Aktuality

Zo života Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej

 

Mesto Dobšiná je zriaďovateľom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Dobšinej, ktorého úlohou je zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. DHZ  má mometálne 19-tich  členov z ktorých dvanásť členov  spĺňa podmienku  odbornej spôsobilosti na výkon činnosti v hasičskej jednotke.  V roku 2017 členovia DHZ zasahovali pri  piatich  požiaroch a jedenástich  technických zásahoch. Členovia DHZ poskytli zásahovú techniku na podujatiach  organizovaných Mestom Dobšiná a to automobilové preteky do vrchu Dobšinský kopec v dňoch 21.7. – 22.7. -23.7.2017  a na automobilové preteky Dobšinská zima. Prinášame vám prehľad zásahov:

 1. Dňa 4. marca 2017 došlo k požiaru lúčneho  porastu  pri vypaľovaní suchej trávy  na ulici Skalnej. O udalosti hasičskú jednotku vyrozumel zamestnanec operačného pracoviska HaZZ .   Zásahu sa zúčastnili štyria členovia DHZ, Jozef Hudák, Vojtech Opremčák, Slavomír Lipták, Vladimír Balúch,   s technikou  T 148 CAS 32. Jednotka v spolupráci s  HaZZ  požiar uhasila do 30 minút.
 2. Dňa 5. marca 2017 nahlásil pracovník ČOV Michal Nehrer, ktorý je zároveň členom DHZ Dobšiná, že v objekte ČOV došlo k upchatiu prívodného kanála k čističke odpadových vôd.  Zásahu sa zúčastnili piati  členovia DHZ, Ivan Garan, Michal Nehrer, Slavomír Lipták, Vojtech Opremčák a Michal Macko. Jednotka na vyčistenie kanála použila techniku CAS 25 Karosa.
 3. Dňa 5. marca 2017 došlo k upchatiu verejnej kanalizácie na ulici Novej.  Udalosť ohlásil pán Ladislav Klausman. Zásahu sa zúčastnili  štyria členovia DHZ, Ivan Garan, , Vojtech Opremčák, Slavomír Lipták a Michal Macko. Jednotka na vyčistenie kanalizácie použila techniku T 148 CAS 32.
 4. Dňa 19. marca 2017  riaditeľ Mestských lesov v Dobšinej ohlásil veliteľovi DHZ Dobšiná upchatie cestného priepustu v lokalite Vyše mesta.   Zásahu sa zúčastnili Ivan Garan, Miroslav Rešovský,  Marián Vikartovský a Miroslav Sklenár. Jednotka na prečistenie kanalizácie použila techniku T 148 CAS 32 a 1 x C prúd.
 5. Dňa 31. marca 2017 došlo k upchatiu kanalizácie v budove denného stacionára na Hnileckej ulici.   Na zásah bola použitá technika T 148 CAS 32,  1x C prúd a kanálový krtko.  Zásahu sa zúčastnili Jozef Hudák a Vojtech Opremčák.
 6. Dňa 2.apríla 2017 došlo k požiaru lesného pozemku s plochou  300 x 500 m. Zásahu sa zúčastnili  ôsmi členovia DHZ, Ivan Garan, Miroslav Rešovský, Ľuboš Vlček, Peter Vlček, Slavomír Lipták, Vladimír Balúch, Miroslav Sklenár a Marián Vikartovský.  Jednotka pri zásahu použila techniku T 148 CAS 32 –  2x D prúd a 1x C prúd a vozidlo CAS 25 Karosa – 1x C prúd a 1 x D prúd. Jednotka zabezpečovala   kyvadlovým  spôsobom  dopravu vody  vozidlom T 148 CAS 32.   Požiar bol uhasený  po šiestich hodinách.
 7. Dňa 9.4. 2017 členovia DHZ Miroslav Rešovský, Jozef Hudák a Ján Hudák pomocou pracovnej plošiny na bytovom dome v Lipovej uličke opravili časť plechového komína, ktorý ohrozoval okolie domu.
 8. Dňa 13.04.2017 členovia DHZ Miroslav Rešovský a Ivan Garan pomocou pracovnej plošiny PP20 odstránili odtrhnutý strešný žľab, ktorý ohrozoval návštevníkov  kostola v obci Dediny. Zároveň zrezali konáre stromov, ktoré zasahovali do elektrického vedenia.
 9. Dňa 19.04. 2017 členovia DHZ Ivan Garan, Miroslav Rešovský, Ľuboš Vlček odčerpávali vodu zo zaplavenej pivnice na Troch ružiach a prečistili kanalizáciu pomocou kanálového krtka.
 10. Dňa 16.6.2017 členovia Inan Garan, Miroslav Rešovský, Ján Hudák, Jozef Hudák na ulici Novej  čistila upchatú kanalizáciu rodinného domu.
 11. Dňa 18.7.2017 členovia DHZ Ivan Garan, Miroslav Rešovský, Romana Ďurdíková, Michal Macko zasahovali pri čistení nánosov bahna na štátnej ceste vo Vlčej Doline.
 12. Dňa 19.7. 2017 členovia DHZ Ivan Garan, Marek Opremčák, Marián Vikartovský zasahovali pri čistení upchatej kanalizácii na Novej ulici.

13. Dňa 20.7.2017 členovia DHZ Ivan Garan a Mirosla Rešovský zasahovali pri čistení kanalizácie na ulici Niže mesta.

 1. Dňa 4.8.2017 a 5.8.2017 členovia DHZ Ivan Garan, Jozef Hudák, Vojtech Opremčák, Miroslav Rešovský, Michal Nehrer, Slavomír Lipták zasahovali pri požiari lesa v obci Gemerská Poloma, lokalita Podsúľová.
 2. Dňa 5.8.2017 členovia DHZ Miroslav Rešovský, Michal Nehrer a Slavomír Lipták zasahovali pri požiari lesa v obci Gemerská Poloma v lokalite Podsúlová.
 3. Dňa 1.9. 2017 členovia DHZ Ivan Garan, Ľuboš Vlček, Marián Vikartovský, Vojtech Opremčák zasahovali pri požiari lesa v obci Gemerská Poloma, lokalita Podsúľová.

K ďalším aktivitám členov DHZ patrí činnosť v protipožiarnych  asistenčných hliadkach  na  podujatiach, kde sa zúčastňuje väčší počet  osôb. Členovia DHZ vykonávajú požiarny dohľad  v Kultúrnom dome na podujatiach ako sú (plesy, divadelné predstavenia, koncerty) a taktiež  dohliadajú na bezpečný  priebeh Turíčnych sviatkov. V rámci zdokonaľovacej prípravy  bolo v hasičskej jednotke uskutočnených  v roku 2017 –  12 cvičení . Dobrovoľný hasičský zbor mesta  Dobšiná pre rok 2017  získal  paušálnu finančnú podporu  3 000,- € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Za účelom  ochrany života a zdravia členov DHZ Dobšiná boli z dotácie     zakúpené  osobné ochranné pracovné prostriedky, 4 ks zásahových prílb so svietidlami, 1 ks ľahký zásahový oblek, 6 párov zásahových  rukavíc, 10 párov pracovných rukavíc, 20 ks zásahových hadíc a 4 prúdnice.

Mesto Dobšiná zabezpečilo  v mesiaci február 2017 opravu  špeciálneho hasičského vozidla  CAS 25 LIAZ a následnú STK a revíziu zdvíhacieho zariadenia.  Opravu previedla spoločnosť Wexim s.r.o. Rožňava. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi obciam a mestám. Mesto Dobšiná v zmysle § 23 citovaného zákona vykonalo  preventívne protipožiarne kontroly za účelom preverenia  dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, kde nevykonáva dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave.

V súlade s § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 393-1/III-2017-MsZ poveril primátor mesta Dobšiná  vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol  technika požiarnej ochrany   Věru Krížovú  a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorí absolvovali školenie na vykonávanie týchto kontrol prostredníctvom technika požiarnej ochrany. Mesto vytvorilo na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol jednu kontrolnú skupinu. Za vedúceho  kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Ľuboša Vlčeka, členom  kontrolnej skupiny je Michal Nehrer.

Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 1. novembra 2017 do 30. novembra 2017. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané podľa ročného plánu na uliciach: Cigánska osada  od súpisného čísla 1099 po súpisné číslo 1100, očíslované chatrče na CO od čísla 1 po číslo 55, Rybárska od súpisného čísla 2 po súpisné číslo 17, Turecká od súpisného čísla 18 po súpisné číslo 73, Cintorínska od súpisného čísla 74  po súpisné číslo 84,  Zimná od súpisného čísla 85  po súpisné číslo 189. V kalendárnom roku 2017 bolo skontrolovaných  203 nehnuteľností podľa ročného plánu  a jedna nehnuteľnosť na základe podnetu od občanov mesta. Spolu 204 nehnuteľností.

Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole.  Objektov kde neboli zistené nedostatky bolo 144.  V šesťdesiatich objektoch boli zistené nedostatky, ktoré neboli odstránené na mieste a môžu  mať vplyv na vznik požiaru. Konkrétne nedostatky z kontrolovaných objektov  boli spísané formou  zápisníc. Mesto Dobšiná na základe zápisníc v 7-ich  prípadoch rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená  do 30.septembra 2018. V 53 prípadoch Mesto Dobšiná vyzvalo obyvateľov chatrčí na Cigánskej osade, aby zistené nedostatky odstránili v termíne do 30.6.2018.   Po uplynutí lehôt budú vykonané následné protipožiarne kontroly. Ak sa pri následnej protipožiarnej kontrole zistí, že  nedostatky odstránené neboli, Mesto Dobšiná o tom  upovedomí Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rožňave.

Ivan Garan, veliteľ DHZ & Red. JK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »