Aktuality

Činnosť mestských dobrovoľných hasičov v roku 2019

 

Mesto Dobšiná je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorého úlohou je zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach (ďalej len DHZ). DHZ  pozostáva z 20-tich  členov. Dvanásť členov spĺňa podmienku  odbornej spôsobilosti na výkon činnosti v hasičskej jednotke.

Zásahová činnosť DHZ Dobšiná:

V roku 2019 členovia DHZ zasahovali pri  dvoch  požiaroch a desiatich  technických zásahoch.

 1. Dňa 3. apríla 2019 došlo k upchatie mestskej kanalizácie. Udalosť ohlásil člen DHZ Dobšiná Miroslav Rešovský. Zásahu sa zúčastnili Ivan Garan, Miroslav Rešovský a Marián Vikartovský. Členovia DHZ použili pri zásahu techniku   T 148 CAS 32, 1 x C prúd. Zásah trval 1 hod.
 2. Dňa 10. apríla 2019 došlo k upchatiu mestskej kanalizácie na ulici Novej. Udalosť ohlásila Věra Krížová. Zásahu sa zúčastnili Jozef Hudák, Ľuboš Vlček a Vojtech Opremčák. Členovia DHZ použili pri zásahu 1 x C prúd, techniku T 148 CAS 32.  Zásah trval 1 hodinu a 10 minút.
 3. Dňa 14. apríla 2019 došlo k upchatiu verejnej kanalizácie na ulici Novej.  Udalosť ohlásil pán Ladislav Klausman. Zásahu sa zúčastnili  traja členovia DHZ, Ivan Garan,  Miroslav Rešovský a Marián Vikartovský. Jednotka na vyčistenie kanalizácie použila techniku T 148 CAS 32, 1x C prúd.
 4. Dňa 15. mája 2018  požiadala zamestnankyňa mesta Věra Krížová členov DHZ Dobšiná o preskúšanie funkčnosti verejnej kanalizácie v meste Dobšiná.    Zásahu sa zúčastnili Jozef Hudák, Miroslav Rešovský a Ivan Garan. Jednotka na  zásah  použila techniku Karosa  CAS 25.
 5. Dňa 9. júla 2019 ohlásil riaditeľ Mestských lesov Dobšiná p. Marcel Kollárik požiar lesného porastu v lokalite Gugeľ. Na zásah bola použitá technika T 148 CAS 32, 3x D prúd, vodu im kyvadlovým spôsobom dopĺňal HaZZ.  Zásahu sa zúčastnili Miroslav Rešovský, Ľuboš Vlček a zamestnanci Mestských lesov Dobšiná.
 6. Dňa 4. augusta 2019 došlo k požiaru kotolne v obci Dedinky. Udalosť oznámil operačný HaZZ.   Zásahu sa zúčastnili  traja členovia DHZ, Ivan Garan, Marián Vikartovský a Mário Zahoranský.  Jednotka pri zásahu použila techniku T 148 CAS 32. Do príchodu DHZ bol požiar zlikvidovaný.
 7. Dňa 9.8. 2019 došlo k upchatiu verejnej kanalizácie na ulici Zimnej. Zásahu sa zúčastnili Ivan Garan, Miroslav Rešovský a Michal Nehrer. Udalosť oznámil Ján Fajdek. Jednotka pri zásahu použila techniku T 148 CAS 32,  1x C prúd a kanálového krtka.
 8. Dňa 13.10.2019 členovia DHZ zasahovali pri orezávaní stromu ktorý zasahoval do elektrického vedenia. Udalosť   oznámila p. Gabriela Šrenkelová.   Zásahu sa zúčastnili traja členovia DHZ, Ivan Garan, Miroslav Sklenár a Miroslav Rešovský. Jednotka pri zásahu použila pracovnú plošinu PP 20.
 9. Dňa 20.10. 2019 došlo k upchatiu mestskej kanalizácie na ulici Tureckej. Udalosť oznámil člen DHZ Jozef Hudák. Zásahu sa zúčastnili štyria členovia DHZ Ivan Garan, Miroslav Rešovský, Vojtech Opremčák a Jozef Hudák. Jednotka pri zásahu použila techniku Karosa CAS 25, 1 x C prúd.
 10. Dňa 10.11.2019 došlo k upchatiu kanalizačnej prípojky na ulici Hnileckej. Udalosť oznámila Věra Krížová.  Zásahu sa zúčastnili štyria členovia Ivan Garan, Miroslav Sklenár,  Miroslav Rešovský a Vojtech Opramčák. Jednotka pri zásahu použila techniku Karosa  CAS 25, 1 x C prúd.
 11. Dňa 11.11.2019 došlo k upchatiu kanalizačnej prípojky na ulici Záhradnej. Udalosť ohlásil Ľuboš Lukáč. Zásahu sa zúčastnili členovia DHZ Ivan Garan, Miroslav Rešovský, Miroslav Sklenár a Michal Nehrer. Jednotka pri zásahu použila techniku T 148 CAS 32.
 12. Dňa 13.11. 2019 členovia DHZ Ivan Garan, Marián Vikartovský a Mário Zahoranský zasahovali pri monitorovaní povodňovej situácie.  O pomoc požiadala starostka obce Mlynky.  Členovia DHZ plnili protiprúdové zábrany vodou pomocou  techniky Karosa CAS 25 a kalových čerpadiel v spolupráci  s jednotkami DHZ  Mníšek nad Hnilcom, DHZ Betliar a DHZ Rejdová.

Technická pomoc: Členovia DHZ poskytli zásahovú techniku   na podujatiach  organizovaných Mestom Dobšiná a to automobilové preteky do vrchu Dobšinský kopec v dňoch 19.7. – 20.7. -21.7.2019.

Ďalšie aktivity členov DHZ:

K ďalším aktivitám  členov DHZ patrí  činnosť v protipožiarnych  asistenčných hliadkach  na  podujatiach,   kde sa zúčastňuje väčší počet  osôb. Členovia DHZ vykonávajú požiarny dohľad  v Kultúrnom dome na podujatiach ako sú (plesy, divadelné predstavenia, koncerty) a taktiež  dohliadajú na bezpečný  priebeh Turíčnych sviatkov. V rámci zdokonaľovacej prípravy  bolo v hasičskej jednotke uskutočnených  v roku 2019 –  20 cvičení . Členovia DHZ v rámci svojej činnosti  vykonávajú aj údržbu a kontrolu hasičskej techniky v rozsahu a časových intervaloch stanovených výrobcom hasičskej techniky s dôrazom na akcieschopnosť  zásahových vozidiel.

Materiálno technické zabezpečenie DHZ:  

Dobrovoľný hasičský zbor mesta  Dobšiná v roku 2019  získal  paušálnu finančnú podporu  3 000,- € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.  Z dotácie   boli  zakúpené materiálno-technické vybavenie pre členov DHZ.

1 ks Kompresor na dofukovanie pneumatík
1 ks Autonabíjačka + štartovací vozík
1 ks Zásahová obuv Fireman pre nového člena DHZ
1 ks Uniforma pracovná UBO pre nového člena DHZ
2 ks Ľahký zásahový oblek
2 ks Zásahové hadice B 75 so spojkou
5 ks Zásahové hadice C 52 so spojkou
5 ks Zásahové hadice D 25 so spojkou
2 ks Prúdnica zásahová D 25 profi
2 ks Prúdnica zásahová D 25 klasická
4 ks Sekeromotyka na lesné požiare
2 ks Požiarny vak ERMAG 25 litrový
1 ks Nastavec – priemer 100
1 ks Kanadská striekačka
12 párov Pracovné rukavice gumené

V zmysle zákona 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR § 3 písm. c/, je DPO SR oprávnená poskytovať hasičským zborom obcí finančnú podporu.  Z tohto dôvodu sme   v mesiaci august 2019 zaslali  žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek  na území Slovenskej republiky pre rok 2020 – do kategórie „B“. Hasičské jednotky zaradené do kategórie B majú možnosť získať dotáciu od štátu 3 000 €. Členovia DHZ zabezpečili  STK u vozidiel T 148 CAS 32, Karosa CAS 25 a Škody 706 požiarnej pracovnej plošiny PP20. U požiarnej plošiny bola vykonaná odborná prehliadka a skúška zdvíhacieho zariadenia.

Činnosť z oblasti požiarnej prevencie

Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a mestám. Mesto Dobšiná v zmysle § 23 citovaného zákona vykonalo  preventívne protipožiarne kontroly za účelom preverenia  dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, kde nevykonáva dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave.

V súlade s § 23 a  § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 18-23/I-2019-MsZ poveril primátor mesta Dobšiná  vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol  technika požiarnej ochrany   Věru Krížovú  a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorí absolvovali školenie na vykonávanie týchto kontrol prostredníctvom technika požiarnej ochrany. Mesto vytvorilo na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol jednu kontrolnú skupinu. Za vedúceho  kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Ľuboša Vlčeka, členom  kontrolnej skupiny je Michal Nehrer.

Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 19. septembra 2019 do 30. septembra 2019.

O predmete a účele preventívnych protipožiarnych kontrol boli kontrolované subjekty vopred informované prostredníctvom mestského rozhlasu a miestnej tlače „Dobšinských novín“.  Kontrolované boli subjekty uvedené v ročnom pláne preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019.

Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané podľa ročného plánu na uliciach: SNP od súpisného čísla 479 po súpisné číslo 630, Banskej od súpisného čísla 631 po súpisné číslo 655, P.J. Šafárika od súpisného čísla 658 po súpisné číslo 668, Lesnej od súpisného čísla 670 po súpisné číslo 679, Partizánskej od súpisného čísla 697 po súpisné číslo 725, Záhradnej od súpisného čísla 726 po súpisné číslo 764.

V kalendárnom roku 2019 bolo skontrolovaných  216 nehnuteľností podľa ročného plánu.   Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole.  Objektov kde neboli zistené nedostatky bolo 212.  V štyroch objektoch boli zistené nedostatky, ktoré neboli bezprostredne odstránené  a môžu mať vplyv na vznik požiaru. Konkrétne nedostatky z kontrolovaných objektov  boli spísané formou  zápisníc. Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená  do 31.augusta 2020. Po uplynutí lehoty budú vykonané následné protipožiarne kontroly.   Ak sa pri následnej protipožiarnej kontrole zistí, že  nedostatky odstránené neboli, Mesto Dobšiná o tom  upovedomí Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave.

V roku 2020 boli do ročného plánu  preventívnych  protipožiarnych   kontrol zaradené ulice: Nová od s.č. 766 po s.č. 878, Tri ruže  od s.č. 879 po s.č. 887, Skalná od s.č. 888 po s.č. 911, Skalná od s.č. 1171 po s.č. 1172, Hnilecká od s.č. 912 po s.č. 951, Vlčia dolina od s.č. 955 po s.č. 960, Vlčia dolina od s.č. 1162 po 1173 a Budovateľská od s.č. 962 po s.č. 965.

Ivan Garan, veliteľ DHZ, foto: JK

Translate »