Aktuality

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Dobšiná v roku 2019

 

V súlade s § 23 ods. 1 písm. a/  zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred  požiarmi  budú v meste Dobšiná v roku 2019 vykonávané  preventívne protipožiarne kontroly za účelom dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Preventívne protipožiarne kontroly v meste Dobšiná budú vykonávať členovia kontrolnej skupiny, ktorí sa preukážu písomným poverením vydaným Mestom Dobšiná.  Členovia  kontrolnej skupiny spĺňajú odborné predpoklady a sú zároveň aj členmi Dobrovoľného hasičského zboru v meste Dobšiná.

Členovia kontrolnej skupiny sú oprávnení  vykonávať preventívne protipožiarne kontroly podľa vopred stanoveného ročného plánu  v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, kde nevykonáva štátny dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ďalej v rodinných  domoch okrem bytov a iných stavbách vo vlastníctve  fyzických osôb   napr. na povalách,   pivničných priestoroch, spoločenských priestoroch, hospodárskych budovách, garážach, dielňach a podobne. Povinnosťou  fyzických  osôb  je  umožniť kontrolným skupinám vykonať preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky. Obsahom preventívnej protipožiarnej kontroly je preverenie stavu skladovania horľavých látok, rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest, umiestnenie a inštalácia tepelných spotrebičov, technický stav komínov a dymovodov. U právnických osôb aj vykonanie   kontroly vypracovanej dokumentácie ochrany pred  požiarmi.

Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2019 sa budú vykonávať  na uliciach: SNP od súpisného čísla 479 po súpisné číslo 630,  Banská od  čísla 631 po číslo 655,  P.J.Šafárika od súpisného čísla 658 po súpisné číslo 668,  Lesná od súpisného čísla 670 po súpisné  číslo 679, Partizánska od súpisného čísla 697 po súpisné číslo 725, Záhradná od súpisného čísla 726 po súpisné číslo 764.  Spolu 217 nehnuteľností na základe  stanoveného ročného plánu schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 23.1.2019 uznesením číslo 18-23/I-2019-MsZ.  Plán ročných kontrol je možné v odôvodnených prípadoch doplniť. Lehota na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol nesmie byť dlhšia ako 5 rokov od predchádzajúcej kontroly v konkrétnom subjekte.

Věra Krížová, preventivár  požiarnej ochrany

Translate »