Aktuality

Dobšinej sa blýska na lepšie časy

 

Vážení občania, Dobšinčania. Určite ste si už všimli, že v našich “lesoch“ prebieha činnosť, ktorá priamo nesúvisí s lesníctvom. Radi by sme vás preto informovali o zámere, ktorý by bol pre naše mesto obrovským prínosom. Ako isto všetci viete, naše mesto vzniklo vďaka baníctvu, ktoré tu v čase minulom bolo vo veľkom rozsahu. Vďaka práve tejto činnosti mesto rástlo, prosperovalo a prekvitalo. Žiaľ ukončením tejto banskej činnosti mesto zahájilo cestu, po ktorej sme sa dostali až do stavu, v akom je dnes. Ten stav každý vidí, nie je potrebné ho tu rozpisovať.

V súčasnosti v našom okolí, ako aj na našich mestských pozemkoch prebieha výskum nerastného bohatstva, ktoré ukrýva naša zem v podobe kobaltových rúd. Tento výskum prebehol v prvej fáze ako výskum zaoberajúci sa historickými dokumentmi, mapami a na základe kladných záverov zahájil druhú fázu, ktorá prebehla rôznymi meraniami najmodernejšou technológiou a bez akéhokoľvek zásahu do prírody. Záver z meraní je jasný. Dobšiná a jej okolie disponuje obrovskými náleziskami kobaltových rúd a tak sa v súčasnej dobe začína s treťou fázu výskumu, ktorá už obsahuje prieskumné vrty, ryhy a znovu vzmáhanie (otvorenie starej bane). Všetky tieto výskumné práce zastrešuje pre Austrálskeho investora spoločnosť CE Metals s.r.o., ktorá disponuje všetkými potrebnými povoleniami na štátnej báze, na báze ochrany životného prostredia atď. a samozrejme vo všetkom spolupracuje s mestom Dobšiná. Keďže v tretej fáze už nastáva formou vrtov a rýh aj k terénnym úpravám a zásahom do pozemkov v majetku mesta, mesto požiadalo spoločnosť ML Dobšiná s.r.o., ako správcu tohto mestského majetku o odborné vyjadrenie k týmto zásahom.

Naša spoločnosť posúdila túto záležitosť kladne, s podmienkami terénnych úprav do pôvodného stavu po ukončení výskumných prác. Mesto Dobšiná dalo uznesením Mestského zastupiteľstva zelenú aj tretej fáze výskumu, ktorá už z určitosťou potvrdí realitu a veľkosť náleziska. Austrálsky investor nie je žiadnym nováčikom a presne takúto baňu na kobaltové rudy prevádzkuje v Afrike. Zástupcovia investora navštívili naše mesto už niekoľko krát a ich prístup, ako aj prístup spoločnosti prevádzajúcej výskum zaručuje absolútne seriózny prístup k informovanosti prebiehajúcich prác, ich záverov a samozrejme s ohľadom k našej prekrásnej okolitej prírode. Potvrdením a ukončením samotného výskumu nastane možnosť znovuotvorenia banskej činnosti, čo sa stáva čim ďalej reálnejšie. Pre naše mesto, ako aj pre okolie, by otvorenie bane malo obrovský význam hlavne čo sa zamestnanosti týka, no v neposlednom rade aj v rozvoji mesta Dobšiná a tým stúpania životnej úrovne občanov. Ostáva nám dúfať, že tretia fáza výskumu potvrdí všetky doterajšie zistenia a otvorenie bane sa stane realitou. Požiadali sme spoločnosť CE Metals s.r.o. o predstavenie tohto projektu.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

 

Vyjadrenie spoločnosti CE Metals s.r.o.: Využívame príležitosť, ktorú nám poskytlo Mesto Dobšiná, aby sme občanom predstavili spoločnosť CE Metals s.r.o., a súčasne vás oboznámili s naším zámerom oživiť novým geologickým prieskumom spomienky na stáročie trvajúcu banícku históriu a slávu v tomto dnes turisticky atraktívnom území.

Slovenská spoločnosť CE Metals s.r.o., ktorá má sídlo v Bratislave, je dcérou austrálskej FY EuropeanCobal. Naša spoločnosť vznikla v novembri 2016, neskôr získala aj „Geologické oprávnenie“ vykonávať ložiskový geologický prieskum.

Vo februári 2017 Ministerstvo životného prostredia určilo našej spoločnosti prieskumné územie v strednej časti bývalej ložiskovej oblasti, aby v ňom počas 4-roch rokov vykonávala vyhľadávací prieskum v minulosti tak intenzívne ťažených rúd. Toto územie s rozlohou skoro 7 km2  je situované severne od Mesta Dobšiná. Rozprestiera sa až po severné svahy známeho vrchu Kruhová (obr.).

Ministerstvo životného prostredia v marci 2017 schválilo spoločnosti „Projekt geologickej úlohy“ pre vykonávanie plánovaných metód vyhľadávacieho prieskumu. Následne sa naša spoločnosť aj so svojim zámerom predstavila Mestu Dobšiná, ktoré vo svojom „Stanovisku“ vyjadrilo súhlasné podmienky.

Nastalo obdobie, keď geológovia spoločnosti museli v krátkom čase zvoliť také geologické metódy a postup prác, ktoré dostatočne preveria doterajšie údaje o komplikovaných geologických a ložiskových pomeroch. Hlavne preto, že v súčasnosti už viaceré poznatky nie sú dostatočné.

Preto prvej etape prác v oblasti vrchu Kruhová boli začiatkom júla vykonané povrchové odbery vzoriek zo starých banských prác a špeciálne geofyzikálne merania. Tieto metódy boli dočasné a vykonané práce nezasiahli do pôdnej vrstvy, takže nemali žiadny vplyv na životné prostredie.   Šťastie nám prialo od začiatku. A z precíznej dokumentácie skúmaného územia a geofyzikálnych meraní sa podarilo získať výsledky, ktoré poukazujú prítomnosť hornín vhodných pre výskyt a pokračovanie v minulosti ťažených žíl do hĺbky (obr.).

A tak z údajov vykonaných geologických metód vyplynul zámer pokračovať v druhej etape technickými geologickými prácami, a to: – výkopom geologických dokumentačných rýh, – vŕtaním geologických vrtov (hlboké do 200 m) z povrchu,  – banským sprístupnením (otvorením a vzmáhaním) starej banskej štôlne Joremenyi.

Všetky tieto technické práce plánujeme začať v októbri – pokiaľ je vhodné počasie, a to v tej istej časti skúmaného územia ako v prevej etape. Plánované práce budú znovu vykonávané dočasne v určenom časovom období. Použijú sa metódy, ktoré už zasiahnu do pôdnej vrstvy. Avšak podmienky ich vykonávania sú určené tak, aby sa minimalizoval vplyv a zásah do okolitého prostredia a terén po ukončení prác sa vrátil úplne do pôvodného stavu. O niekoľko mesiacov v zrekultivovanom teréne nebude poznať miesto, kde sa vykonávali tieto prác.

Nevyhnutnou podmienkou je, že všetky technické práce sa budú vykonávať na identifikovaných parcelách v katastrálnom území až po získaní súhlasných stanovísk k vstupom na nehnuteľnosti od vlastníkov.  Priebeh a vykonávanie technických prác vrátane dokumentácie budú štandardne preverované priamo v teréne Ministerstvom životného prostredia.

Keď sme na začiatku nášho príspevku uviedli, že cieľom spoločnosti CE Metals je oživiť banícku históriu v tejto krásnej časti Slovenska, tak sme mysleli na skutočnosť, že všetky technické geologické práce – či už vrty, alebo banské vzmáhanie štôlní sa budú vykonávať výlučne v spolupráci so špecializovanými slovenskými spoločnosťami a miestnymi obyvateľmi.

O tomto zámere našej spoločnosti sme informovali Mesto Dobšiná zastúpené pánom primátorom Jánom Slovákom už na prvom stretnutí. Sme presvedčení, že aj vďaka tejto skutočnosti je nám v každom konaní preukázaná mimoriadna ústretovosť a pomoc mesta, za čo úprimne ďakujeme. Aj preto by sme radi naplnili naše predsavzatie do budúcnosti – prispieť tak charakteristickou činnosťou v minulosti – baníctvom k opätovnému rozvoju tohto kedysi najväčšieho ložiska kobaltu na svete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »