Aktuality

Nájomné byty v Dobšinej vo finálnej fáze pred odovzdaním do užívania

 

Mesto Dobšiná prostredníctvom miestnych novín a webového sídla zverejnilo v prvej etape roku 2015 dotazník o záujem nájomných bytov. Zistilo sa tak, že záujem zo strany obyvateľov o nové bývanie presahuje očakávania. Veci sa ujal aj projektant, ktorý predstavil verejnosti na svojich návrhoch podobu samotných obytných domov. Mestským poslancom bol následne prezentovaný zámer výstavby dvoch obytných domov v každom s 10 bytovými jednotkami bežného štandardu a ich výstavba bola zahrnutá v súlade s Územným plánom mesta.  V každom obytnom dome sa počítalo aj s jedným bezbariérovým bytom. Samozrejmosťou bolo aj zakomponovanie parkovacieho miesta ku každému bytu.

Mesto Dobšiná doplnilo v septembri 2017 žiadosti uznesením Mestského zastupiteľstva, kde mesto deklarovalo zabezpečenie realizácie projektu výstavby nájomných bytov formou dotácie a úverových zdrojov. Tie predstavujú dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úverové zdroje zo ŠFRB s úrokovou sadzbou 0%. Celková suma projektu výstavby činí 1 051417,50 eur.  Schválená bola dotácia vo výške 315 420 EUR (obstaranie nájomných bytov), a 48 940 EUR (obstaranie technickej vybavenosti) a úver vo výške 735 990 EUR. Mestský nájomný byt musí zostať nájomným po dobu minimálne 30 rokov a potom ho bude možné odkúpiť nájomcom do vlastníctva za zostatkovú hodnotu. Obyvatelia, ktorí prejavili záujem o nájomný byt už v roku 2015 boli opätovne vyzvaní na potvrdenie svojho záujmu.

Dnes, v máji roku 2020 môže smelo vyhlásiť, že výstavba nájomných bytov je dokončená. V tejto súvislosti sme oslovili prednostu Mestského úradu v Dobšinej, Pavla Burdigu, ktorý nám vysvetlil zdržanie odovzdania bytov do užívania a priblížil všetky podrobnosti. „Koronavírus skomplikoval dokonca aj túto oblasť, ktorou je stavebníctvo, energetika a všetko súvisiace s výstavbou nájomných bytov. Pracovníci nemohli pracovať počas tohto obdobia v uzavretých priestoroch v skupinách, teda nebolo možné odstraňovať závady.

Ďalšie meškanie vzniklo pri žiadostiach o montáž meradiel elektriny a plynunapojení sa na distribučnú sieť. Dodanie elektromerov a plynomerov zo strany dodávateľov dovŕšilo maximálne lehoty vybavenia našich požiadaviek. Jedná sa o štátne firmy, ktorých reakčné časy nijako nevieme ovplyvniť a je to zdĺhavý proces trvajúci aj dva mesiace. Môžem ale potvrdiť, že potrebné elektromery a plynomery sú už dnes namontované, majú všetky potrebné certifikáty a povolenia. Plynové kotle, kde sme taktiež čakali na spustenie do prevádzky budú plne funkčné v priebehu jedného týždňa,“ zdôraznil prednosta MsÚ v Dobšinej.

Od februára 2020 sa v dvoch novopostavených obytných domoch pravidelne konali aj obhliadky, kde boli prizvaní záujemcovia o nové bývanie, ktorí sa mohli presvedčiť naživo o stave jednotlivých bytov a adekvátnosti bývania, o ktoré majú záujem. „Nezachytili sme zo strany samotných záujemcov ani po obhliadkach žiadne negatívne reakcie na stav bytov, okrem požiadavky čo najskoršieho odovzdania do užívania. Mrzí nás, že pre koronakrízu, ale aj  dodávateľské prieťahy sme museli termíny odovzdania do užívania posunúť. Čo ma však mrzí taktiež sú lži najmä na sociálnych sieťach, ktoré sa následne prenášajú aj do reálneho života, kde sa objavili informácie o zatekaní do bytov a plesniach v nich. Tieto informácie nie sú pravdivé. Bytové domy sa vetrajú preto, lebo tam zo spomenutých dôvodov zatiaľ nebolo zapojené kúrenie a byty takto prirodzene prevzdušňujeme, nikde nie je zatekanie, či nebodaj pleseň. Budeme sa snažiť o to, aby záujemcovia mohli v čo najkrajšom možnom čase byty obsadiť a môcť ich užívať,“ dokončil prednosta MsÚ v Dobšinej, Pavol Burdiga, ktorý podotkol, že dodávateľ prác by mal v horizonte dvoch týždňov odstrániť všetko stavebné vybavenie zo stavby, vo finále pribudnú aj okapové chodníky a v okolí bytových domov bude zasiata tráva.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »