Aktuality

Rozhovor s odbornou garantkou KC Dobšiná PhDr. Evou Mihókovou

 

Uplynul polrok od znovu spustenia Komunitného centra ( KC ) mesta Dobšiná zaradeného do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKU). Požiadali sme o rozhovor odbornú garantku KC PhDr. Evu Mihókovú, ktorá má dlhoročnú prax v sociálnej práci, pracovala v štátnej správe i samospráve,  aby nám bližšie priblížila poskytovanie sociálneho poradenstva v KC.

Pani Mihóková povedzte nám, čo vlastne sociálne poradenstvo je?
Sociálne poradenstvo
je proces, ktorý prebieha prostredníctvom rozvoja vzťahu medzi sociálnym klientom a sociálnym poradcom, využívajúc pri tom rôzne poradenské formy a metódy práce, a ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života klienta za pomoci mobilizácie vnútorných a vonkajších zdrojov jeho prirodzeného prostredia. Cieľom sociálneho poradenstva je pomáhať ľuďom pri riešení ich sociálnych problémov tak, aby dokázali mobilizáciou svojich možností a schopností tieto problémy riešiť a im predchádzať.

Všeobecné poradenstvo predstavuje základnú úroveň poradenstva.  Je poskytované priamo klientom, ktorí sa potrebujú zorientovať na svojej sociálnej a hmotnej situácii, ktorí sa potrebujú zorientovať na svojich sociálnych právach a povinnostiach.  Špecifické poradenstvo je nadstavbovou úrovňou všeobecného poradenstva a je viazané na špecifiká problematiky danej klientskej skupiny.

Vysvetlite nám kto je  klient?
Klientom sa rozumie prijímateľ sociálnej služby podľa § 3 ods. 2 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v z.n.p.   Klient je osoba, ktorá aktívne vyhľadáva odborníka s cieľom požiadať ho o profesionálnu pomoc. Klient je jedinec, ktorý sa ocitol v preňho neriešiteľnej situácii, po jej zhodnotení dospieva k názoru, že pre jej vyriešenie potrebuje odbornú pomoc, je to človek, ktorý sa nachádza v ťažkej životnej situácii , ktorú aj spoločnosť označuje za sociálne problémovú, človek, ktorý hľadá pomoc, a nie je vlastnými silami a prostriedkami schopný vyriešiť svoju kolíznu situáciu.

Aké služby ponúkate v KC?
V Komunitnom centre sa poskytujú činnosti v zmysle § 24d zákona o sociálnych službách celej komunite a taktiež občanom v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením a má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť  a samostatne riešiť svoje problémy.  V Komunitnom centre  sa poskytuje sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmové aktivity.

Naša organizácia spracováva a uschováva dokumentáciu jednotlivých prípadov, ktoré sa v nej poradensky riešia. Pre celý proces sociálneho poradenstva platia štandardy kvality, ktoré máme vždy na zreteli.

 S čím sa pri poskytovaní sociálneho poradenstva v KC najčastejšie stretávate ?
V Komunitnom centre Dobšiná riešime všestrannú pomoc rodinám, najčastejšie sociálne poradenstvo v oblasti legislatívy, rodinného poradenstva  a zákonov týkajúcich sa tejto oblasti. Obracajú sa na nás klienti s nepriaznivým zdravotným stavom, nezamestnaní, ktorí si hľadajú prácu a klienti pri riešení súdnych sporov a exekúcií , ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú často sociálne vylúčení. Poskytujeme im pomoc pri formulácii listov, žiadostí a odvolaní, riešime ekonomické  otázky v rámci platných zákonov, zabezpečujeme komunikáciu so štátnou správou, štátnymi a neštátnymi inštitúciami.

Čo Vás na tejto práci teší najviac?
Teší ma, že aj po takom krátkom čase, ktoré ubehlo od  spustenia  KC / 1.7.2016 /,  je vidieť,  že toto zariadenie napomáha k zvýšeniu informovanosti a služieb pre miestnu komunitu.

Mňa osobne na tejto práci  baví to, že môžem pôsobiť často v úlohe mediátorky a pomáhať obom stranám riešiť  ich spory.  Myslím si, že niekedy si stačí ľudí len vypočuť .

Aké máte ciele na ďalšie obdobie?
Chceme s tunajšími Rómami lepšie a efektívnejšie komunikovať, spájať  a rozvíjať  miestnu komunitu. Chceme ďalej pôsobiť na najproblémovejšie rodiny v meste , poskytovať  im odbornú pomoc na komunitnej a aj individuálnej báze.  Chceme aj prostredníctvom médií  informovať občanov nášho mesta  o tom, že cieľom komunitnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom mesta, a to nielen tým ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú sociálne vylúčení, pretože jedným zo základných cieľov komunitnej práce je formou občianskeho vzdelávania vytvárať podmienky na zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, na kultiváciu vzájomného spolunažívania. Aj preto sa snažíme pravidelne informovať  o aktivitách Komunitného centra prostredníctvom portálu www.mestodobsina.sk a Dobšinských novín.

Kde Vás môžu potencionálni klienti nájsť  a v akých termínoch ?
Dobšiná, ZIMNÁ č. 251  – budova Detstva deťom
Od pondelka do piatku od 8.00 -15.00 hod.

Rozhovor viedol: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »