Aktuality

Stav mestských komunikácií robí vrásky aj samospráve

 

Môže sa zdať až neuveriteľné, že Mesto Dobšiná má vo svojej správe až 27 km cestných komunikácií a 14 km chodníkov. Pozemné komunikácie sa mesto snaží udržiavať počas všetkých ročných období dovedna na 28 uliciach. Na mnohých z nich sú už potrebné komplexné výmeny povrchu vozovky a rovnako sú na tom aj chodníky, na čo často upozorňujú aj samotní obyvatelia. Tí sa sťažujú najmä na výtlky, ktoré vznikli prirodzene, no vo väčšine prípadov sú ich pôvodcom opravy na vozovkách. Často až krátery komplikujú každodenný život obyvateľom, poškodzujú vozidlá a v konečnom dôsledku sťažujú práce najmä počas zimnej údržby aj samotnej samospráve. Kedy sa obyvatelia Dobšinej dočkajú nových ciest sme preto zisťovali. Uveďme, že najnovšie v roku 2019 Mesto Dobšiná zabezpečilo nový asfaltový koberec pre celú Novú ulicu, ktorá je druhou najdlhšou ulicou mesta a asi tri štvrtiny Ulice SNP. V tomto roku sa pokračovalo dokončením zvyšnej štvrtiny vozovky na SNP ulici a taktiež nový asfaltový koberec pribudol aj vo Vlčej Doline.

Mestská samospráva dáva obyvateľom, ktorí sa sťažujú na stav stále neopravených a iba plátaných ciest v meste za pravdu a sama ho označuje za alarmujúci, no jedným dychom dodáva aj informácie, ktoré dnešný stav zapríčiňujú a vysvetľujú. „Mesto Dobšiná v súčasnosti pracuje na podkladoch, týkajúcich sa obnovy povrchu miestnych komunikácií, konkrétne na uliciach Severná a Mierová. Je to však časovo náročný proces, kde je potrebné vypracovanie úplnej projektovej dokumentácie, získanie oznámenia od Stavebného úradu a následne až po týchto úkonoch môžeme spustiť verejné obstarávanie na realizáciu obnovy miestnych komunikácií. To samozrejme v zimnom období nie je možne realizovať a preto plán obnovy týchto zmienených komunikácií je vypracovaný už na rok 2022,“ uviedla Ing. Klaudia Kolláriková z referátu primátora.

Čo však zapríčiňuje stav, ktorý obnovu cestných komunikácií v Dobšinej predlžuje? Mesto Dobšiná je síce správcom samotných komunikácií a teda ich povrchu, no nie sietí, ktoré ležia pod nimi. Je to najmä voda, plyn a tiež elektrina, za stav ktorých zodpovedajú ich vlastní správcovia. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ako najväčší správca podzemnej siete má v súčasnej dobe povolenie na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Dobšiná – rekonštrukcia vodovodu. Ako sme sa dozvedeli, predmetom stavby je rekonštrukcia pôvodných potrubí vybudovaných z PVC 160  a ocele DN 50, 80, 125, 150 a 200, ktoré budú nahradené modernými rúrami z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou). Výmena potrubí je akútna, na mnohých uliciach totiž v dôsledku zlého stavu vodovodu dochádza k častým haváriám, kde sú potrebné aj výkopové práce priamo na komunikáciách, ktorých kvalitu aj tieto zásahy neustále zhoršujú.

Plánovaná výmena vodovodu sa týka nasledovných ulíc: Ul. Hronská – Začiatok rekonštrukcie potrubia bude v areáli vodojemu pri novej vodomernej šachte a pokračovať bude do centra mesta. Ul. Turecká – Tá sa momentálne realizuje. Začiatok rekonštrukcie potrubia v uzle s Hronskou ulicou, kde sa nové potrubie napojí na potrubie. Ul. Partizánska – Nové potrubie však bude uložené len v miestnej ceste a nebude prepojené na Záhradnú ulicu, avšak bude prepojené s pôvodným potrubím v preluke. Začiatok rekonštrukcie bude v uzle s Hronskou ulicou a ukončené bude v Partizánskej ulici podzemným hydrantom. Záhradná ulica – Začiatok rekonštrukcie potrubia bude v danej ulici a ukončené v rovnakej ulici podzemným hydrantom o celkovej dĺžke 377 metrov. Zimná ulica – Začiatok rekonštrukcie potrubia bude v danej ulici a ukončené bude na Železničnej ulici o celkovej dĺžke 342 metrov.

„Ohľadom rekonštrukcie vodovodu Mesto Dobšiná komunikuje ako so správcom najväčšej siete pod našimi cestnými komunikáciami s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. pravidelne od roku 2015., Najskôr musí mať tento správca naše ulice v meste zaradené v jeho vlastnom pláne realizácie investičnej výstavby a následne môže uskutočniť túto stavbu. Tento uvedený plán však VVS a.s., bude schvaľovať až v roku 2022,“ spresnila Ing. Klaudia Kolláriková z referátu primátora mesta Dobšiná. Mestskej samospráve sa do doby úspešnej realizácie ohlásených a schválených prác neoplatí investovať do nových cestných komunikácií na dotknutých uliciach. Plánované práce správcu vodovodnej siete budú tak rozsiahle, že investícia Mesta Dobšiná do nových vozoviek by bola zmarená.

Oslovili sme aj primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý nám poskytol k danej téme vyjadrenie: „Ľudia sa sťažujú na stav niektorých mestských komunikácií oprávnene. Všetci by sme chceli, aby cesty a chodníky boli v meste v uspokojivom stave, čo v súčasnosti z veľkej časti povedať nemožno. Osobne som rád, že sa nám podarilo opraviť časť ciest, na ktoré sme zabezpečili financovanie a určite s tým budeme pokračovať postupne ďalej v rámci finančných možností a samozrejme ak budú tieto investície aj v súlade ako sa povie so sedliackym rozumom. Tým myslím to, aby sme urobenú cestu nemuseli po veľmi krátkej dobe rozkopávať kvôli podzemným sieťam. Pôvodne sme mali v zámere použiť frézovaný materiál, ktorý je odpadom z opravovaných ciest ako podklad na niektoré ulice. Na základe ohliadky a konzultácií s odborníkmi žiaľ tento materiál nebol na tento účel vhodný nakoľko ulice už majú pôvodný podklad, ktorý je postačujúci pod nový asfaltový koberec. Pevne verím, že veľmi zdĺhavý proces zaradenia opravy vodovodných sietí sa podaril dotiahnuť úspešne a v roku 2022 už budú realizované potrebné výmeny potrubia a stým aj obnovy povrchov ďalších našich ulíc.

Je potrebné dodať, že takéto opravy sú finančne náročné a mesto má veľmi obmedzené zdroje no robíme všetko preto, aby sme to postupne zvládali. Každý z nás by chcel zodpovedajúci prístup k svojmu obydliu, aj ja by som ho chcel už zajtra. Možno keby sa v minulosti viac venovalo cestám a postupne a pravidelne by sa realizovali opravy nebol by stav taký, aký je. Nikoho tým neobviňujem snáď každý robil to, čo v rámci možností vedel.“ Nové asfaltové koberce na cestách a chodníky by teda pre plánované zásahy boli znovu zakrátko rozbité a obyvatelia by z takejto obnovy pozemných komunikácií nemali trvalý úžitok, nehovoriac o tom, že finančné prostriedky mesta by neboli využité efektívne. Mestská samospráva preto žiada obyvateľov ešte o zhovievavosť a trpezlivosť, so správcom vodovodu, ktorý plánuje rozsiahle investičné práce komunikuje a hneď ako to bude možné, tak v obnove mestských cestných komunikácií a chodníkov bude pokračovať, pričom táto oblasť je podľa vyjadrení jednou z hlavných priorít.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »