Aktuality

Prevencia ako neoddeliteľná súčasť terénnej sociálnej práce v Dobšinej

 

V uplynulom týždni terénni sociálni pracovníci mesta Dobšiná venovali pozornosť prevenčnej činnosti, ktorá patrí k sociálnej práci. Nápad na vznik prevenčnej aktivity s názvom ,,Pijem vodu nie Energeťák!“ pramení priamo z terénu kde sociálni pracovníci vnímajú aj problémy detí a mládeže. Počas pobytu v teréne stretávajú viacero detí popíjajúce energetické nápoje. Alarmujúce však je že s konzumáciou začínajú už detí na 1. stupni základných škôl. Konzumácia týchto energy drinkov má negatívny dopad na prírodu.

Terénni sociálni pracovníci pred realizáciou prevenčnej aktivity oslovili o spoluprácu viacero výrobcov minerálnych vôd o menší sponzorský dar. Na prosbu zareagovala minerálna voda Lucka, ktorá prispela 120 ks 0,5l fliaš balenej minerálky, taktiež pomocným učebným materiálom pre žiakov základných škôl, za čo sa im v mene terénnej sociálnej práce mesta Dobšiná chceme verejne poďakovať aj v tomto článku. Následne sme navštívili Základnú školu Eugena Ruffínyho, taktiež Špeciálnu základnú školu v meste Dobšiná so žiadosťou o realizáciu aktivity v danej problematike. Školy túto aktivitu privítali, nakoľko konzumáciu týchto nápojov vnímajú negatívne. Záujem o prevenčnú prednášku prejavila aj Základná škola Rejdová.

Obsahom aktivity bola prevenčná prednáška s diskusiou na danú problematiku, ktorú previedli terénni sociálni pracovníci. Cieľom prednášky bolo popísať zloženie energetického nápoja ,o ktorom viacero detí netušilo. Pozornosť sme venovali škodlivým a návykovým látkam obsiahnutých v drinku. Jednou z najdôležitejších častí prednášky bolo vymedzenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie týchto nápojov. Vplyv na správanie, vzdelávanie až vznik samotnej závislosti. Porovnanie dostupnosti nápojov u nás a v zahraničí. V neposlednom rade sme sa venovali problematike odpadu a negatívneho vplyvu na životné prostredie. Žiakov sme taktiež vyzvali k ohľaduplnosti voči prírode, aby nerozhadzovali odpad po meste a zároveň ho správne separovali. V rámci diskusie sme zisťovali dôvody konzumácie týchto nápojov, kde viacero žiakov uviedlo, že tieto drinky konzumujú z dôvodu načerpania energie, od smädu, ale aj kvôli štýlu, vraj ísť plechovkou po meste je tak ,,moderné“.

Záver prevenčnej aktivity sa niesol v znamení roztriedenia sortimentu rôznych nápojov medzi zdravé a nezdravé, zreteľ na konzumáciu pitnej vody. Žijeme v dobe pestrého výberu a dostupnosti rôzneho sortimentu potravín nápojov, oblečenia. Po zakúpení výrobku si málo z nás prečíta zloženie obzvlášť ak ide o deti a mládež, pretože deti a mladí ochutnávajú a skúšajú, no netušiac že tak sladký, voňavý a ešte aj cenovo dostupný drink, môže mať negatívny dopad na ich zdravie až k rastu závislosti. Naším poslaním nie je niekoho presvedčiť, zabrániť, ani prikázať. Naším poslaním je prevenčne pôsobiť, pomáhať a eliminovať vznik patologických javov ku ktorým radíme aj závislosti.

Hovorí sa a pravdou je, že zdravie máme iba jedno. Energetický nápoj si kúpime už za pár centov, no zdravie si v plechovke alebo plastovej fľaši nekúpime, o zdravie sa musíme starať, nezničme si ho ! Preto je prevenčná činnosť terénnej sociálnej práce mesta Dobšiná na správnom mieste.

Kolektív TSP

Translate »