Aktuality

Chatová osada Alweg: Aké sú riešenia do budúcnosti?

 

Túto otázku si kladú mnohí obyvatelia Dobšinej, pre ktorých bola, ale aj stále je srdcovou záležitosťou. Na starý Alweg ako si ho mnohí pamätajú majú mnohí domáci, ale aj návštevníci nášho mesta pekné spomienky. Zub času a vandali však poznačil túto chatovú osadu natoľko, že dnes sú z nej už iba pozostatky toho čím voľakedy bývala. Vedenie mesta sa neraz zaoberalo možnosťou záchrany tohto objektu, no v konečnom dôsledku sa vždy dospelo k tomu, že náklady na jeho obnovu sú privysoké, dokonca niektoré v minulosti samozrejmé veci ako lyžovanie skoro nerealizovateľné. Momentálne má od Mesta Dobšiná v prenájme Alweg Podnik služieb, ktorý zabezpečuje čistenie objektu a vývoz odpadu.

Ako však hovorí konateľ Milan Lukáč, „v podstate stačí jeden víkend a neporiadok je tam znova. Hlavnou našou náplňou v poslednom čase je ale odstraňovanie škôd po návštevách vandalov. Osadili sme preto okenné mreže a rovnako aj mreže na 2 ks dverí. Nakoľko zasklievanie okien a dvier nemá význam, postupne ich na vlastné náklady debníme.“ V týchto dňoch zadebnili okná na bufete a na ubytovacej časti. Celý areál sa podľa potreby niekoľkokrát ročne kosí. „V minulom roku sme evidovali niekoľko žiadostí o poskytnutie prístrešku a ohniska od občanov mesta za účelom oddychu a posedenia, ktorým sa vyhovelo. Objekt nám výraznou mierou pomáhajú udržiavať aj členovia zo združenia ZŤP Dobšiná,“ uzavrel Milan Lukáč.

Oslovili sme aj primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý dodnes bojuje za konštruktívne riešenie situácie tejto srdcovej záležitosti Dobšinčanov. „Hneď po mojom nástupe do funkcie primátora mesta bolo potrebné zmapovať mestský majetok a určiť ako sa s ním bude ďalej nakladať. Zápisnica z ohliadky budov zo dňa 26.10.2015 hovorí o tom, že niektoré budovy sú v tak dezolátnom stave, že jediným riešením je asanácia. Podľa tejto zápisnice sme sa s poslancami jednoznačne zhodli na tom, že medzi budovy určené na asanáciu, okrem domu naproti Vinárni, budovy bývalého komunálu je aj drevená budova na Alvegu. Na asanáciu budov sú potrebné veľké financie. Napríklad len na búranie budovy bývalého Komunálu až 30 000,-€,“ približuje primátor, ktorý je zhrozený z dnešných asanačných súm nehnuteľností a samozrejme ráta aj s tým, že financie bude potrebné nájsť v rozpočte mesta, no ako udáva, určite by to nebolo vhodné na úkor nových projektov.

„S novým zastupiteľstvom sa znovu uskutočnila ohliadka budov 23.05.2019, kde bolo prerokované ďalšie využitie a samozrejme potvrdenie asanácie budov u ktorých už iné využitie nie je reálne. Alveg je miestom pekných spomienok množstva obyvateľov mesta ako aj mojich. Tiež som sa na tomto mieste učil lyžovať. Žiaľ situácia je taká aká je a prostredníctvom medzinárodnej spolupráce čakáme na projektovú výzvu, cez ktorú by bolo možné tento areál rekonštruovať a znovu ho premeniť na miesto spoločensky využiteľné,“ ponúka nádej na nové využite areálu primátor Dobšinej a dodáva, že po rokovaniach s odborníkmi je aj drevená nadstavba na hlavnej budove do budúcna nepoužiteľná.

„Prípadná rekonštrukcia by pojednávala len s murovanými časťami budov. Pevne verím, že sa nám raz podarí takýto projekt zrealizovať a sčasti navrátiť tomuto miestu dôstojnosť a využiteľnosť. Mesto žiaľ potrebuje v súčasnej dobe riešiť prioritnejšie záležitosti, kde sú veľmi potrebné financie. V rozširovaní monitorovacieho systému sa počíta aj s monitorovaním tejto oblasti. Do tej doby sa ohliadky pravidelne vykonávajú Mestskou políciou mesta Dobšiná,“ vyjadril odhodlanie primátor Ján Slovák najmä na to, že v budúcnosti sa mesto bude snažiť o lepšie zabezpečenie a možno aj zveľadenie areálu.

Za Mestskú políciu v Dobšinej sme oslovili jej náčelníka, Jaroslava Plačka, ktorý nám potvrdil ,že  Mestská polícia v poslednom období riešila v súvislosti  s objektom  chatovej osady Alweg a priľahlých objektov nad Zimnou ulicou v Dobšinej 7 zadokumentovaných udalostí. Jednalo sa o priestupky proti majetku a to poškodzovanie a krádeže, kde boli porozbíjané sklenené výplne na oknách, poškodené  dvere a časti vnútorného zariadenia objektov ubytovne, spoločenskej miestnosti, ako aj  bufetu a strojovne vleku. „V prípadoch, kedy boli  zistení páchatelia, skutky boli  riešené blokovými  pokutami. Vo väčšine prípadov však  páchateľ nebol zistený a tieto skutky boli uložené ako neznáme. Obvodné oddelenie PZ SR v Dobšinej realizovalo skutok krádeže elektroniky z objektu, kde páchateľ bol zistený. Počas našej hliadkovej činnosti sa vykonáva kontrola uvedeného areálu, odkiaľ sú  pravidelne vykázané tam nachádzajúce sa osoby, ktoré nemajú povolenie od správcu objektu. Spravidla  sa jedná o maloleté, resp. mladistvé osoby bez dozoru. Vzhľadom na to, že objekt nie je v prevádzke, nie sú tam prítomní žiadni zamestnanci a nachádza sa mimo zastavanej časti na okraji mesta, takže nie je dostatočne zabezpečený. Správca uvedeného objektu  bol niekoľkokrát na tieto skutočnosti Mestskou políciu upozornený a boli aj navrhované riešenia ako je zadebnenie okien, osadenie kari sietí a použitie kvalitných petlíc a závor. Mnohé zrealizované aj bolo, no všetko vyžaduje nemalé finančné prostriedky.“ Mesto Dobšiná sa areál Alwegu aspoň snaží zabezpečiť do doby kedy mu možno aj skrz projektov svitne nová nádej na obnovu a aspoň čiastočné vrátenie prívlastku pohody, zábavy a oddychu najmä pre obyvateľov nášho mesta, ale aj návštevníkov.

Text: Red. JK, foto: FB

Translate »