Aktuality

Zmeny v poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Zo Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.156/2016, ktoré nadobudne účinnosť 01.01.2017, vyplývajú pre poplatníkov niektoré zmeny:

  • mesto zavádza povinne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov množstvový zber komunálneho odpadu. V súvislosti s tým sú všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia povinné používať na množstvový zber komunálnych odpadov typizované 110, 120 alebo 1100 litrové zberné nádoby viditeľne označené názvom poplatníka alebo prevádzky.

  • poplatníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie paušálneho poplatku za komunálne odpady z dôvodu štúdia alebo zamestnania, sú povinní podklady predložiť do 30 dní od začiatku zdaňovacieho obdobia, teda do 30. januára. Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie, to znamená, že doklady musia byť vyhotovené s januárovým dátumom.

Upozornenie správcu daní a poplatku:

Správca dane z nehnuteľností upozorňuje daňovníkov dane z nehnuteľností, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, si daňovník, ktorý má nárok na zníženie dane z nehnuteľností, musí tento nárok uplatniť v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie, najneskôr v lehote do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa, je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Daňovník dane za užívanie verejného priestranstva je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Poplatník poplatku za komunálne odpady je povinný v lehote do 30 dní oznámiť obci vznik, zánikzmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku.

V zmysle § 155 Daňového poriadku správca dane uloží pokutu za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie alebo si nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote.

-MsÚ Dobšiná-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »