Aktuality

Mestskí poslanci rozhodli o investícii do chaty „Ľadová“

 

Primátor  mesta Dobšiná– Ján Slovák – NESÚHLASÍ

Vážení  Dobšinčania v prvom rade by som rád upozornil na to, že spoločnosť ML Dobšiná je spoločnosťou so 100% účasťou mesta, teda to nie je len obyčajná súkromná firma, ktorá  podporuje mesto. Táto spoločnosť je majetkom mesta a každučké jedno euro zisku z tejto spoločnosti patrí mestu Dobšiná a jej obyvateľom nie  spoločnosti, ako si to poniektorí vysvetľujú.  Spoločnosť funguje  nadštandardne vo všetkom, či už je to strojový park, budovy, platy zamestnancov, atď…. Za týchto ideálnych podmienok, ktoré spoločnosť má narába s majetkom mesta a z tohto vytvára zisk, ktorý by mal zveľaďovať a  zabezpečovať čokoľvek v meste. Všetky investície by mali byť v prvom rade pre mesto a obyvateľov mesta. To, že spoločnosť vytvára v súčasnosti zisk neznamená, že ho v takejto miere bude vytvárať stále. Je faktom, že tieto zisky budú klesať. Jediný kto môže rozhodnúť o použití zisku z tejto spoločnosti je valné zhromaždenie. Keďže valným zhromaždením v prípade 100% účasti mesta môže zo zákona byť len štatutárny zástupca mesta, čiže len primátor, považujem za maximálne seriózne a za svoju povinnosť, aby som o takejto veľkej investícii nerozhodol sám, ale hájil záujmy mesta a jeho občanov, ktorí majú svoje zastúpenie v predstaviteľoch Mestského zastupiteľstva. Schválenie dozornou radou nepostačuje pretože dozorná rada nemá takúto právomoc, no keďže členovia dozornej rady sú aj poslancami mesta požiadal som ich, aby mi svoje stanoviská ako zástupcovia občanov a verejnej mienky dali písomne na zverejnenie, tak isto ako keby som to dal v bode na mestskom zastupiteľstve, ktoré je verejné. Zároveň som požiadal konateľa spoločnosti ML Dobšiná, aby písomne zdôvodnil tento svoj zámer. Myslím si, že nie je na mieste nazývať tieto moje kroky obštrukciami, ani netlačím nikoho k múru kvôli zverejneniu a ani sa necítim urazený,  že môj názor sa nezhoduje s väčšinovým názorom poslancov. Som presvedčený, že tento môj postup je správny.

Projekt rekonštrukcie objektu v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni pod názvom Chata ľadová je podľa môjho názoru maximálne prehnaný a nevhodný. Ani by som to nenazval rekonštrukciou pretože toto je kompletná prestavba a nie rekonštrukcia. Vraziť do starého domu hodnotu 250 000 eur (skorigovaných z pôvodných 280 000 eur aj s bazénom) je podľa mňa nezmyslom. Tento objekt je maximálne nevhodný na takúto investíciu v takýchto hodnotách sa stavajú nové objekty. Počas minulého vedenia ML Dobšiná som bojoval za nezmyselné luxusné projekty ako napr. polyfunkčný objekt  Rakovec, atď. a teraz sme znovu pri tom istom. Ak k hodnote “rekonštrukcie“ pripočítame ešte nadobúdaciu hodnotu a nejaké práce ktoré sa tam už urobili vyšplháme sa skoro k hodnote tristo tisíc eur a ja osobne to neviem ináč nazvať ako luxusným objektom. V prípade úspešnosti projektu samozrejme časť zaplatí únia (55%) no časť, ktorá sa bude doplácať cca 112 000 eur plus kúpna cena 30 000 eur plus svojpomocné práce, VO … ??? eur… je aj tak obrovská. V súčasnom období, keď je mesto v takom stave, že investície sú potrebné takmer do všetkého a určite sú potrebnejšie ako luxusná chata z welnessom a vlastným poľovným revírom. Mesto nemá žiadne vlastné ubytovacie kapacity a je potrebný objekt na tento účel to je pravda a aj pri tejto príležitosti si neodpustím pripomenúť, že nám tu chátra Alweg, ktorý je úplne ideálnym na tento účel.  Tento objekt, ako aj mnoho ďalších chátra a podstatne dlhšie ako pred “rôčkom“ kúpený dom v Ľadovej. Súhlasím s tým, že Ľadová je lukratívne miesto a tak isto by som súhlasil aj s rekonštrukciou starého domu na úroveň ozajstnej chaty po príklade zrekonštruovanej chaty Gápel či chaty na Rakovci, ktoré plnia účel a sú veľmi obľúbené.

Ako valné zhromaždenie ML Dobšiná nesúhlasím s týmto projektom, nesúhlasím s ním ani ako primátor mesta Dobšiná a nesúhlasím s ním ani ako obyvateľ mesta Dobšiná, no budem rešpektovať rozhodnutie poslancov, pretože poslanecký klub je najvyšším organom v meste .

Konateľ ML Dobšiná – Marcel Kollárik – SÚHLASÍ

Dňa 14. 5. 2014 uzavreli Mesto Dobšiná ako predávajúci a Mestské lesy Dobšiná ako kupujúci zmluvu, ktorej predmetom bol odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Stratená. Jednalo sa o budovu so súpisným číslom 2 na pozemku registra C KN parc. Č. 7798 a priľahlé pozemky o celkovej výmere 2842 m2 trvalé trávne porasty a 736 m2 zastavané plochy a nádvoria. Kúpna cena predávaných nehnuteľností bola stanovená ma základe uznesenia MsZ č.358-11/XII-2013-MsZ vo výške 30 000 EUR, z toho budova 8 675,13 EUR a pozemky  vo výške 21 324,87 EUR. Uznesením VZ č.18/2014 zo dňa 10. 9. 2014 bola  schválená rekonštrukcia predmetnej budovy v D.Ľ.J., ktorá bola fyzicky  prebratá od Mesta Dobšiná.  Dňa 8. 10. 2014 uznesením VZ č. 19/2014 bol schválený výber projektanta. Na základe výberového konania bola vybraná projektová kancelária  spoločnosti SHAPE, s.r.o. , Sobotské námestie 41, Spišská Sobota s najnižšou ponukou, ktorá vypracovala projekt pre stavebné konanie. Koncom roka 2014 prebehli komunálne voľby a na základe ich výsledkov došlo k zmene na poste primátora mesta, zároveň VZ  a DR spoločnosti Mestské lesy. Z tohto dôvodu sme pozastavili ďalšie práce na realizácii rekonštrukcie projektu. Dňa 28. 1. 2015 na zasadnutí  novej DR a VZ bola schválená rekonštrukcia objektu Ľadová s podmienkou využitia  finančnej podpory EÚ v predpokladanej výške cca 200 000 EUR. 19. 6. 2015 bola vyhlásená výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2012, pre opatrenie 6 a  podopatrenie 6.4 „Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností“, do ktorej by mohla spadať aj plánovaná rekonštrukcia objektu Ľadová. Na základe tejto výzvy po dohode s primátorom mesta bolo zvolané mimoriadne zasadanie DR a VZ, ktoré sa konalo dňa 30. 7. 2015 v budove spoločnosti Mestských lesov Dobšiná. Hlavným bodom programu bolo opätovné prejednanie možnej rekonštrukcie budovy v D.Ľ.J. s využitím podpory NFP z príspevku Programu rozvoja vidieka. Po diskusii bola hlasovaním znova schválená rekonštrukcia objektu s podporou NFP s podmienkou  projektových úprav, ktorými sa zruší pôvodne navrhnutý malý bazén, vrátane pridružených technológii. Miesto neho navrhujeme ponechať v projekte minimálnu časť wellnessu, ktorá by obsahovala len saunu a napr. vírivú vaňu čo navýši bodové hodnotenie projektu.  Týmito opatreniami sa podstatne zníži celková hodnota rekonštrukcie. Vzhľadom na to že v rámci tejto výzvy je možné čerpať prostriedky aj na vnútorné vybavenie objektu, navrhli sme dopracovať projekt aj o interiérové zariadenie. Výška celkovej podpory z celkových oprávnených výdavkov je od 25 – 55%. V prípade našej spoločnosti by sme spĺňali podmienky na maximálny grant čo predstavuje 55 %. Dátum uzavretia výzvy je 21. 9. 2015.

Budova ktorá sa nachádza v intraviláne Dobšinskej Ľadovej Jaskyne bude mať po jej celkovej rekonštrukcii dobrý predpoklad na viacúčelové využitie pre Mesto Dobšiná. Okrem finančného zhodnotenia tejto nehnuteľnosti v prvom rade dôjde k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít s celkovou kapacitou do 30 lôžok. Tým sa rozšíri aj predmet podnikania spoločnosti Mestské lesy Dobšiná. Rekreačný objekt by svojou polohou zaručil celoročné využitie nie len pre obyvateľov a návštevníkov nášho mesta ale ponúknutý by bol prostredníctvom ubytovacích serverov pre širokú verejnosť domácich a zahraničných návštevníkov. Cieľom našej spoločnosti je postupne viac využívať spoluprácu  s mládežou, so školami nie len z nášho okolia, pre ktoré chceme v tomto areáli ponúknuť prostredníctvom našich zamestnancov pobyty zamerané na lesnú pedagogiku, či školy v prírode. Veľkou prednosťou tejto nehnuteľnosti je aj fakt, že sa nachádza na hranici režijného poľovného revíru Ľadová. Je to ďalší smer, ktorým chceme osloviť  záujemcov o možnosť prežiť pobyt v prekrásnom prostredí členitých lesov s možnosťou poplatkového lovu zveri, či len  pozorovaním zveri vrátane našej najväčšej šelmy Medveďa hnedého pre ktorého sú u nás vytvorené ideálne podmienky.  Agroturistika, cykloturistika, bežecké a skialpinistické lyžovanie či  spoznávacie výlety terénnymi vozidlami a snežnými skútrami  sú ďalšie aktivity, ktorými chceme návštevníkov prilákať do nášho regiónu. Lokalita Dobšinskej Ľadovej Jaskyne sa stáva z roka na rok atraktívnejšou. Vytvorenie nového centra turistického ruchu a s ním spojené ďalšie aktivity dávajú tejto lokalite veľkú perspektívu, ktorá je predurčená svojimi lokálnymi svetovými klenotmi k turisticky vyhľadávaným destináciám. Svetoznáma NKP Dobšinská Ľadová Jaskyňa, PR Ostrá skala,  NPR Stratená so svojím jedinečným kaňonom a tiesňavou, NPR Hnilecká jelšina a blízky NP Slovenský raj, to sú atribúty, ktoré na tak malej ploche nikde v Európe nenájdete.

Poslanec MsZ Jozef Gorej (Neka) – SÚHLASÍ

Ja som svoj názor k tejto téme vyjadril už dva krát a nebudem ho meniť. Tak ako som hlasoval na DR Mestských lesov súhlasím s pokračovaním rekonštrukcie chaty Ľadová. Myslím si že peniaze na opravu ciest a chodníkov po výstavbe kanalizácie sa určite v budúcnosti nájdu a nepokúsiť sa využiť peniaze z fondov na rekonštrukciu chaty by bola veľká škoda. A keď si niekto myslí že oprava ciest a chodníkov prebehne na raz a v jednom roku tak sa mýli. Podľa mňa sa to bude robiť po etapách a peniažky sa nájdu uvidíte. Chce to len kľud a jednania bez zbytočných emócií. V konečnom dôsledku  bude chata aj tak majetkom  mesta a bude mať svoju hodnotu. A na záver ……………….do Dobšinej je potrebných toľko investícií, že to aj tak všetko počas nášho volebného obdobia nestihneme urobiť, ani len priority nestihneme. Tak bude aspoň chata v Ľadovej………….možno………teda aspoň dúfam.?

Poslankyňa MsZ PaedDr. Anna Klausmanová (Smer-SD) – SÚHLASÍ

Potvrdzujem súhlasné stanovisko s rekonštrukciou tejto budovy a súhlasím s podaním projektu na spolu-financovanie z EU. Objekt bol odkúpený mestom za  výhodných podmienok s priľahlými pozemkami, čím sa zveľadil majetok mesta a scelili sa mestské pozemky. Objekt je potrebné rekonštruovať, lebo doň zateká a výmena strechy je nevyhnutná, ďalšiu ruinu v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni nepotrebujeme a MsL sú spoločnosťou, ktorá je v dobrej finančnej kondícii, tento investičný zámer má vo svojom programe a má naň vyčlenené finančné prostriedky, pokiaľ by ich projekt bol úspešný, ušetrili by sa peniaze spoločnosti, čiže mesta. S projektom rekonštrukcie sme boli oboznámení na DR v jarných mesiacoch, vtedy sme súhlasili s jeho rekonštrukciu, ak bude výzva na spolu-financovanie z EU. Kladne hodnotím, že spoločnosť zareagovala na výzvu. Podľa môjho názoru rekonštrukcia objektu  je bežného štandardu, nesúhlasili sme s bazénom a tým sa ušetria financie. Nejaké fitnes sa musí podľa  súčasnej výzvy zachovať, ale nevidím v tom žiaden prehnaný luxus. V konečnom dôsledku peniaze investované do objektu sa nestratia, majetok mesta sa kladne zhodnotí, stúpne jeho cena. Využívať ho budú MsL na agroturistika v budúcnosti možnosť rozšírenia predmetu podnikania, objekt v centre poľovných revírov, mesto Dobšiná ako ubytovanie pre hostí, obyvatelia mesta na rodinné stretnutia, veď opravená chata Gápel je plne obsadená. Opravený objekt aj ako kladná reklama pre mesto v jednej z najviac navštevovaných jaskýň  Slovenska. Je zjavné , že mesto potrebuje investície na rekonštrukciu ciest a objektov v meste, ale spoločnosť prosperuje a je predpoklad, že bude aj naďalej a nájom za pozemky a podiel na zisku bude mestu uhrádzať, čo je veľký finančný tok do rozpočtu mesta.

Poslanec MsZ Juraj Floch (Neka) – SÚHLASÍ

Potvrdzujem súhlasné stanovisko s rekonštrukciou ,,Chata Ľadová,, ,za podmienky čerpania 55% EU fondov, bez zahrnutia bazéna a vírivky, je možnosť pozdejšie tieto veci doplniť s ohľadom na finančné prostriedky, spomenul som to na DR ML.Za druhé, možnosť posunúť nižšie cenu pri výbere firmy, ktorá prevedie rekonštrukciu a použitie nie ,,LUXUSNÝCH,, materiálov na rekonštrukciu. Ak prejde projekt aj s vnútorným vybavením, bude mať mesto možnosť ubytovať svojich hostí vo vlastnom objekte. Myslím, že tento objekt bude mať viacero využití.

Poslanec MsZ Ing. Tomáš Mišanko (Neka) – NESÚHLASÍ

V prvom rade chcem povedať, že som sa úprimne potešil možnosti verejne sa vyjadriť keďže sme ako členovia dozorných rád viazaní mlčanlivosťou a zdá sa mi to voči občanom nefér, že nemajú možnosť sa dostať napríklad k takejto podľa mňa veľmi podstatnej informácii.

S investíciou cca 250.000Eur (okresaný variant) do starého, zanedbaného, zle dispozične riešeného domu, umiestneného v tmavom kúte, hneď vedľa štátnej cesty 1.triedy jednoducho nemôžem súhlasiť. Investícia v takomto rozsahu sa mi zdá prehnaná a zbytočná. Jedna vec je danú nehnuteľnosť zrekonštruovať aj keď so spolufinancovaním z fondov, druhá vec sú mesačné náklady na udržiavanie takto plánovanej nehnuteľnosti, ktoré vôbec nie sú zanedbateľné a budú zaťažovať rozpočet ML a tým pádom aj mesto. Tretia vec je návratnosť a „úžitková hodnota“ investície. ML už vlastnia chaty, ktoré sú vo veľmi slušnom stave, preto nevidím nutnosť takejto investície. ML Dobšiná je pekná, prosperujúca firma. Vyčlenené prostriedky by som však odporučil „odložiť“ na horšie časy. Lesy sú oslabené a je predpoklad, že budú potrebovať veľké investície, a myslím že to je najväčšia hodnota, ktorú tu máme, a to nemyslím len peňažnú hodnotu.

Poslankyňa MsZ Ing. Monika Kolláriková (Neka) – SÚHLASÍ

Reagujem na výzvu, myslím si, že je zbytočné rozoberať plusy a mínusy investície do objektu „Chata Ľadová“. Všetko už bolo povedané a v podstate aj odsúhlasené dozornou radou začiatkom tohto roku. Pri tomto hlasovaní som bola jednoznačne za túto investíciu s podporou finančných prostriedkov získaných z EÚ. V súčasnosti sa takáto možnosť naskytla a som rada, že spoločnosť Mestské lesy Dobšiná s.r.o. na túto výzvu promptne zareagovala a má snahu uspieť a urobiť maximum, aby tieto prostriedky na spolufinancovanie získala. Svoje vyjadrenie z januára 2015  nemám dôvod meniť a súhlasím s touto investíciou.

Poslanec MsZ Radovan Žori (Neka) – NESÚHLASÍ

Nesúhlasím v žiadnom prípade s tým, aby sa investovalo do stavby v Ľadovej. Je veľa ďalšieho priestoru, kde investovať rozumnejšie takúto veľkú fin. čiastku.  Môj názor je že táto stavba sa nemala vôbec kupovať, treba ju predať. Táto stavba nie je absolútne ničím zaujímavá.

Poslanec MsZ Milan Horváth (Smer-SD) – SÚHLASÍ

Moje stanovisko z včerajšej dozornej rady nemám dôvod meniť.  Súhlasím s investíciou na rekonštrukciu chaty Ľadová.

Poslanec MsZ Slavomír Kuchár (Neka) – SÚHLASÍ

Ako nový poslanec som nemal možnosť vyjadriť sa v prvom kole riešenia tejto budovy. Tentokrát ale súhlasím s jej rekonštrukciou. Myslím si, že nevyužiť možnosť získania finančných zdrojov na opravu tejto budovy a vyhodenie času a námahy ľudí, ktorí sa tomuto projektu venovali by bola škoda. Čiastka za ktorú sa budova plánuje zrekonštruovať sa dá podľa mňa prispôsobiť možnostiam mesta a podstate projektu, ktorou by malo byť získanie ubytovacieho priestoru zodpovedajúceho mestu. Rozhodne si nemyslím, že by šlo o nejakú luxusnú chatu, skôr o miesto ktoré mestu výrazne chýba. Dobšinská Ľadová Jaskyňa je región pre investovanie na dlhšiu dobu a tým aj táto budova nestratí na svojej hodnote, ale práve naopak. Argument o budovách v meste s potrebou investície je síce pravda, ale tieto sú v takom stave už niekoľko rokov. Niektoré z nich sú prakticky neopraviteľné a investovať peniaze do nich, by bolo plytvanie. Opraviť a rekonštruovať by sme mali to čo sa opraviť dá a môže to slúžiť dlhodobo aj občanom mesta, ako to napokon deklaroval aj konateľ Mestských lesov.

Poslankyňa MsZ PhDr. Eva Mihóková (SDS) – SÚHLASÍ

Potvrdzujem súhlasné stanovisko k rekonštrukcii objektu v Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktorý sa stal majetkom spoločnosti Mestské lesy Dobšiná s.r.o. po odkúpení Mestom Dobšiná od KSK. Tému podpory tejto investície vnímam veľmi citlivo a vyslovenie mojej podpory nie je podľa môjho názoru deliktom. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne vo svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Môžeme byť pyšní na to, že je spájaná s našim Mestom Dobšiná. Návštevníkom DĽJ sa však neponúka všetko čo k turistickému využitiu potrebujú. Hotely v DĽJ nefungujú… Objekt, na ktorý sa uchádzame o nenávratný finančný príspevok má možnosť nadobudnúť nevyčísliteľnú hodnotu svojou polohou / pod lesom a zároveň blízko hlavnej cesty / a podčiarkne nezameniteľnú autenticitu DĽJ. Preto si myslím, že šancu získať finančné prostriedky z EÚ by sme nemali zahodiť, hoci súhlasím s názorom, že v samotnom našom meste máme ďalšie budovy a objekty, ktoré nevyhnutne potrebujú finančné prostriedky na rekonštrukciu. Objekt v DĽJ, ktorý je už našim majetkom má ideálne prírodné pomery a môže prispieť k rozvoju cestovného ruchu v Slovenskom raji.

Poslanec MsZ Ján Hudák (Neka) – SÚHLASÍ

Potvrdzujem svoje hlasovanie za rekonštrukciu chaty v Dobšinskej ľadovej jaskyni, nakoľko považujem túto investíciu za výhodnú pre mesto Dobšiná a jeho občanov. S pozdravom Ján Hudák.

Poslankyňa MsZ Ing. Miriam Vlčeková (SNS) – SÚHLASÍ

Súhlasím s tým, aby sa  MsL Dobšiná s.r.o. uchádzali nenávratný finančný príspevok na základe Výzvy PPA  č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  na rekonštrukciu objektu vo vlastníctve MsL Dobšiná –  ,,Chaty ľadová ,,  Je pravdou, že v Mesto Dobšiná je vlastníkom niekoľkých budov na území samotného mesta, ktoré by potrebovali rekonštrukciu. Myslím si však, že zahodiť šancu na rekonštrukciu Chaty Ľadová by bola veľká škoda, i keď spolufinancovanie zo strany spoločnosti  predstavuje dosť vysokú sumu.  Súhlasím s tým hlavne z dôvodu, že  služby spojené s turizmom v Dobšinskej  ľadovej  jaskyni sú na veľmi nízkej úrovni v porovnaní s tým , akým unikátom samotná jaskyňa je a vzhľadom na to, koľko turistov ju ročne navštívi. Sú tam veľmi obmedzené možnosti ubytovania.  Keďže spoločnosť MsL je vlastníkom  budovy s tak výhodnou polohou, myslím, že by sa do takejto investície malo ísť , pretože v súčasnosti sa i tak už do tejto budovy investuje – bola odizolovaná, zrejme bude nutné zrekonštruovať strechu, ktorá zateká. Tieto investíciesú hradené z finančných zdrojov MsL a slúžia len na údržbu a ochranu objektu pred jeho ďalším znehodnotením.
MsL Dobšiná sú spoločnosťou so 100% účasťou mesta, čiže samotný objekt bude vlastne majetkom Mesta Dobšiná.  Mesto by tak  po rekonštrukcii získalo vhodnú a reprezentatívnu ubytovaciu kapacitu aj pre vlastné potreby  napr. na ubytovanie  hostí či už z partnerských miest, resp.  hostí počas konania PAV a môže ju ponúkať na ubytovanie celoročne pre širokú verejnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »