Aktuality

V Dobšinej sa dane a poplatky extrémne nezvyšovali

 

Mesto Dobšiná vzhľadom na nepriaznivú situáciu s cenami energií bolo nútené tak ako aj iné samosprávy upraviť výšku poplatkov a daní pre obyvateľov. Dokument, ktorý určuje výšku daní a poplatkov je platné všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN), aktuálne č. 195/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ako nám priblížili pracovníci Mestského úradu v Dobšinej, naproti iným samosprávam sa v Dobšinej zvyšovali poplatky a dane len minimálne.

„Sme si vedomí toho, že v Dobšinej je mnoho sociálne odkázaných obyvateľov a každého sa dotkla vlna zdražovania. Preto samospráva mesta Dobšiná upravila dne a poplatky iba minimálne. Niektoré samosprávy od 01. januára 2023 schválili navýšenie aj o 100%. V Dobšinej sme prihliadali práve na tieto skutočnosti, aby obyvatelia zvyšovanie aj v tomto smere príliš nepocítili a do mestského rozpočtu sme dostali iba najnutnejšie kompenzácie vzhľadom na enormné zvýšenie cien energií,“ uviedla pre Dobšinské noviny Mgr. Ivana Franková, referentka dane z nehnuteľnosti pri MsÚ Dobšiná. Výmery môžu obyvatelia očakávať na prelome mesiacov marec-apríl 2023. O koľko sa teda navýšili dane a poplatky v Dobšinej? Uvádzame stručný prehľad.

V § 3 ods. 5) písm. b), c),e) sa mení sadzba dane z 1,00 % na 1,30 % za pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky. V § 4 ods. 1) písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) sa ročná sadzba dne zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy mení : stavby na bývanie – z 0,145 € na 0,189 €, stavby na pôdohospodársku produkciu – z 0,175 € na 0,230 €, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu z 0,390 € na 0,510 €, samostatne stojace a hromadné garáže – z 0,410 € na 0,530 €, priemyselné stavby – z 0,910 € na 1,180 €, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť – z 1,450 € na 1,890 €, ostatné stavby – z 0,485 € na 0,630 €

V § 5 ods.1) písm. a), b) sa ročná sadzba dane za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu mení: byty – z 0,145 € na 0,190 €, nebytové priestory – z 0,410 € na 0,530 €

V § 9 ods.2 a) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 0,43 € na 0,48 €. V §9 ods.2 b) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 0,013 € na 0,014 €. V §9 ods.2 c) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 0,026 € na 0,028 €. V §9 ods.2 d) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 2,15 € na 2,37 €. V §9 ods.2 e) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 4,32 € na 4,75 €. V §9 ods.2 f) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 0,43 € na 0,47 €. V §9 ods.2 g) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 0,022 € na 0,024 €. V §9 ods.2 h) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 0,065 € na 0,071 €. V §9 ods.2 i) sa mení sadzba dane za užívanie ver. priestranstva z 0,052 € na 0,071 €

V §10 ods. 1 sa sadzba dane za ubytovanie mení z 0,60 € na 0,65 € na osobu a prenocovanie. V § 11 ods. 1a) sa sadzba dane za predajné automaty mení z 8,50 € na 9,50 €. V § 11 ods. 1 b) sa sadzba dane za predajné automaty mení z 86,- € na 95,- €. V § 12 ods. 1) sa sadzba dane za nevýherné hracie prístroje mení z 21,50 € na 23,50 €. V § 14 ods. 1 a) sa miestny poplatok za komunálne odpady mení z 0,076 € na 0,09 € za osobu a kalendárny deň. V § 14 ods. 1 b) sa miestny poplatok za komunálne odpady mení z 0,025 € na 0,027 € za jeden liter komunálnych odpadov. V § 14 ods. 1 c) sa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mení z 0,06 € na 0,066 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu.

Sprac. J. Karika

Translate »