Aktuality

Dobrovoľní hasiči sa v minulom roku nenudili

 

Mesto Dobšiná je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Dobšinej, ktorého úlohou je zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. DHZ  pozostáva z 20-tich  členov. Momentálne dvanásť členov  spĺňa podmienku  odbornej spôsobilosti na výkon činnosti v hasičskej jednotke.

Zásahová činnosť DHZ Dobšiná: V roku 2020 členovia DHZ zasahovali pri  jednom   požiari  a  štyroch  technických zásahoch.

  1. Dňa 17. apríla 2020 došlo k požiaru lesného porastu na Dobšinskom kopci. Udalosť ohlásil Ing. Juraj Husár.  Členovia DHZ použili pri zásahu techniku   T 148 CAS 32, 1 x C prúd. Zásah trval 3 hodiny.
  2. Dňa 3. mája 2020 došlo k upchatiu mestskej kanalizácie na ulici Tureckej. Udalosť ohlásil Jozef Hudák. Zásahu sa zúčastnili Jozef Hudák, Ivan Garan, Miroslav Rešovský, Mário Zahoranský.  Členovia DHZ použili pri zásahu 1 x C prúd, kanálového krtka,  techniku T 148 CAS 32.  Zásah trval 1 hodinu a 20 minút.
  3. Dňa 6. mája 2020 členovia DHZ Dobšiná pán Vladimír Balúch a Martin Novotný sa zúčastnili služby v Karanténnom stredisku v Rožňave. Členovia DHZ na pokyn koordinátora karanténneho strediska roznášali stravu a dezinfikovali spoločné priestory karanténneho strediska. Služba sa konala od 7,00 hod. do 19,00 hod.
  4. Dňa 5. septembra 2020 došlo k upchatiu kanalizácie na ulici Hronskej pri pohostinstve Bujak. Udalosť oznámila pani M. Macková.   Zásahu sa zúčastnili Jozef Hudák,  Ivan Garan, Marián Vikartovský, Peter Zahoranský a Mário Zahoranský  Jednotka na  zásah  použila techniku T 148 CAS 32.Na zásah bol použitý 1 x C prúd a kanálový krtko. Zásah trval 1 hodinu a 30 minút.
  5. Dňa 6. septembra 2020 došlo k upchatiu kanalizácie na ulici Zimnej. Udalosť oznámil pán Ján Fajdek.  Zásahu sa zúčastnili  Ivan Garan, Marián Vikartovský, Peter Zahoranský a Mário Zahoranský. Na zásah bola použitá technika T 148 CAS 32,  1 x D prúd a kanálový krtko. Zásah trval 2 hodiny.

Ďalšie aktivity členov DHZ: V rámci zdokonaľovacej prípravy  bolo v hasičskej jednotke uskutočnených  v roku 2020 –  12 cvičení . Členovia DHZ v rámci svojej činnosti  vykonávajú aj údržbu a kontrolu hasičskej techniky v rozsahu a časových intervaloch stanovených výrobcom hasičskej techniky s dôrazom na akcieschopnosť  zásahových vozidiel.

Materiálno technické zabezpečenie DHZ: Dobrovoľný hasičský zbor mesta Dobšiná v roku 2020  získal  od Ministerstva vnútra SR v rámci programu vybavenosti dobrovoľných hasičských zborov v SR do užívania zásahové vozidlo IVECO CAS 15 v celkovej hodnote 114 000€. Náš DHZ získal aj paušálnu finančnú podporu  3 000,- € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Poskytnutá dotácia bola použitá  na opravu hasičských  zásahových vozidiel: T 148 CAS 32 a vozidla LIAZ Karosa CAS 25. Na vozidle T 148 CAS 32 bola vykonaná oprava brzdového systému.  Na vozidle LIAZ CAS 25 bola vykonaná oprava brzdového systému, demontáž a montáž nábojov kolies prednej nápravy, demontáž a montáž hriadeľov prednej nápravy, výmena krížov hriadeľov prednej nápravy, pretesnenie nábojov, kompletovanie nábojov prednej nápravy, diagnostikovanie poruchy spojky, výmena spojkového valčeka a posilňovača spojky, odvzdušnenie systému spojky, demontáž zadnej svetelnej rampy.

V zmysle zákona 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR § 3 písm. c/, je DPO SR oprávnená poskytovať hasičským zborom obcí finančnú podporu.  Z tohto dôvodu sme   v mesiaci august 2020 zaslali  žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek  na území Slovenskej republiky pre rok 2021 – do kategórie „B“. Hasičské jednotky zaradené do kategórie B majú možnosť získať dotáciu od štátu 3 000 €. Členovia DHZ zabezpečili  STK u vozidiel T 148 CAS 32, Karosa CAS 25. V mesiaci október 2020 Mesto Dobšiná požiadalo Ministerstvo vnútra SR o zapísanie hasičských vozidiel DHZ Dobšiná do osobitnej evidencie služobných vozidiel MV SR.

Činnosť z oblasti požiarnej prevencie

Zo zákonných nariadení poveril primátor mesta Dobšiná  vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol  technika požiarnej ochrany   Věru Krížovú  a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorí absolvovali školenie na vykonávanie týchto kontrol prostredníctvom technika požiarnej ochrany. Mesto vytvorilo na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol jednu kontrolnú skupinu. Za vedúceho  kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Ľuboša Vlčeka, členom  kontrolnej skupiny je Michal Nehrer.

Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 7. augusta 2020 do 30. septembra 2020. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané podľa ročného plánu na uliciach:  Novej od súpisného čísla 766 po súpisné číslo 1179, Tri ruže od súpisného čísla 879 po súpisné číslo 886, Skalná od súpisného čísla 887 po súpisné číslo 1172, Hnilecká od súpisného čísla 912 po súpisné číslo 951, Vlčia dolina od súpisného čísla 955 po súpisné číslo 1173.

V kalendárnom roku 2020 bolo skontrolovaných  197 nehnuteľností podľa ročného plánu a jedna nehnuteľnosť na základe podnetu  od občana. Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole.  Objektov kde neboli zistené nedostatky bolo 193.  V štyroch objektoch boli zistené nedostatky, ktoré neboli bezprostredne odstránené  a môžu mať vplyv na vznik požiaru. Konkrétne nedostatky z kontrolovaných objektov  boli spísané formou zápisníc.

Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená  do 31.decembra 2021. Po uplynutí lehoty budú vykonané následné protipožiarne kontroly. Ak sa pri následnej protipožiarnej kontrole zistí, že  nedostatky odstránené neboli, Mesto Dobšiná o tom  upovedomí Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave, ktoré vyvodí ďalšie kroky a opatrenia.

Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané aj u právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb podľa ročného plánu na uliciach:  SNP od súpisného čísla 479 po súpisné číslo 630, Banskej od súpisného čísla 631 po súpisné číslo 655, P.J. Šafárika od súpisného čísla 658 po súpisné číslo 668, Lesnej od súpisného čísla 670 po súpisné číslo 679, Partizánskej od súpisného čísla 697 po súpisné číslo 725, Záhradnej od súpisného čísla 726 po súpisné číslo 764. V kalendárnom roku 2019 bolo skontrolovaných  216 nehnuteľností podľa ročného plánu. Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole.  Objektov kde neboli zistené nedostatky bolo 212. V štyroch objektoch boli zistené nedostatky, ktoré neboli bezprostredne odstránené  a môžu mať vplyv na vznik požiaru. Konkrétne nedostatky z kontrolovaných objektov boli spísané formou  zápisníc. Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená  do 31.augusta 2020. Po uplynutí lehoty budú vykonané následné protipožiarne kontroly.

V roku 2021 budú do ročného plánu  preventívnych  protipožiarnych kontrol zaradené  ulice Nová od s.č. 766 po s.č. 878, Tri ruže  od s.č. 879 po s.č. 887, Skalná od s.č. 888 po s.č. 911, Skalná od s.č. 1171 po s.č. 1172, Hnilecká od s.č. 912 po s.č. 951, Vlčia dolina od s.č. 955 po s.č. 960, Vlčia dolina od s.č. 1162 po 1173 a Budovateľská od s.č. 962 po s.č. 965.

Věra Krížová & Ivan Garan

Translate »