Aktuality

Vyjadrenie primátora mesta Dobšiná k dezinformáciám

 

Vážení Dobšinčania, v poslednom čase sa nám v našom meste spustila vlna zaručene “pravých“ informácií a nazvem to zaujímavých debát pri pivku, statusov, či komentárov na sociálnych sieťach. Už som sa niekoľkokrát vyjadril, že na sociálnych sieťach nebudem reagovať spôsobom komentovania rôznych „plnointeligentných“ vyjadrení, či provokácií hejterov a nemám záujem byť členom skupín, kde sa toto deje, či už v reálnom živote, alebo v tom virtuálnom.  Rozhodol som sa týmto vyjadrením dementovať dezinformácie a objasniť situáciu v meste. Účelom vyjadrenia nie je niekoho osočovať, zavádzať, či konšpirovať a preto budem písať len overiteľné fakty na základe ktorých si dokáže každý normálne zmýšľajúci človek urobiť svoj vlastný názor.

Vyjadrenie, že mesto príde o dotáciu, alebo bude musieť vrátiť 400 tisíc eur, pretože výstavba bytoviek pri futbalovom ihrisku mala byť ukončená do konca augusta je DEZINFORMÁCIA! Vysvetlenie je veľmi jednoduché, stačí si pozrieť zverejnenú zmluvu o dielo, kde je jasne napísané, že kompletné dokončenie s kolaudáciou a ukončením financovania je do 15. decembra 2019 čo bude určite dodržané. Pripomienky a vyjadrenia na adresu zhotoviteľa, či subdodávateľských firiem nebudem komentovať, no bol som upozornený, že v tomto prípade zaujmú firmy právne kroky voči verejným vyjadreniam niektorých osôb.

Vyjadrenie, že ako primátor mesta som neinformoval určitých poslancov o podrobnostiach pri rekonštrukciách ciest je DEZINFORMÁCIA! Výber verejnej súťaže a všetky reálne možnosti boli prerokované ešte s bývalým zastupiteľstvom. V máji 2019 som osobne dohodol stretnutie so zástupcom spoločnosti, ktorá pripravila projekt na tieto práce a vyzval som predsedu technickej komisie, aby ho pozval na verejne zasadnutie komisie, kde budú vysvetlené všetky podrobnosti opráv ciest a ich financovania. Keďže sa toto neudialo znovu som v júni vyzval predsedu komisie, aby tak učinil no znovu sa tak neudialo. Nakoniec bol pozvaný zástupca zhotoviteľa v čase keď už bolo dielo ukončené. Napriek tomu dopodrobna vysvetlil všetky položky súvisiace s prácami na cestách. Informácia, že sú tieto práce predražené je DEZINFORMÁCIA . Práce a ceny materiálov sú v súlade s cenníkmi platnými od 1.1.2019.

Vyjadrenie, že všetky stavby na území mesta robí a bude robiť stále tá istá firma je DEZINFORMÁCIA ! Všetky verejné obstarávania a súťaže sa robia zákonným spôsobom a nie je možné dopredu určiť, ktorá firma bude čo a kde robiť. Všetky tieto obstarávania robí odborne spôsobilá osoba, podliehajú kontrole a sú na internete verejne dostupné, tak ako aj už podpísané zmluvy, faktúry … atď. preto je veľmi jednoduché zistiť čo a kde aká spoločnosť realizuje a za koľko. V poslednom čase sa roztrhlo vrece s rôznymi anonymnými udaniami či  kontrolami na základe anonymného oznámenia a podobne. Dobšinčania píšu udania na Dobšinú ??? Pre mňa nepochopiteľné. Na druhej strane sú kontroly len na dobro veci keďže nepreukazujú pravdivosť udaní.

Vyjadrenie, že mesto bude musieť za realizáciu kanalizácie vďaka mne vrátiť finančné prostriedky je DEZINFORMÁCIA ! Je pravdou, že po kontrole projektu kanalizácie bolo mesto Dobšiná vyzvané o vrátenie finančných prostriedkov za pochybenie v roku 2009 a 2011 tak nie je možné s týmto spájať moju osobu, keďže v tom čase som primátorom nebol. Ja som veľmi rád, že môj predchodca (týmto ho neobviňujem) je v súčasnej dobe poslancom a určite bude mať možnosť verejne reagovať aj na túto situáciu. Ohľadne tejto veci sme ako predchádzajúce vedenie podali za mesto správnu žalobu a zatiaľ nie je nikomu známe, kedy a aký verdikt bude právoplatný.

Vyjadrenia, že v spoločnosti ML Dobšiná boli spreneverené financie je DEZINFORMÁCIA ! Je pravdou, že spoločnosť je potrebne reštrukturalizovať a určiť jej ďalšie smerovanie. Dôvodom je pokles ťažby ako aj hodnoty dreva na trhoch. V mestských lesoch bolo kvôli kalamite vyťaženého také množstvo dreva, ktoré sme mali ťažiť minimálne desaťročie. Je logické, že je potrebné prejsť na množstvá, na akých voľakedy pred kalamitou spoločnosť fungovala. Samozrejme príjem do mesta sa znižuje a investície do nových projektov už budú veľmi obmedzené ak vôbec nejaké budú. Doterajšie investície boli pravidelne a riadne prejednávané v kontrolnom orgáne, ktorým je dozorná rada, tá predkladala návrhy valnému zhromaždeniu čím som ja ako štatutár mesta a ja som zaviedol s mojím nástupom do funkcie novinku, že všetky investície spoločnosti nad 5 tisíc eur sa predkladali na schválenie do zastupiteľstva. Preto je DEZINFORMÁCIA, že som si ja s konateľom ML Dobšiná svojvoľné rozhodoval o investíciách. Na každú investíciu je odporúčanie dozornej rady a platné uznesenie Mestského zastupiteľstva. Tu je nutné podotknúť, že niekto kto niekoľko rokov hlasoval za investície, dokonca niektoré navrhoval ich  teraz napadá a kritizuje. Do dnešného dňa neboli oficiálne ani neoficiálne predložené žiadne dôkazy o pochybných investíciách, či nejakom “spreneverení“ financií. Na základe odporúčania dozornej rady som urobil dočasné opatrenia a zmluva konateľa bola na základe návrhov poslancov upravená. Tu musím znovu podotknúť, že predošlá zmluva bola zostavená po vzore zmlúv predchádzajúcich konateľov a podpisoval ju môj predchodca, ktorý ju teraz dokonca ako poslanec kritizoval. Odborné otázky ohľadne lesa a kompetencie konateľa nebudem komentovať určite sa k ním vyjadrí sám konateľ. Každému muselo byť jasné, a rozpráva sa o tom už niekoľko rokov, že príde doba keď budeme len sadiť a nie rúbať. Teraz je dôležité spoločnými silami zabezpečiť, aby firma fungovala aj naďalej napriek tomu, že je potrebné prijať aj nepopulárne opatrenia a nájsť aj iné činnosti z ktorých by bolo zabezpečené fungovanie a tým aj zamestnanosť. Cestou je napr. aj sociálny podnik, ktorý je už v štádiu riešenia v areáli HAAK.

Vyjadrenie, že auto klub EHC Dobšinský kopec odmieta oboznámiť určitých poslancov o financovaní pretekov PAV ME konaných na Dobšinskom kopci je DEZINFORMÁCIA ! Na základe pripomienok a šíriacich sa dezinformácií ohľadne usporiadania tohto podujatia som zvolal stretnutie zo zástupcami auto klubu za prítomnosti poslancov mesta, kde bol dopodrobna odprezentovaný celý rozpočet podujatia. Tak isto bol celý rozpočet poskytnutý aj ako príloha k žiadosti na dotáciu. Informácia, že neboli doložené riadne dokumenty potvrdzujúce účelnosť poskytnutých financií je DEZINFORMÁCIA ! Doklady boli doložené a sú platnými dokladmi podľa daňových zákonov. Informácia, že som v roku 2016 podpísal zmluvu o spolupráci po ukončení podujatia a tým poškodil mesto je DEZINFORMÁCIA ! Zmluvu o spolupráci je možné podpísať v súlade zo schváleným rozpočtom aj po ukončení podujatia pokiaľ je finančné plnenie až po ukončení podujatia čo v tomto prípade bez pochýb je. Tu si neodpustím poznámku, že preteky Dobšinský kopec sú po Dobšinskej Ľadovej Jaskyni určite druhou najznámejšou vecou zviditeľňujúcou pozitívne naše mesto, región, ale aj celé Slovensko na Európskej úrovni. Som presvedčený, že aj tí, ktorí nie sú priaznivcami motorizmu si jednoznačne uvedomujú, že pozitívne zviditeľňovanie je pre nás veľmi dôležite a obzvlášť pri ďalšom rozvoji. Šírenie DEZINFORMÁCIÍ, že poniektorí z usporiadateľov na tomto podujatí zarábame ma uráža, pretože je jednoducho preukázateľné, že je to práve naopak a prispievam na toto podujatie. Mesto by malo podporovať toto podujatie, ale aj všeobecne všetky podujatia, šport, či kultúru v našom meste pokiaľ to finančná situácia dovoľuje. Je možné, že budúci rok už podpora nebude zo strany mesta možná a preto bude potrebné hľadať celkové financovanie týchto populárnych pretekov. To že to doteraz celé platilo mesto je DEZINFORMÁCIA ! Dotácia je len jednou cca šestinou potrebnou na usporiadanie takéhoto podujatia a to časť dotácie (skoro jedna tretina) je získaná darom na mesto práve na tento účel.

