Aktuality

V Dobšinej znovu začali pôsobiť Miestne preventívne a poriadkové služby

 

Po osemmesačnom výpadku začali v Dobšinej od 2. januára 2024 znovu pôsobiť Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS).  V našom meste začalo znovu hliadkovať desať členov vybraných z obyvateľov mesta, ktorí tak získajú prácu na 30 mesiacov. Dobšiná bola v minulosti jedným z prvých miest v regióne, kde hliadky začali pôsobiť. Stalo sa tak už v roku 2009. Odvtedy sa MOaPS stali každoročne súčinnou zložkou, ktorá pracuje pri Mestskej polícii v Dobšinej a je ňu koordinovaná. V apríli 2023 bol však projekt ukončený a na osem mesiacov sa činnosť hliadok v Dobšinej pozastavila, keďže na ďalšie fungovanie MOaPS neboli zo strany štátu vyhlásené nové výzvy a vyčlenené finančné podporné prostriedky.

„Pred 8 mesiacmi nám skončil projekt a tak sme boli nútení čakať na novú výzvu zo strany štátu. Samotní ľudia si pritom už zvykli na hliadky MOaPS, ktoré boli nápomocné pri riešení problematiky v marginalizovaných skupinách, boli využívaní pri kontrole dodržiavania cestnej premávky, pri nástupe a odchode detí do a zo škôl, kontrole v školách na veľkých prestávkach, pri vyplácaní sociálnych dávok pred poštou, ale aj pri pohostinstvách. Zabezpečovali aj ohľad nad verejným poriadkom na problematických miestach, na Dedičnej, Zimnej ulici a iných. Kontrolovali aj odľahlejšie miesta a celkovo zabezpečovali v našej súčinnosti verejný poriadok. Boli nápomocní aj pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach,“ uviedol náčelník Mestskej polície v Dobšinej (MsP), Jaroslav Plačko, ktorý dodal, že pôsobenie hliadok spočíva najmä v ich preventívno-výchovnej činnosti.

Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán vyhlásil opätovne dňa 30. júna 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb. Cieľom výzvy bolo aktívne začlenenie Rómskych komunít a podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania.  Do tejto výzvy sa so súhlasom Mestského zastupiteľstva, ktoré o tom rozhodlo ešte v predstihu, zapojilo aj Mesto Dobšiná.

V decembri 2023 bolo medzi inými samosprávami na Slovensku doručené rozhodnutie aj Dobšinej, kde sa uvádza, že Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci konania overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť‘ podľa jej obsahu a príloh splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho bola žiadosť schválená. Mesto Dobšiná tak získalo na prevádzku projektu MOaPS na spomínané obdobie 30 mesiacov dovedna 416 000 EUR s plným financovaním celkových nákladov.

„Počas 8 mesačnej prestávky MOaPS sme videli v našom meste zhoršenie najmä čo sa týka poriadku a čistoty na verejných priestranstvách. Činnosť hliadok je pre naše mesto prospešná a hodnotím ju kladne najmä na základe spätnej väzby od samotných obyvateľov. Pri výbere jednotlivých členov hliadok chcem poďakovať aj výberovej komisii, kde sme vo všetkých 10 prípadoch našli úplnú zhodu v obsadení. Verím, že hliadky v našich uliciach budú znova odvádzať viditeľnú a prospešnú prácu,“ uviedol primátor Mesta Dobšiná, Ján Slovák.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »