Aktuality

30. výročie obhospodarovania mestských lesov v Dobšinej

 

Deň lesov venovaný 30. výročiu Mestských lesov Dobšiná sa uskutočnil 22. novembra v budove historickej Radnice za účasti pozvaných hostí. Programom  nás sprevádzala MVDr. Terézia Balážiková, ktorá vo svojom úvodnom príhovore všetkých privítala a pripomenula históriu novodobých mestských lesov od ich vzniku, až po dnešok. Nasledovala báseň „Dobšiná moja rodná“ od nášho rodáka, Mgr. Rudolfa Pellionisa, ktorú pri príležitosti 25. výročia audiovizuálne upravili ML. Po príhovoroch primátora mesta, Jána Slováka a konateľa spoločnosti nasledovalo poďakovanie zamestnancom a dodávateľom prác za prácu, ktorú vykonávajú pre spoločnosť. Záver tohto slávnostného podvečera patril krstu knihy „História Mestských lesov Dobšiná 1992-2022“, ktorú naša spoločnosť pri príležitosti 30. výročia vydala za finančnej podpory KSK. Celý program nádhernými hudobnými vstupmi doplnila Terezka Vikartovská.

Je až neuveriteľné, ako rýchlo ten čas plynie. Ako by to bolo pred pár dňami, keď sme si v kultúrnom dome za účasti viac ako 250 pozvaných hostí pripomenuli štvrťstoročie novodobých dobšinských lesov. Bola to oslava hodná svojho významu ktorou sme oslovili masy ľudí a priblížili tak lesníctvo rôznymi formami od najmenších po tých najstarších. Podujatie ktoré predčilo všetky očakávania prilákalo na naše námestie niekoľko tisícok ľudí pre ktorých sme pripravili bohatý kultúrny a spoločenský program na ktorý ešte aj dnes spomínajú.

Bolo to z pohľadu našej spoločnosti obdobie s najväčšími výrobnými úlohami. Veď rok 2017 bol svojou výškou kalamitnej ťažby až 130 tis. m3 prelomový. Každým ďalším rokom ťažba začala rapídne klesať a tento vývoj bude pokračovať i naďalej. Roky obrovských pracovných výkonov v ťažbe sa samozrejme prejavili aj v nadmerných pestovných prácach pri príprave plôch, obnove porastov a jej starostlivosti v ošetrovaní a ochrane. Samozrejme boli to aj roky hojnosti, veď každá veľká kalamita so sebou prináša primárne aj viac zdrojov no neskôr je ich do lesa nutné vložiť späť vo forme starostlivosti oň.

Myslím že sa nám podarilo nastaviť s vedením mesta dobrú finančnú politiku a našli sme určitú vyváženosť, kedy dostatok finančných zdrojov bolo mimo mesta /nášho vlastníka/ investovaných aj do rozvoja a modernizácie firmy. Práve tieto investície nám vo veľkej miere pomohli v posledných rokoch poznačených útlmom ťažby dreva.

Dnes môžeme konštatovať že sme sa zodpovedne starali o náš majetok, máme vynovený autopark, opravené a zrekonštruované všetky administratívne budovy, garáže, chaty či cesty. Obstarané a do majetku boli zaradené ďalšie stroje, zariadenia a nehnuteľnosti. Popri vlastných zdrojov sa nám podarilo čerpať aj cudzie nenávratné finančné prostriedky ktorými sme opäť výrazne navýšili imanie nášho majetku.

Nedá mi nespomenúť najväčší projekt v histórii našej firmy realizovaný prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry na protipožiarne opatrenia vďaka ktorým sme zrekonštruovali lesné cesty, postavili protipožiarne nádrže, ktoré plnia aj iné funkcie  za viac ako 840 tis. eur. Je to trend ktorým sa naša spoločnosť chce uberať aj v najbližšom období aby sme mohli zachytiť asi poslednú vlnu cudzích finančných zdrojov určených pre lesníctvo. Naša spoločnosť za posledné roky dokázala v rámci svojich možností v Dobšinej a okolí podporiť azda všetky  podujatia, združenia, kluby a inštitúcie v oblasti kultúry, športu, školstva či cirkvi.

Po rokoch najväčších výnosov  spracovania kalamitného dreva automaticky prichádza  útlm. Nasledovali asi najťažšie rozhodnutia ktoré sme museli prijať pre celkovú transformáciu spoločnosti. Bolo potrebné konať rýchlo a zodpovedne. Postupne sa aplikovali opatrenia prijaté na zníženie výrobných úloh. Zmenili sme filozofiu manipulácie a predaja dreva z viacerých skladov a odvozných miest na jeden centrálny. Boli navrhnuté výrazné úsporné opatrenia, navrhnutý na predaj nadbytočný majetok a vozidlá tak aby sme boli schopní nastaviť zdravé fungovanie spoločnosti pre ďalšie roky.

Medzi hlavné úsporné opatrenia bola navrhnutá aj nová Organizačná štruktúra, ktorá počítala postupne zo znížením stavu zamestnancov. Tieto nevyhnutné a nepopulárne opatrenia bolo jednoducho nutné prijať a samozrejme sa to nezaobišlo ani bez určitých negatív. Spoločne s vedením mesta sme sa snažili s každým zamestnancom dohodnúť a rozviazať pracovný pomer dohodou čo sa nám vo všetkých prípadoch aj podarilo a tiež s určitými finančnými výhodami ktorými sme chceli aj po ľudskej stránke byť nápomocní v takejto ťažkej situácii.

Bolo to v mojej profesnej kariére určite najťažšie obdobie, žiaľ z manažérskeho pohľadu nebolo inej cesty ako previesť takéto opatrenia a pretransformovať spoločnosť. Dnes sú Mestské lesy zastabilizovaná firma a myslím že sme presvedčili všetkých, ktorí možno pochybovali či dokážeme firmu previesť týmto zložitým obdobím.

Nie všetko čo by sme chceli sa podarilo, nie všetko sa dá stihnúť tak ako si to človek predsavzal. Pomalosť či nefunkčnosť niektorých  najmä štátnych inštitúcii nám neumožnila čerpať ešte viac cudzích zdrojov a to najmä v období keď sme to najviac potrebovali. Fenomén aj tejto doby je vymožiteľnosť práva, ako keby chcel štát kryť špekulantov a dostať sa k vlastným pohľadávkam v akejkoľvek forme je priam nemožné.Boríme sa aj s ochranou nášho majetku, vandalizmom, krádežami či odpadom a čiernymi skládkami. Je to všetko v ľuďoch , výchove, vzdelávaní. Mrzí ma taktiež dočasne pozastavená činnosť v areály Haak, možno to tak malo byť, neviem, no želám tejto prevádzke aby čím skôr s pomocou projektových peňazí mohla vytvoriť nové pracovné miesta tak prepotrebné pre náš región. Vyzývam preto všetkých kompetentných aby sme si sadli za spoločný stôl, zahodili nenávisť a predsudky  a hľadali ako našej Dobšinej pomôcť, všetko ostatné bude len stagnácia nie posun vpred.

30. výročie našej spoločnosti by sme preto mali osláviť, byť pozitívni a hľadať to čo nás spája. Dovoľte aby som vám predstavil nové výzvy pred ktorými dnes stojíme. Pred nedávnom sme obdržali rozhodnutie PPA o schválení projektu na lesopestovné opatrenia vo výške viac ako 300 tis. eur. Kvôli pomalosti tejto agentúre ako som už spomínal sme boli nútení väčšinu prác zrealizovať z vlastných zdrojov a tak sme požiadali o zmenu projektu na cca  100 tis eur pre niektoré práce naplánované v roku 2023, čo by bola pre nás veľká pomoc.

Koncom mesiaca november sme podali ďalší projekt na cca 130 tis eur pre výzvu z Programu rozvoja vidieka na činnosti budovania občianskej a poznávacej infraštruktúry zameranej na cestovný ruch, vďaka ktorej sa uchádzame o NFP pre vybudovanie novej Vyhliadkovej veže Suchý vrch spojenej s útulňou a Náučného chodníka zameraného na lesnú pedagogiku v D.Ľ.J.. Pripravujeme práce na realizáciu novej Výzvy v rámci opatrenia 4.3 na investície do infraštruktúry pre rekonštrukciu lesných ciest. Navrhujeme rekonštruovať lesné cesty v úsekoch Žrebčín, Zimná voda smerom k Čuntave vrátane opravy nášho historického skvostu a dodnes plne funkčného Murovaného mosta.

Taktiež by sme chceli v rámci ďalšej pripravovanej výzvy na techniku investovať do rozvoja a zlepšenia efektivity pri výrobe a distribúcii štiepaných klátikov, na ktoré sa dnes vytvárajú niekoľko mesačné poradovníky ale táto výzva ešte nie je zverejnená. Inými projektami v spolupráci s KSK a mestom Dobšiná sa uchádzame o zaujímavé zdroje a služby na budovanie vodo-zádržných opatrení v súvislosti zo zvyšovaním biodiverzity. V spolupráci s ŠOP SR sme realizovali ako partner projekt záchrany Hlucháňa hôrneho  a pripravujeme realizačnú časť ďalšieho nového projektu Prírode blízke obhospodarovanie lesov na území ML Dobšiná.

Zaujímavosťou je aj pripravovaný projekt kde ako prví na Slovensku v spolupráci s Mestskými lesmi Spišská Belá pod patronátom NLC participujeme na projekte výskumu rôznych metód ochrany sadeníc pred škodlivým pôsobením Tvrdoňa smrekového. Zhodou náhod bola tomuto tímu za tento patent minulý mesiac udelená Cena za vedu a výskum Slovenska. Mestské lesy Dobšiná si naďalej plnia všetky požiadavky vlastníka, nemáme záväzky voči dodávateľom prác naopak snažíme sa promtne platiť za ich služby a v novom roku pripravujeme ďalšiu úpravu taríf.

Nezabúdame ani na verejnosť a naďalej podporujeme v rámci možností obnovu lesných studničiek, spolupracujeme pri budovaní nových cyklotrás, protipožiarnych, náučných či turistických chodníkov, oddychových zón či lyžiarskych bežeckých tratí. Na záver dovoľte aby som sa poďakoval za korektnú spoluprácu vedeniu mesta, poslancom MsZ, obchodným partnerom  a inštitúciám.  Zvláštne poďakovanie patrí niekoľkým desiatkam zamestnancov a stovkám dodávateľov prác, ktorí sa priamo podieľali na výsledkoch hospodárenia spoločnosti v uplynulých obdobiach.

Prajem spoločnosti Mestské lesy Dobšiná aby sa jej naďalej darilo. Prešla si svojimi začiatkami, posunula sa do dospelosti a prežila ťažké životné skúšky. Som presvedčený že je nastavená tak aby naďalej bola opora nášmu mestu, prinášala prácu a potešenie svojím ľuďom a najmä zachovala zdravý a odolný les pre ďalšie generácie.

LESU ZDAR !

Marcel Kollárik, konateľ spoločnosti, foto: J. Karika

Translate »