Aktuality

Konateľka Mestských lesov reaguje na otvorený list poslanca

 

Január a február sú v roku dva najťažšie mesiace aj pre spoločnosť Mestské lesy Dobšiná. V tomto období prebieha kontrola nezávislého audítora, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ročnej závierky, ukončila sa kontrola Krajského lesného úradu naliehavých ťažieb na rok 2014 (najmä z dôvodu kalamít smreka). Rovnako prebieha ukončovanie mimoriadnej inventúry dreva a mimoriadnej kontroly dokladov, príprava podkladov pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov na obnovu lesa vo výške 650 000Eur, začala sa spolupráca so spoločnosťou Euroforest, ktorá vypracováva Programu starostlivosti o les.

Bývalý Lesný hospodársky plán na roky 2015-2024.Na základe týchto skutočností som nemala priestor odpovedať na otvorený list, ktorý je súhrnom interpelácii pána poslanca Jána Slováka, prezentovaných na mestských zastupiteľstvách. Nespokojnosť určitej skupiny ľudí cítim od svojho nástupu v roku 2007, kedy už v júni daného roku, som bola na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve odvolaná a poslanci mestského zastupiteľstva mi nariadili aby som s Ing. Ladislavom Kochanom (vtedajším vedúcim výroby), ktorý je vysoko kvalifikovaným odborníkom v oblasti lesníctva, rozviazala pracovný pomer. Napriek môjmu prvotnému odvolaniu, ma na opakovanom mestskom zastupiteľstve opäť menovali na post konateľky spoločnosti.

V každej publikovanej interpelácii pramenili informácie z vnútra tejto firmy, ktoré boli vytrhnuté z kontextu a prispôsobené konkrétnemu zámeru, bez otvorených konzultácii, čo považujem za neseriózny prístup. Je ťažké pracovať vo firme s ľuďmi, ktorí sú neseriózni a poskytujú pracovné informácie tretím osobám, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Títo ľudia sú odborne usmerňovaní, poberajú mzdu, ako aj nemalé benefity a napriek tomu pristupujú k takémuto správaniu nie len voči mne, ako konateľke ale aj voči svojim kolegom. Áno, dobšinské lesy patria všetkých občanom tohto mesta, avšak mám za to, že pre tieto lesy a toto mesto robím maximum a na vysokej odbornej úrovni. Vo svojom profesijnom vývoji som prešla takmer všetkými výrobnými pozíciami v lesníctve a mám za sebou 30 rokov praxe v tejto oblasti. Myslím si, že práve moja odborná úroveň a požiadavky na odbornosť vykonanej práce sa stávajú nežiaducimi aj pre niektorých mojich pracovníkov.

Na budúcnosť Mestských lesov som dbala aj pri svojej manažérskej činnosti, kde som myslela aj na budúce horšie obdobie, kedy som ako konateľ tejto spoločnosti založila investičný fond, fond odmien pre zamestnancov a fond reprodukcie lesa. Na týchto účtoch je okamžite k dispozícii značný objem finančných prostriedkov, ktoré predstavujú podporu pre tento les aj v časoch, keď nebude schopný prosperovať tak, ako prosperuje v súčasnosti. V dobšinských lesoch pracujú predovšetkým miestne partie a partie z blízkeho okolia, samozrejme výkonné a seriózne. Myslím si, že aj tieto partie majú vykonávať činnosť v prospech tohto mesta a lesa, no bohužiaľ sa v tejto firme našli aj prípady miestnych občanov, ktorí svoju činnosť vykonávali protizákonným spôsobom a bola som nútená túto situáciu riešiť s orgánmi činnými v trestnom konaní. Aj napriek týmto udalostiam, títo ľudia dostali druhú šancu. Ja, ako konateľka tejto spoločnosti, som na argumentovanie svojich rozhodnutí, ktoré sa týkali výberu pracovných partií, nepotrebovala a nepoužívala iné argumenty, ako tie, ktoré boli podložené na odbornosti, skúsenostiach a potrebách našich dobšinských lesov.

Miestne píly majú prednostnú možnosť odoberať piliarske výrezy v maximálnom dostupnom objeme, samozrejme ak akceptujú naše predajné ceny. V prípade ak tieto ceny neakceptujú, sme ako obchodná spoločnosť v prvom rade povinní zabezpečiť odbyt tejto hmoty za čo najvyššiu možnú cenu, ktorá zabezpečí prospech lesu, ľuďom, ktorí pre tento les pracujú, ako aj v prospech mestskej pokladnice. Ak je táto cena vyhovujúca pre externých odberateľov, ktorých náklady na odvoz tejto hmoty sú omnoho vyššie, myslím si, že táto cena je akceptovateľná aj pre miestne podniky. Napriek tomu sme sa po celú dobu snažili spracovateľom dreva vyjsť v ústrety, pretože nezamestnanosť v našom meste je vysoká, aj napriek faktu, že by sme ako obchodná spoločnosť boli okamžite túto hmotu schopní odpredať externým dodávateľom. Vykázaný zisk je adekvátny vyťaženému objemu dreva, ktorý je premietnutý aj v uvedených vytvorených fondoch. Nájomné mestu sme navýšili o 200%, sponzorujeme a vykonávame podpornú činnosť pre všetky školy, zariadenia v meste, ako aj organizácie a podujatia organizované mestom. Každý kto o pomoc požiadal, ju dostal do maximálnej možnej výšky.

Za vyznačenú a vyťaženú drevnú hmotu zodpovedá v prvom rade odborný lesný hospodár, následne lesník a ťažbový technik. Celý výrobný úsek usmerňuje a kontroluje správne vykonanie všetkých činností, vedúci výroby. Konateľ zodpovedá za celý chod firmy ale rovnako zamestnáva pracovníkov, ktorí sú za tieto činnosti priamo zodpovední, tak na výrobnom, ako aj ekonomickom úseku. Ceny drevnej hmoty boli vysoké ale predajné, aj v súčasnosti požiadavky trojnásobne prevyšujú disponibilný objem hmoty. V prvom rade však aj v tomto období drevná hmota ostáva pre miestne píly, samozrejme s akceptovaním našich cien, ako som to uviedla aj vyššie. V opačnom prípade bude táto hmota poskytnutá externým odberateľom, aby nedošlo k jej znehodnoteniu a bol zachovaný čo najvyšší možný zisk pre naše mesto.

Uvedené informácie pánom poslancom Slovákom o „prerobení na drevnej hmote vo výške 25 000Eur“ sú zavádzajúce a nepodložené, v lese nebola kvôli cene ponechávaná žiadna drevná hmota. Vysoké zásoby dreva nastali v dôsledku nesúladu výroby, odvozu a odbytu dreva. Aj tento nesúlad sme po návrate z mojej operácie vyriešili, odbyt bol zrealizovaný a manipulovalo sa aj na odvozných miestach, aby drevná hmota odišla v čo najkratšom čase a najcennejšie sortimenty boli z odvozných miest ihneď odbytované. Nemám vedomosť o tom, aby sa na drevnej hmote „prerobilo“. Týždenne výrobný úsek na svojich dispečingoch – poradách, v prvom rade rieši práve súlad odbytu, odvozu a ťažby dreva, aby nedochádzalo k navýšeným zásobám dreva a aby boli najcennejšie sortimenty dreva odbytované v čo najkratšom možnom čase.

Za vagónovanie dreva je v prvom rade priamo zodpovedný vedúci expedičného skladu a ja ako konateľ tejto spoločnosti mám za to, že jeho odbornosť je dostatočná na to, že vie posúdiť obsah vagónov, ktoré odsúhlasuje. Nemám vedomosť o tom, že medzi vlákninou, ktorá vo vagónoch odchádza, bolo „krásne drevo“, ako to uvádza pán poslanec Slovák. O žiadnom omylnom vagóne neviem, za naloženú akostnú triedu dreva bolo adekvátne zaplatené. Za predaj každého kubického metra dreva zodpovedá, či na odvoznom mieste alebo expedičnom sklade, odbytár.

Pri predaji dreva z odvozného miesta som nariadila všetkým zodpovedným, aby boli tejto činnosti účastní najmenej dvaja zodpovední pracovníci – lesník a odbytár. Ak vedúci odbytu z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nie schopný sa tohto predaja zúčastniť, poverí touto činnosťou pracovníka na dostatočnej odbornej úrovni v tejto oblasti. Pokiaľ ide o „čiernu prácu“, každý lesník zadáva a preberá preberacím protokolom prácu, ktorá bola na jeho obvode vykonaná. Túto činnosť usmerňuje a kontroluje ťažbár, pestovateľ alebo referent prípravy výroby, ktorých riadi vedúci výroby a ten zodpovedá za celú výrobnú činnosť konateľovi.

Každá zmluva, ktorá je podpísaná konateľom, je odobrená vedúcim výroby, vedúcou ekonomiky a rovnako právnikom a nemám vedomosť o uzatvorení žiadnej nevýhodnej zmluvy pre túto spoločnosť. Za predaj na pni „na Balážke“, ako aj „nad Starohradskou“, tak ako som už viackrát spomenula, zodpovedá v prvom rade odborný lesný hospodár a lesník. Žiadne ceny neboli za ťažbu dreva podliezané ale vychádzali z faktu, že dodávateľ prác predával drevo priamo a nie cez priekupníkov. Ak bol pán poslanec Slovák na tvare miesta aj s odborníkom a mali vedomosť o tom, že ide o výrub veľkého množstva zdravých stromov, ako to uvádza v jeho otvorenom liste, nerozumiem tomu, prečo nás – lesníka, vedúceho ťažby, odborného lesného hospodára alebo mňa, neprizval a neupovedomil o tejto skutočnosti priamo na mieste. Mám za to, že moji pracovníci sú odborníci a vedia posúdiť zdravý a chorý strom.

Personálne záležitosti sú v kompetencii konateľa spoločnosti a mojou snahou bolo podporiť v každom zamestnancovi schopnosti, v ktorých mal najväčší potenciál a ak mal lepšie predpoklady na výkon inej činnosti, bola mu umožnená. Naopak, ak kompetencie danej osoby neboli pre výkon danej činnosti dostatočné, bolo v záujme tejto spoločnosti obsadiť toto miesto kompetentnejšou osobou. Všetky personálne zmeny vo firme som vykonala v prospech tejto spoločnosti, no napriek tomu, aj pre mňa to boli náročné a vyčerpávajúce zmeny, avšak vzhľadom na to, že v jednom roku som musela nahradiť dve najdôležitejšie funkcie, tieto zmeny boli nevyhnutné. V oboch prípadoch boli dôvody odchodu osobného charakteru, o ktorých ja nemám kompetencie informovať.

Všetky služobné cesty boli zrealizované za účelom prospechu pre túto firmu a pokiaľ ide o nezrovnalosti v cestovných výkazoch, ak by k ich sumarizácii a kontrole dochádzalo dekádne, nebolo by potrebné dopisovanie, ide o čisto administratívnu záležitosť. Chýbajúce drevo v „Tešnárkách“ je predmetom mimoriadnej inventúry dreva a Ústredná inventarizačná komisia mi doposiaľ nepredložila záver tejto inventúry. Jedinou možnou príčinou tejto nezrovnalosti je podľa môjho názoru nedôsledná mesačná kontrola, vystavovanie prvotných dokladov, ako aj kontrola na mieste. Po predložení záznamu Ústrednej inventarizačnej komisie, bude táto skutočnosť postúpená kompetentným orgánom.

Na záver, mojou jedinou snahou bolo posilniť a vybudovať silnú spoločnosť, ktorá ochraňuje naše „zelené zlato“, ktorá bude podporovať naše mesto. Mojou snahou bolo podporiť odborný rast mojich pracovníkov, pre ktorý som im vytvárala dostatočný priestor a finančné zabezpečenie. Svoju činnosť som vždy vykonávala v prospech lesa a proti akejkoľvek nezákonnej činnosti a preto môžem s hrdosťou povedať, že som pre toto mesto a túto spoločnosť urobila čo bolo v mojich silách, v súlade s mojim najlepším úmyslom. Ďakujem všetkým tým, ktorí svojou zodpovednou prácou priamo vonku -v lese, či na expedičnom sklade, v lesnej škôlke alebo v kancelárii, prispeli k zveľaďovaniu a ochrane lesa a vytvoreniu tohto krásneho hospodárskeho výsledku aj v roku 2013. Vážim si každú čestnú a kvalitne vykonanú prácu, úprimnosť a otvorenosť mojich ľudí. Lesu zdar!

Ing. Vlasta Ruppová

Foto: Radakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »