Aktuality

Aj v Dobšinej je apríl právom nazývaný ako mesiac lesov

 

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tvoria najdokonalejšie spoločenstvo v prírode. Lesné porasty sú živými organizmami, ktoré rastú, dospievajú, ale aj hynú a podľa toho by sme sa k nim mali správať. Les a všetko čo v ňom žije po stáročia existovalo v dokonalej harmónii. V lese nič nevyjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie, je to prirodzený kolobeh života.

Samozrejme na lesy by sme nemali myslieť len v tomto mesiaci, lesy potrebujú našu opateru počas celého roka a to najmä v tejto ťažko skúšanej dobe.  Dobšinské lesy po stáročia prechádzali rôznymi etapami vývoja a boli ovplyvňované rôznymi prírodnými ale i ľudskými vplyvmi. Či už to bolo pastierstvo, baníctvo, hutníctvo alebo poškodenie imisiami no najmä v posledných desaťročiach pod tlakom klimatických zmien, častými vetrovými kalamitami a sekundárne aj kalamitami, ktoré spôsobuje na ihličnatých porastoch podkôrny hmyz.

Naše lesy prechádzajú ťažkou skúškou v boji s týmto biotickým činiteľom a aby toho nebolo málo prichádza ďalší problém vo forme koronavírusu, ktorý má rozsiahle a negatívne účinky na celospoločenské dianie nevynímajúc nepriamo znova aj naše lesy.

Dovoľte mi v krátkosti poinformovať verejnosť o situácii, ktorá v týchto pohnutých mesiacoch ovplyvňuje aj hospodárenie v mestských lesoch. Od začiatku roka spoločnosť naďalej prechádza šetriacimi a úspornými opatreniami, ktoré plynule prebiehajú už od konca roka 2018. Samozrejme to nesúvisí so spomínanou pandémiou, je to proces, ktorý jednoducho súvisí s ukončením spracovania rozsiahlych náhodných ťažieb, ich neustály pokles, logické znižovanie tržieb za predaj dreva. Na strane druhej nás čakajú vysoké pestovné úlohy vo forme prípravy plôch pre zalesňovanie, sadbu, ošetrovanie, ochranu a ďalšie výchovné zásahy vykonávané na mladých lesných porastoch.

Nachádzame sa v zložitej situácií, ktorá sa týka nielen našich dobšinských lesov, ale je to už problém celoeurópsky. Obrovské náhodné ťažby najmä v okolitých  krajinách presýtili trh s ihličnatou hmotou, čo má za následok prepad cien dreva a jeho neustále znižovanie. Z dôvodu spomínanej pandémie boli zatvorené strategické drevospracujúce podniky, problémy nastávajú s rušením železničnej dopravy v niektorých štátoch a neistotou v kamiónovej doprave. Toto všetko má za následok aj dočasné pozastavenie ťažbových prác v našej spoločnosti. Snažíme sa znížiť zásoby dreva na všetkých lokalitách a minimalizovať tak finančné dopady v prípade zhoršenej situácie. Prednostne sme spracovali čerstvú vetrovú kalamitu z posledných mesiacov a naďalej budeme pokračovať v odstraňovaní jej zbytkov v náväznosti na likvidáciu dreva napadnutého podkôrnym hmyzom. Veríme, že situácia sa bude postupne uvoľňovať, aby sme dokázali tento výpadok dobehnúť.

Odlišná situácia je v činnostiach pestovania lesa. Práve apríl je v našom prípade kľúčovým mesiacom kedy začíname na pripravených holinách „zakladať nový les“.  Podľa ročného plánu predloženého v MsZ sme počítali s objemom zalesňovacích prác pre jarné zalesňovanie na celkovej ploche cca 163 ha, čo predstavuje asi 400 tis. sadeníc, z toho vlastných cca 100 tis. a nakupovaných cca 300 tis. Celkové priame náklady by mali činiť 170 tis. Eur. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou sme sa obávali ísť do väčšieho rizika, ktoré mohlo a môže vzniknúť v súvislosti s uzavretím prevádzok, možného prenosu vírusu medzi ľudí, ktorí sa bezprostredne zúčastňujú na zalesňovaní vlastnou prácou, organizačne, či kontrolou. Z tohto dôvodu by mohlo dôjsť k úplnému zastaveniu prác a tým aj k znehodnoteniu sadbového materiálu. Po dohode s pestovnými skupinami sme zvolili určitý kompromis, ktorý zohľadňuje trocha aj sociálnu situáciu ľudí vzhľadom na to že od jesene vlaňajšieho roka čakajú na pracovnú príležitosť a nechceli sme zalesňovanie odkladať a posúvať na ďalšie roky.

Rozhodli sme o variante, v ktorom použijeme vlastné sadenice s doplnením len určitej časti nakupovaných oproti plánu. V tomto prípade by sme použili vlastný a vyzdvihnutý materiál v množstve cca 150 tis. a nákup cca 100 tis. sadeníc. Ak by sa podarilo tento objem zalesniť v jarných mesiacoch apríl, máj, tak zvyšok by sme posunuli na jesenné zalesňovanie. Táto alternatíva síce počíta s určitým rizikom, kedy je potrebné zaplatiť za dodané sadenice cca 20 tis. Eur, no dáva zase záruku, že pestovné partie by plánovaný objem zalesňovania v tomto roku splnili v celom objeme.

Veľmi dôležitú pozornosť sme venovali aj ochrane zdravia pracovníkov, ktorí nastupujú do pestovných prác. Oslovili sme všetkých vedúcich služieb, aby sme ich informovali o mimoriadnej situácii, o ochranných opatreniach voči vlastným zamestnancom, ale aj voči naším, ktoré budú musieť dodržiavať. Všetky tieto pokyny sú zakotvené aj v dodatkoch k zmluvám a budeme vyžadovať ich dôsledné plnenie. Všetci vedúci pestovných partií prejavili pripravenosť na jarné zalesňovanie aj so zreteľom na dodržiavanie ochranných opatrení berúc na vlastnú zodpovednosť situáciu, ktorá je spojená s pandémiou koronavírusu. Pevne veríme že tieto práce spojené s obnovou lesa stihneme vykonať v stanovených termínoch pri plnom zdraví a dúfajúc aj s lepšou podporou počasia.

Na záver by som chcel osloviť všetkých milovníkov prírody, turistiky, či cykloturistiky, ktorí navštevujú naše lesy, aby boli všímaví pri potulkách v našom okolí. Jar je obdobie zvýšeného nebezpečenstva požiarov, čoho sme už boli svedkom pri hasení nášho, tohto roku prvého lesného požiaru nad cigánskou osadou. Aj napriek škode, ktorá vznikla v poraste môžeme hovoriť o veľkom šťastí, že sa podarilo požiar lokalizovať a zneškodniť tak rýchlo. Touto cestou by som sa chcel poďakovať rýchlemu zásahu profesionálnych aj dobrovoľných hasičov a všetkým ľuďom, ktorí promptne reagovali a nahlasovali túto mimoriadnu udalosť, či už nám, alebo dispečingu hasičského a záchranného zboru.  Chceli by sme občanov požiadať o spoluprácu pri odhaľovaní ďalších negatív, ktoré sa v posledných mesiacoch v okolí Dobšinej objavujú. Je to hlavne zakladanie čiernych skládok a nepovolený vstup motocyklami a štvorkolkami do lesov. Vzhľadom na to, že dochádza k porušovaniu zákona, pripravujeme v spolupráci s mestskou políciou opatrenia na odhaľovanie a prevenciu týchto činností s využitím fotopascí a inej techniky. Predsa len budeme radi, ak nás budete naďalej informovať o takomto ľahostajnom konaní, prípadne o nových lokalitách čiernych skládok, ktoré by sme následne mohli asanovať . Prajeme vám pekné chvíle prežité v plnom zdraví, ktoré strávite v prírodnom prostredí okolia Dobšinej.

Marcel Kollárik, konateľ Mestských lesov Dobšiná, spol. s.r.o., foto: JK

Translate »