Aktuality

ZŠ v Dobšinej získala ďalšie prostriedky na podporu vzdelávania

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022. Projekt „Spolu múdrejší“ je realizovaný a financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom výzvy bolo podporiť tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania. Základná škola Eugena Ruffinyho v Dobšinej patrila do zoznamu úspešných žiadateľov, na účely financovania doučovania sme v tomto kole získali 18.000,- Eur, a tak 17 našich učiteľov bude doučovať žiakov ohrozených školským neúspechom počas nasledujúcich šiestich mesiacov.

„Spolu múdrejší 3“ nadväzuje na Projekt „Spolu múdrejší“, v ktorom sme boli úspešní v minulom školskom roku a získali sme finančnú dotáciu v sume 9.200,- Eur. Doučovanie žiakov vďaka tomu prebiehalo v mesiacoch apríl až jún 2021 a realizovalo ho 15 učiteľov. Začiatkom tohto školského roka sme sa zapojili do druhého kola Projektu „Spolu múdrejší 2“, podarilo sa nám získať 6.000,- Eur a žiakov doučovalo 9 učiteľov v mesiacoch október až december 2021.

Žiaci a rodičia boli o možnosti doučovania informovaní prostredníctvom web stránky školy a triednych skupín založených na sociálnych sieťach. Tým bez prístupu k digitálnym technológiám naši pedagogickí asistenti doručili propagačné letáky alebo ich telefonicky kontaktovali triedni učitelia a vyučujúci jednotlivých predmetov. K pravidelnej účasti na doučovaní žiakov motivovali v prvom rade ich triedni učitelia a vyučujúci jednotlivých predmetov. Významnú úlohu pri motivácii našich žiakov zohrávalo Občianske združenie Detstvo deťom, ktoré sa venuje včasnej intervencii v rodinách s deťmi, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu života v prostredí poznačenom generačnou chudobou.

Do projektu Spolu múdrejší sme sa zapojili so zámerom pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú s učivom za svojimi spolužiakmi alebo si potrebujú preopakovať učivo, s osvojovaním ktorého mali výraznejšie ťažkosti. Triedni učitelia a doučujúci do doučovania zapájali najmä žiakov bez prístupu k digitálnym technológiám, ktorí počas dištančného vyučovania nemali pravidelný kontakt so školou, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z prostredia poznačeného generačnou chudobou. Doučovanie prebiehalo v popoludňajších hodinách po vyučovaní v rozsahu minimálne 6 hodín týždenne. Doučujúci si určil predmety, ktoré bude doučovať v skupinách po 3 až 5 žiakov. Najčastejšie šlo o matematiku a slovenský jazyk a literatúru, no v prípade potreby sa žiakom pomáhalo aj s prírodovedou či vlastivedou.

Projekt Spolu múdrejší bol v našej škole vnímaný́ ako veľmi pozitívny. Pochvaľovali si ho žiaci, ich rodičia, ale aj samotní doučujúci a triedni učitelia, ktorí si u žiakov všimli zlepšenie. Veľkou výhodou doučovania v malých skupinách je, že je individuálne, a tak dochádza k väčšej interakcii v učení, žiak sa nemusí hanbiť, keď niečomu nerozumie, pretože na doučovaní je len s  doučujúcim a v prítomnosti malej skupiny spolužiakov, ktorí sú na tom vedomostne podobne, ako on sám. O priebehu doučovania boli informovaní aj rodičia, a tak si mohli osvojiť rôzne metódy, ako sa učiť so svojimi deťmi. Prostredníctvom projektu sa mohli žiaci aspoň čiastočne rozvíjať̌, nájsť̌ svoj potenciál, zvýšiť si sebavedomie a zlepšiť sa v tom, čo im počas dištančného vyučovania nešlo alebo ušlo. Zároveň mohli citíť väčšiu akceptáciu a spokojnosť, že niekto sa im chce venovať a tráviť s nimi viac času.

Žiakom doučovanie pomohlo aj pri formovaní nábehu na nové učivo vo vyššom ročníku. Celkovo nešlo len o zlepšenie známok, hoci doučovanie výrazne pomohlo celkovému prospechu žiakov a znížilo počet neprospievajúcich žiakov na konci školského roka, ale najmä o pocit pre žiaka, že je tu niekto len pre neho, kto je ochotný venovať mu svoj voľný čas aj v tejto náročnej situácii celosvetovej pandémie. Prínosom projektu bolo aj vzájomné vymieňanie si skúseností z vyučovania medzi jednotlivými doučujúcimi, zdieľanie svojich postrehov, nápadov a vzájomnej motivácie.  Týmto spôsobom chceme kontinuálne pomáhať so zmierňovaním dôsledkov pandémie a vynakladať všetky sily na vzdelávanie našich žiakov.

Ing. Janka Liptáková, ZŠ Dobšiná

Translate »