Aktuality

Ukončenie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná“

 

V mesiaci máj 2020 bola ukončená rekonštrukcia a modernizácia budovy Komunitného centra na Novej ulici v Dobšinej. Mesto Dobšiná získalo NFP na realizáciu  tohto projektu s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná“ na základe predloženej žiadosti o poskytnutie NFP, v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ 6.1.3 Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra. Projekt stavby riešil Komunitné centrum v Dobšinej s maximálnymi nárokmi na vybavenie priestorov, za účelom rozšírenia kapacity, ponuky sociálnych služieb a aktivít komunitného centra. V rámci rekonštrukcie objektu komunitného centra sa vytvorili priestory kancelárie zamestnancov, klubovňa využívaná aj ako školiaca miestnosť, dielňa, klubovňa pre individuálne poradenstvo a kuchyňa pre účely výučby pečenia a varenia.

Okrem toho sa vytvorili  priestory hygienického centra so sprchami, WC oddelene pre mužov a ženy, ďalej WC so sprchou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, práčovňa, sklady a WC pre personál. V rámci objektu sú riešené priestory bezbariérovo vrátane vstupu do objektu, kde je inštalovaný schodolez. Súčasťou rekonštrukcie bola aj oprava steny, ktorej narušenie bolo spôsobené zbúraním vedľajšej susednej nehnuteľnosti, v čase hodnotiaceho procesu žiadosti o NFP, preto náklady na jej opravu boli špecifikované ako neoprávnené náklady.

Termín realizácie projektu: 09/2017 – 05/2020
Celkové skutočné oprávnené náklady na realizáciu aktivít projektu: 247 814,62 EUR.
Výška NFP: 235 423,88 EUR
Spolufinancovanie projektu vo výške 5%: 12 390,74 EUR
Neoprávnené náklady v rámci projektu so zohľadnením stanovených benchmarkov/finančných limitov vo výzve na podanie žiadosti o NFP: 5 631,67 EURNeoprávnené náklady na opravu steny: 12 000,74 EUR

Mgr. Jana Lenkeyová, MsÚ Dobšiná

Translate »