchateľ tohto skutku, ktorý úmyselne poškodzoval osobné motorové vozidlo, za čo mu bola uložená bloková  pokuta za priestupok proti majetku.

Dňa 12.12. 2023 o 12:00 hod. oddelenie  MsP prijalo  oznámenie od občianky mesta, že počas prechádzky na Námestí baníkov ju aj jej vnuka ohrozoval voľne pohybujúci sa pes bez dozoru. Šetrením bol zistený držiteľ psa, ktorému bola uložená bloková pokuta za priestupok porušenie VZN mesta Dobšiná.

Dňa 13.12. 2023 o 14:00 hod hliadkovou činnosťou MsP bol na Novej ulici zistený predaj alkoholu maloletej osobe občanom mesta. Uvedený skutok bol príslušníkmi MsP na mieste riešený blokovou pokutou za porušenie zákona o priestupkoch.

Dňa 22.12. 2023 o 09:00 hod. hliadkovou  činnosťou  hliadky MsP  v dopoludňajších  hodinách bol na Ul. SNP zistený ambulantný predaj  tovaru  z motorového  vozidla  cudzím  štátnym  príslušníkom, kde predaj bol vykonávaný bez príslušného povolenia obce. Uvedený skutok bol príslušníkmi MsP na mieste riešený pokutou v blokovom konaní pre porušenie VZN mesta.

MsP Dobšiná

 

 

Translate »