Vyjadrenie, že mesto nebude mať na výplaty, lebo už nebudú prichádzať financie od ML Dobšiná je DEZINFORMÁCIA ! Režijný chod mesta t.j. výplaty zamestnancov, energie atď. sú financované z podielových daní, a tieto financie poskytuje štát. Je pravdou, že je potrebné riešiť aj finančnú situáciu v meste, pretože náklady a ceny stále stúpajú, no to sa deje v každom meste a je na nás, aby sme s tým čo máme vedeli gazdovať tak, aby bol rozpočet mesta vyrovnaný čo zatiaľ stále bol a nevidím dôvod na to, aby to tak nebolo aj naďalej. Je dôležité, aby bol rozpočet mesta vyrovnaný na konci roka, to znamená, že nie je nič výnimočné v mestách a obciach, keď niektorý mesiac je slabší iný silnejší podľa toho koľko je v danom mesiaci potrebných financií. Samozrejme je potrebne aj tu urobiť pár nepopulárnych opatrení a možno nebude možné zapájať sa do rôznych projektov, do ktorých sa mesto zapájalo no máme rozbehnuté toho dosť a prioritou je dokončiť čo sme začali. Či pôjdeme do niečoho nového ? Na to je jednoduchá odpoveď – podľa finančných možností. Zatiaľ môžem napísať, že sa nám darí získavať financie aj vďaka novým možnostiam a šikovnosti nášho prednostu, keď sme získali napr. financie na zateplenie budovy Mestskej polície, dobudovanie dopravného ihriska, či výmeny plotu na futbalovom ihrisku, teda časti plotu pretože znovu sa to muselo deliť na niekoľko častí tak to radšej napíšem, aby sa tu niekto nechytal za slovíčka, ako to bolo pri cestách. Pripravuje sa aj financovanie na ďalšie pokračovanie opráv mestských komunikácií, ktoré je na najlepšej ceste.

Na záver považujem za potrebné vysvetliť šíriace sa DEZINFORMÁCIE aj ohľadne vzniku, nazvem to poslaneckých klubov. Poslanci majú prístup a možnosti dostať sa ku všetkým informáciám týkajúcich sa chodu mesta a samozrejme prostredníctvom dozorných rád, či kontrolórky mesta aj k informáciám ohľadne mestských spoločností. Majú právo kontrolovať a pripomienkovať a samozrejme to najväčšie právo je o všetkých záležitostiach hlasovať. Nikdy nebolo upreté toto právo žiadnemu poslancovi a nikdy ani nebude. V predchádzajúcom volebnom období som zaviedol takzvané pracovné stretnutia poslancov, čo bolo nakoniec označené ako rokovania za zavretými dvermi čo je DEZINFORMÁCIA , pretože tieto stretnutia boli dobrovoľné a zvolávali sa za účelom informovanosti poslancov a na mnohých som ani nebol prítomný. Pracovné stretnutie bolo napr. ak ekonómka mesta vysvetľovala tvorbu rozpočtu, aby to nemusela vysvetľovať každému poslancovi osobitne a podobne. Do tej doby nič také nebolo. Boli len dôvodové správy pre poslancov aj tie sa začali zverejňovať s materiálmi pre poslancov až za môjho pôsobenia. Všetko má svoje pravidlá a spôsob akým sa robia “účelové“ kontroly by sa podľa zamestnancov dali skôr nazvať “útokmi“ kontrolórky mesta a ja to osobne vnímam ako súkromný boj, ktorého význam si nedovolím napísať. Písomne som kontrolórku mesta aj vďaka vaším upozorneniam, ako aj upozorneniam zamestnancov ML Dobšiná, či mestského úradu upozornil, že porušuje v niektorých prípadoch podávania informácií-dezinformácií už aj zákonnú hranicu. Nemožno sa ani čudovať, keď poslanec napíše dezinformačné vyjadrenie na sociálnu sieť na základe informácie od kontrolórky mesta. Účelnosť týchto podsúvaných dezinformácií spolu s osočovaním, obviňovaním a konšpiračnými teóriami vidím len v rozdeľovaní ľudí a v podnecovaní nenávisti čo každému uberá energiu a chuť vôbec niečo robiť. Osobne som bol prítomný pri takýchto vyjadreniach kontrolórky mesta, kým som sa po mojom nesúhlase s týmto nestal aj ja nežiadúcim. Nikoho neodsudzujem, nepotrebujem naháňať svoje EGO a ani nepoznám takú nenávisť, aby bol dôvod na rozpútanie takejto nezmyselnej “vojny“ medzi ľuďmi, ktorí boli dokonca donedávna priateľmi.  Jedno je faktom, mestu to neprospieva. Vzniknutú skupinu poslancov okolo kontrolórky mesta rešpektujem a považujem ju za nazvem to opozičný klub, ktorí sa už polrok pravidelne neverejne stretáva. Samozrejme je, a musí to byť slobodné rozhodnutie poslancov, či chcú neoficiálne stretnutia zverejňovať, alebo nie, no zverejňovanie propagovali práve členovia tohto poslaneckého klubu. Verejné je mestské zastupiteľstvo ako aj zasadnutie komisií, či poprípade nejaké iné zvolané zasadnutie. To, či sa poslanci stretávajú neoficiálne spolu, alebo po skupinkách je tiež na ich slobodnom rozhodnutí. Myslím, že ani v parlamente nejde 150 poslancov spolu na kávu, preto to nie je nič výnimočné, no rád by som aj touto cestou požiadal jeden poslanecký klub nech neodsudzuje druhý za to že sa niekde stretol napríklad aj so mnou. Ináč sa to dá nazvať len “vodu kážem, víno pijem“. Je mojou súkromnou vecou koho pozvem vo svojom voľnom čase na stretnutie. Vážení občania, nikdy som nedelil poslancov do skupín no situácia sa takto vyvinula a ja ju jednoducho rešpektujem. Znovu zopakujem, že neprospieva to práci ani mestu, no nie je to nič výnimočné. Ak to porovnávam s ostatnými mestami skôr by sa to dalo už nazvať pravidlom. Nemyslím, že by som niekedy niekoho vedome osočoval, intrigoval … atď. ba dokonca, že som sa vyhrážal. Keď som sa s touto otázkou obrátil na poslanca, ktorý takéto vyjadrenie napísal odpovedal mi, že som sa aj jemu aj kontrolórke mesta vyhrážal podaním trestného oznámenia. Musím tu teda napísať, že podanie trestného oznámenia je zákonný postup nie vyhrážanie. Je ešte veľmi veľa toho čo treba v tomto meste urobiť. Robíme všetko čo je v našich silách a ako najlepšie vieme. Pokiaľ niekto považuje za málo čo sa robí, alebo že sa to robí zle, je predsa aj jednoduchší spôsob ako dezinformovať, zavádzať, osočovať, obviňovať … atď. Stačí predsa spísať petíciu na odvolanie. Vážení Dobšinčania, vaše emaily, správy, či podporné slová mi dávajú energiu a ubezpečujú ma, že ideme dobrým smerom aj keď by sme si všetci priali ťahať za jeden povraz, aby to šlo rýchlejšie a každý by sme chceli pred svojím domom novú cestu, či chodník už zajtra.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »