Aktuality

Sociálna práca s rómskou komunitou

 

Hlavným cieľom tohto projektu je zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.

 

Cieľovou skupinou sú členovia rómskej komunity žijúci v separovanej rómskej osade a v koncentráciách na území mesta oddelene od ostatného obyvateľstva, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované skupiny obyvateľov, obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, členovia komunity, pre ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.

 

Plánované aktivity projektu budú zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity, ktoré budúnapĺňané týmito činnosťami: individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a celou komunitou, vykonávaná v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva najmä v oblastiach:

 

Zlepšenia školskej dochádzky, zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí a dospelých, zmysluplného využívania voľného času najmä detí a mládeže, získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, nadobudnutia zručností vedenia domácnosti a zlepšenia zdravej výživy členov domácnosti, využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel, prevencia sociálno-patologických javov v komunite, poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

 

Na realizáciu plánovaných aktivít bola prijatá jedna terénna sociálna pracovníčka a dve asistentky terénnej sociálnej pracovníčky, ktorých kancelária sa nachádza v budove Spoločného obecného úradu, SNP 576, Dobšiná. Výška nenávratného finančného príspevku činí 50 743,97 EUR. Kontakt na kanceláriu terénnych sociálnych pracovníkov: 058 7881 857, tsp@dobsina.sk


Ilustračné foto: Mesto Dobšiná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »