Kultúra

170. výročie založenia Materskej školy v Dobšinej

 

Udalosť, ktorá v nás vyvolala spomienky, oživila minulosť, prinútila nás zamyslieť sa nad súčasnosťou a zároveň nás vyzvala hľadieť do budúcnosti. 9. novembra 2023 sme si pripomenuli 170 rokov od založenia našej materskej školy, vtedajšej detskej opatrovne. Jubileum je príležitosťou nielen na spomienky, ale aj na bilanciu dosiahnutých výsledkov, vyjadrenie hrdosti na svoju školu. V zrkadle spomienok sa vynárajú ľudia, ktorí prispeli k dobrému menu školy.

15.decembra 2023 sa v sále KD v Dobšinej konala Vianočná akadémia spojená s oslavou 170.výročia založenia MŠ v Dobšinej. Pozvaní hostia, riaditelia škôl, školských zariadení, bývali zamestnanci MŠ ,rodičia detí si mohli pozrieť krásne tanečné choreografie detí pod vedením svojich učiteliek. Stosedemdesiat  rokov nie je v dejinách veľa, no v dejinách mesta a v pamäti každého z nás zanechala škola dôležitú stopu.

Od roku 1853, keď sa prvýkrát otvorili brány školy, proces vzdelávania prešiel mnohými zmenami. Tak ako sa menili spoločenské podmienky, striedali sa obdobia vzostupov i úderov. Škola, ktorá sa nachádza v strede mesta, už od roku 1853 poskytuje to najdôležitejšie – vzdelanie, teda bohatstvo, ktoré nám nikto nemôže vziať.

V roku 1853 priamym zakladateľom a prevádzkovateľom bol Spolok evanjelických žien. Za riaditeľa škôlky bol zvolený Fábry János, bývalý učiteľ ľudovej školy. Materskú školu riadil od roku 1853 až do roku 1897, teda celých 44 rokov. Za toto obdobie si dobšinská materská škola získala tú najlepšiu povesť.

V roku 1895 Dobšinskú škôlku prevzalo  mesto . Mesto Dobšiná sa o ňu staralo a stará s maximálnou štedrosťou. V priebehu rokov sa neustále zveľaďovala a rekonštruovala. V súčasnosti  škola na svoju činnosť využíva tri podlažia , modernú školskú jedáleň. Všetky triedy majú vlastné príslušenstvo. Od roku 1949 sa vo vedení školy vystriedali sedem riaditeľky, niekoľko učiteliek,  nepedagogických zamestnancov a množstvo detí, ktorí jej robia dobré meno a úspešne ju reprezentujú na rôznych  súťažiach.

 Z každej školy nám zostali v pamäti a hlavne v srdci učitelia, ale aj školníci, upratovačky, kuchárky. Zostali nám spomienky na ľudí, ktorí boli súčasťou školy a boli pre ňu požehnaním, ktorí pre školu obetovali svoj čas a námahu.

Škole prajem ďalšie úspešné roky, nech je i ďalej požehnaním pre všetkých, ktorí do tejto školy vstupujú. „Nech učitelia zostávajú v srdciach detí.“

Učiteľka MŠ Dana Gergošová

Translate »