Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dobšinej

 

Dňa 25.11.2022 sa v sobášnej sieni historickej radnice mesta Dobšiná o 15:00 hod. uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. V úvode zasadnutia boli prítomní oboznámení s výsledkami volieb primátora mesta Dobšiná a poslancov Mestského zastupiteľstva v Dobšinej, konaných dňa 29. 10. 2022, ktoré predniesla predsedníčka mestskej volebnej komisie, Marta Krivanská.

V druhom bode nasledovalo slávnostné zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, KDH, Sme rodina, Slovenský patriot (620 platných hlasov) a poslancov Mestského zastupiteľstva v zložení: 1. Pavol Fajdek, Mgr., KDH, Sme rodina, Slovenský patriot (578 hlasov) 2. Karol Horník, Hlas – SD (548 hlasov) 3. Radovan Žori, nezávislý kandidát (475 hlasov) 4. Mária Hutníková, Mgr., nezávislá kandidátka (456 hlasov) 5. Emil Kozák, nezávislý kandidát (455 hlasov) 6. Marián Kalmár, nezávislý kandidát (424 hlasov) 7. Stanislav Grančák, nezávislý kandidát (383 hlasov) 8. Ján Málik, Hlas – SD (383 hlasov) 9. Martin Lipták, KDH, Sme rodina, Slovenský patriot (382 hlasov) 10. Milan Horváth ml., nezávislý kandidát (378 hlasov) 11. Anna Macková, KDH, Sme rodina, Slovenský patriot (366 hlasov), čím sa zastupiteľstvo stalo právoplatným a uznášaniaschopným pre ďalšie úkony.

Novovymenovaný primátor, Ján Slovák navrhol program, ktorého prvým bodom bolo poverenie výkonom svojho zástupcu. Zástupcom primátora sa stal Mgr. Pavol Fajdek. Ďalej boli vymenovaní aj členovia Mestskej rady, kde sa jej členom zo zákona stal Mgr. Pavol Fajdek, ďalej Karol Horník a Radovan Žori.

Pri Mestskom zastupiteľstve pracujú aj komisie, ktoré majú svojich predsedov z radov poslancov. Dovedna bolo určených 6 komisií a budú ich viesť: Finančná komisia – Radovan Žori a členmi komisie sa stali Ján Málik a Mgr. Mária Hutníková. Komisia správy majetku, bytov a životného prostredia – Marián Kalmár a členmi komisie sa stali Stanislav Grančák, Ján Málik a Milan Horváth. Komisia pre riešenie regionálnej, sociálnej a rómskej problematiky, verejného poriadku a škôd – Milan Horváth a členmi komisie sa stali Radovan Žori, Stanislav Grančák a Ján Málik, Komisia školstva, telovýchovy, športu a kultúry – Stanislav Grančák a členmi komisie sa stali Karol Horník, Mgr. Pavol Fajdek a Anna Macková. Komisia odborno-technická, výstavby a podnikateľskej činnosti – Emil Kozák a členmi komisie sa stali Ján Málik, Radovan Žori, Martin Lipták a Marián Kalmár. Osobitná komisia, ktorá pozostáva z členov: Mgr. Pavol Fajdek, Milan Horváth a Stanislav Grančák.

Primátorovi mesta, Jánovi Slovákovi vyplýva z funkcie aj úloha sobášiaceho a ďalšími sobášiacimi sa stali Mgr. Pavol Fajdek, Karol Horník, Mgr. Mária Hutníková, Anna Macková. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov bol schválený aj mesačný plat primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý je súčinom mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je 2,60 s platnosťou od 25.11.2022 až do opätovného prerokovania platu mestským zastupiteľstvom. Plat primátora mesta Dobšiná je tak na zákonom stanovenej minimálnej hranici (nesmie byť nižší), ktorá sa odvíja podľa počtu obyvateľov, pričom poslanci môžu schváliť podľa zákona až jeho 60% navýšenie.

Doplňujúcim bodom prvého mestského zastupiteľstva v novom zložení bol návrh na zloženie členov dozornej komisie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Dobšiná. Predsedom komisie sa stal poslanec Ján Málik a členmi sú všetci mestskí poslanci. Druhým doplňujúcim bodom bol návrh na zloženie dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Dobšiná spol. s.r.o.. Predsedom dozornej rady sa stal Radovan Žori a členmi taktiež všetci mestskí poslanci.

Text, foto & video: Juraj Karika

Translate »