Kultúra

100 rokov organizovaného poľovníctva v Dobšinej

 

Poľovníctvo je kultúrne dedičstvo ľudstva. Súčasťou poľovníckej činnosti je tvorba a ochrana životného prostredia. Prvá zmienka o poľovníckom združení v Dobšinej je z roku 1909. Výňatok zo základných pravidiel poľovníckeho združenia – Názov združenia: „Poľovnícke združenia Dobšiná“ vytvorené pre Dobšinských poľovníkov, cudzích poľovníkov a milovníkov poľovníctva do 1.8.1909 – 31.6.1915 na 6 nájomných rokov.

Cieľ združenia:

a, poľovníctvo na základe zákona XX. z r. 1883 a XXIII. z r. 1883 praktizovať tak, aby škodlivú srstnatú zver a škodlivú zver pernatú hubili a srstnatú úžitkovú zver a pernatú úžitkovú zver chránili a nechali im priestor na rozmnožovanie sa
b, ročne jedno, alebo viacero poľovačky organizovať
c, usporiadať poľovnícke zábavy

Základné pravidlá Poľovníckeho združenia Dobšiná sú obsiahnuté v 29 paragrafoch, ktoré spísali na valnom zhromaždení dňa 9.8.1909 predseda PZ – Kálman Benedicty a tajomník PZ Károly Sztankovics. Kópia originálu aj preklad je súčasťou kroniky PZ Čuntava v Dobšinej. Za nález tohto vzácneho dokladu o poľovníctve v Dobšinej patrí Ing. Michalovi Neubauerovi.

4.2.1975 bola založená kronika PZ. Organizované poľovníctvo sa datuje v prvej ČSR v roku 1921. V Dobšinej je prvá zmienka od roku 1923. Najviac informácií a fotografií je od roku 1935. V tomto období boli v Dobšinej dve Poľovnícke spoločnosti a to pánska a remeselnícka. Pánsku spoločnosť reprezentovali úradníci, lekári, advokáti, učitelia. Remeselnícku spoločnosť reprezentovali väčšinou miestny remeselníci, avšak boli medzi nimi aj baníci a remeselníci. V roku 1920 bol založený lovecký ochranný spolok. V rokoch prvej ČSR a Slovenského štátu vydával sa časopis pre poľovníkov „ LOVEC“.

17.12.1947 bol prijatý nový zákon o poľovníctve, ktorý zjednotil poľovnícke právo v celej ČSR. V roku 1950 vznikli dve poľovnícke združenia: Prvá skupina mala revír Sever, Západ, Juh. Druhá skupina Východ. Z kroniky nie je známe, v ktorom roku sa tieto dve poľovnícke združenia spojili. Z dostupných materiálov sa dozvedáme, že okolo roku 1960 je evidované už len jedno Poľovnícke združenie, ktorého predsedom bol Jozef Rosina a hospodárom Ladislav Filadelfi.

V rokoch 1940, 1980 a 1918 sa konali Okresné poľovnícke výstavy ulovenej zveri. Od roku 1960 pôsobilo PZ v rôznych obmenách až do roku 1993. Od tohto roku pôsobia v meste Dobšiná dva poľovnícke revíri a to PZ ČUNTAVA a Poľovnícka organizácia Ľadová, ktorá je súčasťou ML Dobšiná. Z dostupných zdrojov patrí naše PZ medzi najstaršie Poľovnícke združenia na Slovensku. Za významné zásluhy a rozvoj poľovníctva na Slovensku bolo doposiaľ odmenených mnoho našich členov PZ.

Činnosť poľovníkov v Dobšinej je zameraná hlavne na  celoročnú starostlivosť o lesnú zver a ochranu lesa. Členovia PZ sa snažia zveľaďovať svoj revír, pretože poľovníctvo nie je len o love, ale hlavne o vnímaní krás našej prírody, o neskutočnej faune a flóre. Naši členovia sa snažia lesu a prírode aj pomáhať a to pri úžasnej akcii organizovanej Slovenskou poľovníckou komorou  – „ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA“, kde v spolupráci s Mestskými lesmi čistili les a vyzbieralo sa asi 5 ton odpadu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prispeli aj svojou trochou a zbavili les aspoň nejakého odpadu. Bodaj by takýchto akcií bolo v roku ešte viac.

Ďalšou krásnou akciou, bola realizácia dvojkríža a pietneho miesta zosnulých poľovníkov a lesníkov v Dobšinej. Chcela by som vzdať hold ľuďom pri realizácii tohto krásneho nápadu. Teda hlavne poďakovať všetkým, ktorí tento nápad realizovali a zhmotnili ho v podobe Slovenského dvojkríža a pietneho miesta zosnulých poľovníkov a lesníkov v Dobšinej. Tejto úžasnej akcii dodalo šmrnc posvätenie dvojkríža evanjelickým duchovným, Mgr. Radovanom Gdovinom a zborovým farárom, seniorom GES a katolíckym duchovným, ThLic. Marekom Sopkom PhD. Posviacka bola zrealizovaná 1.7.2023 v Dankovej ako prejav úcty ľuďom, ktorí sa svojou činnosťou a prácou snažili zachovať naše lesy, zver  a starali sa o ne aj pre budúce generácie.

Strieborný dvojkríž symbolizuje tradíciu Cyrila a Metoda, ktorí ho priniesli na územie Veľkej Moravy počas svojej misie. Je starší kresťanský symbol pre vzkriesenie Ježiša, ktorý sa používal od 9. storočia v Byzantskej ríši, ako symbol náboženský a politický.

Vertikála dvojkríža zhoda nadol je vyjadrenie Božej lásky k človeku, horizontála je výzvou pre nás, aby sme lásku dokázali prejavovať aj my druhým ľuďom a tým že tá horizontála je v slovenskom znaku zdvojená, by sme to mali robiť ešte raz toľko, prejavovať tú lásku intenzívnejšie. Poľovníctvo nie je len koníček, je to láska k prírode, k všetkému živému, preto prevolávam Lesu a lovu zdar!

Kult. ref. PZ

Translate »