Aktuality

Mestské lesy odpovedajú na otázky poslanca Slováka

 

V deň minulého zastupiteľstva (26.júna 2013) sme vám priniesli článok „Čudné praktiky v spoločnosti ML Dobšiná pokračujú„, ktorý nám poslal Mestský poslanec Ján Slovák (nezávislý). V ňom popísal všetky svoje zistenia a podozrenia ohľadom Mestských lesov a zopakoval ich aj na pôde Mestského zastupiteľstva pričom požadoval jasné písomné vysvetlenie pre neúčasť vedenia ML. Všetko si môžete pozrieť aj vo forme videa pod príspevkom. Jeho zoznam mal presne šesť otázok, na ktoré požadoval jasné odpovede.  Pozrime sa na všetky požiadavky Mestského poslanca Slováka.

1.       Vagónovanie dreva  na skládke, ktoré nezodpovedalo zadeleniu, to bolo nazvané po mojom fotografovaní omylom a následne vyložené

2.       Zamestnanie dvoch osôb na poste odbyt dreva p. Németh & p. Štefánik

3.       Alarmujúci stav lesných skládok dreva už napadnutého škodcami tisíce kubíkov

4.       Nezmyselné vysypávanie lesných ciest dovážaným materiálom od Rožňavy ( Zimná voda, Rakovec)

5.       Zverejnenie stavu kalamity na území ML podľa lesníckych úsekov a porastov

6.       Ťažba v prebierkových porastoch miesto kalamity

Svoje požiadavky poslanec Ján Slovák zakončil jasnou výzvou, ktorá bola adresovaná vedeniu Mestských lesov. „Vyzývam konateľku spoločnosti Mestské lesy Dobšiná Ing. Vlastu Ruppovú, aby bezodkladne vyvodila dôsledky a pomenovala vinníkov danej situácie, pokiaľ tohto nie je schopná žiadam ju aby odstúpila s funkcie konateľky.“  Žiadal rázne poslanec a po mesiaci máme v rukách odpoveď Mestských lesov na slová poslanca. Prinášame vám ho v presnej podobe. Posúďte sami, či je odpoveď ML adekvátna vzhľadom na to, že bola určená Mestskému poslancovi, ktorý je voleným zástupcom a predstavuje niekoľkosto hlasov ľudí a časť z nich ho otvorene požiadala o súčinnosť v riešení problému.  

1. Vagónovanie dreva na skládke, ktoré nezodpovedalo zadeleniu, to bolo nazvané po mojom fotografovaní omylom a následne vyložené

Vagónovanie dreva ste boli zdokumentovať.  Boli tam Jaroslav Krupár a Ing. Ján Štefánik. Keby ste sa spýtali na vysvetlenie mojich kompetentných ľudí, vysvetlili by Vám to hneď na expedičnom sklade.  Kedykoľvek nás môžete kontaktovať na adrese ml@dobsina.sk a my Vám radi poskytneme naše vyjadrenie.

Vagónovanie dreva na expedičnom sklade zodpovedalo správnemu zatriedeniu, nakoľko všetko drevo, ktoré odchádza z expedičného skladu, zatrieďuje vedúci expedičného skladu Jaroslav Krupár, a kontroluje vedúci odbytu, vedúci výroby, aj konateľka. V tom čase kontrolu sortimentácie dreva vykonával Ing. Štefánik. Drevo sa vykladalo nie pre zlé zatriedenie do akostných tried, ale z dôvodu zlého uloženia. Na jednom vagóne pre odberateľa Wertholz môže byť v jednom rade uložená agregátka, v druhom rade vláknina. Guľatina musí byť naložená zvlášť na samostatných vagónoch.

Nikdy nebolo fakturované iné, ako bolo naložené a prevzaté drevo. Bolo dohodnuté, aký sortiment má byť naložený, ten bol i zaplatený. Vyjadrenia, či obvinenia nie sú pravdivé a netýkajú sa nás – mňa. Odbytára som menila z dôvodu a ešte stále monitorujem, lebo ten musí byť špičkou zo všetkých mojich zamestnancov. On je zodpovedný za finálne speňaženie toho, čo lesníci desiatky rokov vypestovali, vychovávali, ochraňovali a vyťažili. Všetka naša lesnícka práca sa speňažuje v predaji dreva. Odbytár musí byť človek odborne fundovaný, lojálny k firme a nepodplatiteľný.

2. Zamestnanie dvoch osôb na poste odbytu dreva p. Németh a p. Štefánik???

Ing. Štefánik – nemáme ešte stále obsadené pracovné miesto  referenta prípravy výroby. Počas mojej neprítomnosti vypomáhal Ing. Helene Lackovej, ktorá je mojou zástupkyňou, na odbyte a kontrole výrobného úseku. V súčasnosti vykonáva a naďalej bude vykonávať kontrolu na výrobnom úseku, kontrolu sortimentácie dreva na expedičnom sklade, odvoznom mieste  a predaja dreva na pni. Je zodpovedný za prípravu podkladov pre verejné obstarávanie  pre Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o..

3. Alarmujúci stav lesných skládok dreva už napadnutého škodcami tisíce kubíkov

Zásoby v máji boli vysoké, ale všetky „chrobačiare“ a najkvalitnejšia hmota bola odvezená urýchlene. V mesiaci jún boli zásoby drevnej hmoty vo výške  3 900 m3, čo v prípade odstraňovania dôsledkov po vetrovej kalamite v mesiaci marec 2013 v objeme cca. 8 000 m3, je bežná prevádzková zásoba.  

Jednalo sa takmer výlučne o staršie zásoby dreviny smrek, jedľa, smrekovec, hlavne v sortimente ihličnatej vlákniny a dreviny buk v sortimente listnatá vláknina. Vyššie zásoby boli spôsobené zlou situáciou v odbyte piliarskej guľatiny, pretože miestne píly mali problém s odbytom reziva a tak sme museli osloviť ostatných odberateľov, aby tá najkvalitnejšia hmota odišla urýchlene. Zhoršená  situácia bola  aj v odbyte ihličnatej vlákniny z dôvodu vagónovania dreva. Všetka staršia hmota bola pozostatok zo zimných mesiacov, ktorú nebolo možné odviesť v dôsledku extrémnych klimatických a terénnych podmienok pre odvoz dreva. Samozrejme, keďže sa jednalo o drevnú hmotu z náhodnej ťažby a z prebierok do 50 rokov vykonávanú v zimných mesiacoch, tam nebolo žiadne riziko napadnutia hmyzími škodcami ani znehodnotenia drevnej hmoty jej dlhším skladovaním. Zodpovední sú: vedúci odbytu Mgr. Németh, vedúci výroby Ing. Kavečanky, ťažobný technik Mgr. Rogos a všetci lesníci na svojich úsekoch.

4. Nezmyselné vysypávanie lesných ciest dovážaným materiálom od Rožňavy (Zimná voda, Rakovec)

V roku 2013 sme žiadny materiál z Rožňavy nedoviezli. Nezmyselné vyvážanie lesných ciest nerobíme. ML Dobšiná, spol. s r.o. realizujú opravy a údržby lesných ciest na základe požiadaviek jednotlivých vedúcich LO – lesných obvodov a v zmysle schváleného plánu opráv a údržieb na príslušný rok. Žiadny materiál „od Rožňavy“ sa nedovážal na opravy lesných ciest do Rakovca. Jediný cudzí materiál sa doviezol v roku 2012 len v dvoch prípadoch z lomu Honce, z dôvodu potreby konkrétnej frakcie štrku a príslušných fyzikálnych vlastností na opravu lesnej cesty Zimná voda – Šindlová – Čuntava.  Zodpovední sú: vedúci výroby Ing. Kavečanky v zastúpení I. Tököly, ťažobný technik Mgr. Rogos,  a všetci lesníci na svojich úsekoch.

5. Zverejnenie stavu kalamity na území ML Dobšiná podľa lesníckych úsekov a porastov

Za prvý polrok 2013 bolo v rámci ML Dobšiná spracovaných celkom 11 975 m3, náhodnej ťažby (kalamity), čo predstavuje 58,46 % z celkovej ťažby za l. polrok. Z toho spracovanie náhodnej ťažby podľa jednotlivých lesných obvodov (LO) bolo nasledovné: LO 01 – 3123 m3, LO 02 – 1729 m3, LO 03 – 48 m3, LO 04 – 2249 m3, LO 05 – 2280 m3, LO 06 – 857 m3, LO 07 – 1689 m3. Aktuálny stav kalamity, ktorá sa priebežne spracováva, na ML Dobšiná, spol. s r.o., podľa hlásení vedúcich lesných obvodov, je 18 900 m3, čo predstavuje 71,05 % z plánovanej ťažby na ll.polrok 2013. Z toho LO 01 – 3550 m3, LO 02 – 5450 m3, LO 03 – 1300 m3, LO 04 – 3000 m3, LO 05 – 2500 m3, LO 06 – 2000 m3, LO 07 – 1100 m3.

6. Ťažba v prebierkových porastoch miesto kalamity

ML Dobšiná, spol. s r.o., vykonáva výchovnú ťažbu len v porastoch s vekom do 50 rokov a to súbežne so spracovaním náhodnej ťažby a nie na jej úkor. Táto ťažba sa vykonáva v zmysle predpisu LHP a v súlade so zákonom o lesoch, keďže sa jedná o záväzný ukazovateľ LHP. 

Dňa 24.7.2013 na základe návrhu konateľky spoločnosti ML Dobšiná, spol. s r.o., schváleného valným zhromaždením spoločnosti – pánom primátorom mesta Dobšiná, sa uskutočnil Kontrolný deň hospodárenia v ML Dobšiná, spol. s r.o., za účasti dozornej rady, na ktorý boli prizvaní všetci poslanci MsZ v Dobšinej. Na tomto kontrolnom dni boli vysvetlené priamo v praxi všetky otázky, ktoré mali zúčastnení poslanci, a aj body interpelácie pána poslanca Slováka, ktorý sa však nezúčastnil doteraz ani na jednom Kontrolnom dni. Pre pravdivé zistenie všetkých skutočností je nevyhnutné, aby ste si vypočuli aj vyjadrenie konkrétnych zainteresovaných pracovníkov našej spoločnosti a nielen vyjadrenia „bývalých a ostatných“ zamestnancov ML Dobšiná, spol. s r.o..

Z Vašej strany ide o neopodstatnené invektívy a dehonestáciu práce vedenia spoločnosti a všetkých zamestnancov výrobného úseku ML Dobšiná, spol. s r.o., vrátane vedúcich lesných obvodov a vedúceho expedičného skladu bez zistenia si reálneho skutkového stavu. Nakoľko pri uvedených skutočnostiach nedošlo k preukázateľnému vzniku škody na majetku spoločnosti alebo k porušeniu zákonných predpisov či interných smerníc spoločnosti je mimoriadne nevhodné zo strany pána poslanca označovať kohokoľvek slovom vinník a to aj z dôvodu, že  platí prezumpcia neviny.

O odbornej úrovni vedenia a všetkých zamestnancov spoločnosti svedčia ekonomické a výrobné výsledky nielen za uplynulé roky, ale aj v súčasnosti, kde aj napriek mimoriadne sťaženým výrobným podmienkam v l. štvrťroku 2013 a začiatku ll. štvrťroka 2013 (dĺžka zimného obdobia, výška snehovej pokrývky, prívalové dažde a vetrová kalamita), k 30.6.2013 mala spoločnosť hospodársky výsledok vo výške +150 900 eur…. Podrobné informácie o našom hospodárení a činnosti sú k dispozícii.

Myslíme si, že v prípade tejto interpelácie, ako aj súvisiacich článkov a vyjadrení uverejňovaných na internetových stránkach mesta Dobšiná, ide o neoprávnený a účelový zásah do dobrej povesti obchodnej spoločnosti ML Dobšiná, spol. s r.o., a poškodzovanie dobrého mena spoločnosti, čím sa dopúšťate, podľa nášho názoru, porušenia  §19 b) Občianskeho zákonníka. Poslanec nie je oprávnený žiadať konateľa o odstúpenie z funkcie. Konateľa môže odvolať len valné zhromaždenie spoločnosti, toto právo valného zhromaždenia nemôže byť delegované na nikoho, ani si ho nik nemôže osvojiť. Priama výzva na odstúpenie konateľky je preto mnou vnímaná ako neoprávnený zásah do sféry cti a dôstojnosti konateľky spoločnosti, nakoľko ma bezdôvodne verejne vyzývate o odstúpenie z funkcie, následkom čoho bola moja dôstojnosť a česť v najbližšom okolí výrazne difamovaná (hanená).

V prípade akýchkoľvek nejasností, ktoré by sa mohli vyskytnúť v budúcnosti, Vám navrhujeme  v záujme získania objektívnych informácií Vašu osobnú účasť a overenie si skutočností priamo u vedenia alebo u konkrétnych zamestnancov spoločnosti ML Dobšiná, spol. s r.o..

Lesu zdar! Ing. Vlasta Ruppová, Konateľka spoločnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »