Kultúra

Integrované tematické vyučovanie na ZŠ v Dobšinej

 

Aj v Základnej škole Eugena Ruffinyho sa snažíme využívať rôzne formy vyučovania s novými pohľadmi a inováciami vo vzdelávaní. S nástupom moderných technológií vznikajú stále nové formy učebných metód. A tak hovoríme o inovačnom vzdelávaní, ktoré sa zameriava na učenie v budúcnosti. Integrované tematické vyučovanie je na žiaka orientované, humanistické a skúsenostné vzdelávanie. Nie je klasickým modelom vyučovania, prirovnáva sa k alternatívnym spôsobom, ide o moderné vyučovanie školy 21. storočia. Výrazne sa líši aj v organizácii vyučovania – klasické 45-minútové vyučovacie hodiny sú nahradené dlhšími časovými blokmi.

Vyučovanie prebieha podľa tém, predmety sa obsahovo prepájajú podľa zvolenej témy a žiaci sa učia aj prakticky. Hodnotenie je viac motivačné, hodnotí sa najmä slovne. Rozhodli sme sa venovať téme slovenskej historickej povesti v 9. ročníku. Prepojili sme dva predmety – slovenský jazyk a literatúru s anglickým jazykom. Zároveň sme realizovali prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá kultúrnym dedičstvom Slovenska. Základnou pomôckou bola povesť „Zakliata baňa“ / „The Cursed Mine“ z knihy „Z babičkinej truhlice“ / „Grandmother’s Magic Hope Chest“, ktorú zostavila a publikovala slovenská autorka Lenka Šingovská.

Žiaci si precvičili hlasné čítanie – povesť si prečítali nielen po slovensky, ale aj po anglicky. Dôraz sa kládol na správnu výslovnosť. Okrem toho žiaci museli čítať s porozumením, pretože s textom po jeho prečítaní museli aj pracovať v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti. Z oboch predmetov dostali otázky, na ktoré mali odpovedať a pracovné listy, ktoré mali vypracovať. Výstupom z vyučovania bol aj projekt, ktorý žiaci spracovali v skupinách a odprezentovali. Spolupracovali sme aj so školským klubom detí, v ktorom pani vychovávateľky spolu s deťmi vyrobili 3D model striebornej bane v Dobšinej. Záverečným výstupom bola videoprezentácia, na tvorbe ktorej sa opäť podieľali aj samotní žiaci. Ako sa im darilo si môžete pozrieť vo videu.

Žiaci si vyučovanie pochvaľovali, pretože jeho súčasťou bola aj výnimočná atmosféra, ktorá napomáha rozvoju dobrých vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi. V tomto vyučovaní je mimoriadne dôležitá tvorivosť. Aj učiteľky majú pri vyučovaní voľnú ruku, nepoužívajú len klasické učebnice, ale pozerajú sa na záujmy svojich žiakov a všímajú si ich charaktery. Takto zvolené aktivity menia vyučovanie na zážitok.

Mgr. Marína Krivanská, Ing. Janka Liptáková

Translate »