Aktuality

Modernejšia škola je už aj v Dobšinej

 

Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej sa zapojila do projektu Modernejšia škola na poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. Patrili sme medzi úspešných žiadateľov a podarilo sa nám získať dotáciu vo výške 29.890,- €.

Naším zámerom bolo:

1. Zriadiť náučno-relaxačnú zónu pre žiakov I. stupňa v časti nadstavby školy, a tak podporiť vyučovanie mimo triedy v špecializovaných priestoroch školy, vytvoriť priestor na zmysluplné trávenie voľného času počas prestávok a pútavé prostredie pre besedy a diskusie.

V tejto zóne sa nachádzajú sedacie vaky a taburety ponúkajúce variabilné sedenie vhodné na čítanie alebo vzájomné rozhovory. Baldachýny v tvare listov navodzujú príjemnú a bezpečnú atmosféru. Pre malých čitateľov je k dispozícii knižná búdka – priestor na požičiavanie a výmenu kníh, ktoré venovali škole naši učitelia. Zmysluplne tráviť prestávky je možné pri hracích stoloch – žiaci môžu hrať kooperatívne hry, ktoré podporujú tímovú spoluprácu, ale aj stolové hry, ktoré rozvíjajú slovnú zásobu a hry založené na učení Montessori. Na stenách sú edukačné tapety, na zemi koberce, ako napríklad skákacia škôlka či twister a na vakoch vankúše s násobilkou, vybranými slovami, či geometrickými tvarmi. Dôležitým prvkom je etážové pódium vhodné na sedenie počas besedy alebo diskusie. Zóna bude slúžiť žiakom na vyučovacích hodinách čítania, vlastivedy či prírodovedy a na oddych počas prestávok, popoludní ju budú využívať žiaci zo školského klubu detí.

2. Zriadiť náučno-relaxačnú zónu pre žiakov II. stupňa na hlavnej chodbe s cieľom podporiť stretávanie žiakov v príjemnom prostredí, pozitívne, akceptujúce a stimulačné vzťahy k rovesníkom bez ohľadu na etnickú príslušnosť, schopnosti, spoločenskú triedu či hendikep a vytvoriť kvalitatívne nové prostredie zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí pri vyučovaní využívajú interaktívnu podlahu.

Aj súčasťou tejto zóny sú sedacie vaky s edukačnými vankúšmi a taburety určené na relax počas prestávok, knižná búdka, edukačné tapety a hracie stoly. Okrem nich je v zóne aj stôl na stolný tenis. Škola pre veľký záujem žiakov o tento šport z vlastných zdrojov zakúpila ďalšie dva stolnotenisové stoly, ktoré sú umiestnené v ostatných chodbových priestoroch školy a vytvárajú možnosti zmysluplného trávenia prestávok pre všetkých žiakov. Priestor je vybavený interaktívnou podlahou Funtronic a lemuje ho sedenie pre žiakov, ktorí sa aktuálne nepodieľajú na plnení zadaní, ale majú bezproblémový výhľad na prebiehajúce aktivity a môžu byť svojmu tímu nápomocní.

3. Revitalizovať triedy priestorovým zabezpečením, ktoré bude podporovať prechod od tradičnej výučby k inovatívnym metódam, ktoré aktívne zapájajú žiaka do vyučovacieho procesu a vytvoriť oddychové zóny v triedach.

Revitalizácia tried spočívala v ich vybavení modernými školskými lavicami, ktoré umožňujú využívať aktivizujúce vyučovacie metódy pri rešpektovaní vzdelávacích potrieb žiakov. Výučba je tak procesom súčinnosti učiteľa a žiakov – aktívny je nielen učiteľ, ale aj žiak. V takejto triede je možné uplatniť aj dialogické alebo diskusné metódy, projektové metódy, metódu skupinovej práce, ktorá môže prerásť aj do kooperatívneho vyučovania.

Našu školu navštevuje každoročne viac ako 600 žiakov a mnoho z nich pravidelne čelí problému školskej neúspešnosti. Je nevyhnutné prehodnotiť prístup k ich vzdelávaniu, zvýšiť ich výkonovú a vnútornú motiváciu učiť sa, využívať metódy výučby, ktoré by zohľadňovali ich špecifické potreby, naučiť ich, že spolupráca je pri dosahovaní ich cieľov najdôležitejšia a pripraviť týchto žiakov pre ďalšie štúdium, ktoré ich determinuje v uplatnení sa na trhu práce.

Ing. Janka Liptáková

Translate »