Aktuality

Zdravotnícky pracovník bude pôsobiť aj na Základnej škole v Dobšinej

 

Základná škola Eugena Ruffinyho sa koncom predchádzajúceho školského roka zapojila do výzvy na „Zdravotníckeho pracovníka v materskej, v základnej a v strednej škole“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Program je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Cieľom výzvy bola podpora škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu, prevencie ochorení a ďalšie činnosti. Patrili sme medzi 92 úspešných žiadateľov, a tak bude aj v našej škole od 1.9.2022 do 31.8.2024 pôsobiť zdravotnícky pracovník.

Našu školu navštevujú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, žiaci, ktorí sú chorí alebo zdravotne oslabení. Denne zabezpečujeme pomoc týmto žiakom nielen počas výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom pedagogických asistentov, ale často im  poskytujeme aj nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s ich zdravotným stavom. Táto pomoc však súvisí so zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou, na ktorú pedagogickí asistenti nemajú potrebnú kvalifikáciu. Ide napríklad o sledovanie a posudzovanie aktuálneho zdravotného stavu žiaka, aplikáciu liekov žiakom všetkými dostupnými formami, zabezpečovanie intimity žiakov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, identifikáciu a elimináciu zdravotného rizika u chorých žiakov a podobne. Zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť zdravotnícky pracovník poskytuje žiakovi so súhlasom jeho zákonných zástupcov a informuje ich o nej. O zdravotnom stave žiaka informuje zdravotnícky pracovník príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zdravie je potrebné si chrániť, preto by sme radi využili príležitosť aj na realizáciu preventívnych a poradenských činností. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít zdravotného pracovníka chceme viesť žiakov k ochrane svojho života a zdravia, ako aj života a zdravia iných, k udržiavaniu dobrého duševného zdravia a k zdravému životnému štýlu, ktorým je možné predchádzať civilizačným chorobám. Ťažiskovou úlohou zdravotníckeho pracovníka budú aj záujmové a vzdelávacie aktivity, ktoré vedú žiakov k osvojeniu si správnych hygienických návykov, ako aj riadenie hygieny školského prostredia a zabezpečovanie epidemiologických a hygienických opatrení v škole.

Ing. Janka Liptáková, foto: stock.xchng

Translate »