Aktuality

Pohľad na dnešné zasadanie poslancov

 

V úvode v poradí už 23. zasadania mestských poslancov bol prebratý ÚPN mesta Dobšiná a obce Stratená, ktorý predniesol vedúci zamestnanec mesta Jaroslav Oravec. Spracovateľom návrhu bol Ing. Arch. Dušan Hudec. Zmeny sa pritom týkajú zaradenia, ktoré zohľadňuje výstavbu nového priemyselného závodu (priemyselná chemická výroba) na spracovanie serpentinitu v priestoroch bývalého dobývacieho priestoru Dobšiná I severne od jestvujúcej haldy.

 Plán ďalej tiež počíta s realizáciou ťažby z ložiska nevyhradeného nerastu serpetinitu z jestvujúcej haldy v smere z vrchu nadol. Do dnešného dňa od občanov neboli podané žiadne návrhy na zmenu. ÚPN bol schválený, no toto rozhodnutie ale nemá nič spoločné s výstavbou závodu a je len zákonným spôsobom ako zahrnúť do územného plánu jestvujúci pozemkový stav.

Ďalej bola prerokovaná verejná obchodná súťaž na odpredaj vozidla Škoda Super B, o ktorom vás budeme Informovať osobitým článkom. Nasledovala kontrola plnenia uznesení, ktoré predniesla hlavná kontrolórka mesta Mgr. Eva Mihóková. Tá konštatovala, že neeviduje nesplnené uznesenia. Kontrolórka taktiež predniesla správu z následnej finančnej kontroly v stravovacom zariadení jedálne materskej školy na ulici SNP. Kontrolou bolo preverené dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a v kontrolovaných oblastiach neboli zistené nedostatky. Kontrolovaná agenda bola v roku 2012 vedená v súlade s platnými predpismi.

Vedúca finančného odboru Janka Šrenkelová v piatom bode poslancov informovala o záverečnom účte mesta Dobšiná, kde sme vám priniesli už pred časom osobitý príspevok, ktorý si môžete prečítať TU. Správu o činnosti Mestskej polície prezentoval Igor Tvrzický. V správe sa napríklad uvádza, že celkom bolo na území mesta Dobšiná v hodnotenom období 2012 zaznamenaných 95 trestných činov a 671 priestupkov. Čo sa týka nápadu na jednotlivých úsekoch boli zaznamenané následné porušenia v zmysle zákona o priestupkoch: Na úseku dopravy v zmysle  § 22  bolo celkom – 106  priestupkov, n úseku verejného poriadku podľa § 47 celkom – 78   priestupkov,na úseku občianskeho spolunažívania § 49 je to – 150  priestupkov, proti majetku § 50 bolo na území mesta spáchaných celkom – 217 priestupkov. 

Po bode o majetku mesta, v ktorom najzaujímavejším podbodom bol prenájom parkoviska v Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré pripadlo Podniku služieb mesta Dobšiná, nasledovalo schvaľovanie VZN o obmedzení hazardných hier na území mesta Dobšiná. VZN prezentovala MVDr. Terézia Balážiková, kde sa uvádzalo toto: Toto VZN môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Mestu Dobšiná bola takáto petícia doručená 9. 4. 2013, okrem toho VZN č. 129/2011 o obmedzení hazardných hier na území Mesta Dobšiná zostáva podľa novely zákona o hazardných hrách v platnosti najdlhšie do 30. júna 2013. Poslanci napokon vôľu občanov, ktorú prezentoval občan Rudolf Kotlár, že predložil 1200 podpisov od občanov mesta akceptovali a znovu potvrdili nariadenie o obmedzení hazardných hier v meste Dobšiná.

Prejedaná bola aj zastavovacia štúdia vo Vyšnej Maši a potom bola prezentovaná XII. medzinárodná olympiáda mládeže partnerských miest v Kobióre. Poslanci prejednali aj ceny mesta Dobšiná, ktoré tohto roku získajú ako kolektív Poľovnícke združenie Dobšiná pri príležitosti 90. výročia jeho založenia, za záslužnú prácu, ako je zveľaďovanie revíru a starostlivosť o zver, čím prispeli nielen k rozvoju mestského majetku ale tiež k propagácii samotného mesta a jeho okolia a Karpatsko-nemecký spolok v Dobšinej, pri príležitosti  20. výročia  jeho založenia, za dlhoročnú propagáciu nášho mesta doma i v zahraničí.

Ako jednotlivci budú v tomto roku ocenení: Eva Liptáková, nar. 6. 8. 1940, predsedníčke Klubu dôchodcov v Dobšinej, za  tvorivé výkony a za dlhodobú propagáciu nášho mesta prostredníctvom  klubu dôchodcov, Jozef Vozár, nar. 12. 8. 1926, dlhoročnému zaslúžilému členovi Poľovníckeho združenia v Dobšinej, Gustáv Slivenský, nar. 20. 9. 1941, dlhoročnému zaslúžilému členovi Poľovníckeho združenia v Dobšinej, Ľudovít Bukovinský, nar. 20. 4. 1960, ktorý sa osobne pričinil o prosperovania automobilových pretekov do vrchu Dobšinský kopec, čím propaguje naše mesto a Marcel Kollárik, nar. 13. 6. 1969,  ktorý sa osobne pričinil o  prosperovanie automobilových pretekov do vrchu Dobšinský kopec, čím propaguje naše mesto v celej Európe. Oceneným patrí aj finančná odmena pre ocenené kolektívy po 150,- eur a pre jednotlivcov po 50,- eur. O všetkých nespomenutých témach vás budeme informovať v nasledujúcich článkoch.

 

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »