Aktuality

Vyhlásili výberové konanie na post konateľa Mestských lesov

 

Koncom februára sme vás informovali o výsledku najočakávanejšieho bodu rokovania v poradí už 31. Mestského zastupiteľstva v Dobšinej. Na návrh primátora mesta Karola Horníka (Smer-SD), vtedy mestskí poslanci odhlasovali odvolanie konateľky mestskej spoločnosti Mestské lesy, Ing. Vlasty Ruppovej a vedením spoločnosti, bola dočasne poverená Ing. Eelena Lacková. Po zatrasení stoličky pod Ing. Ruppovou, ktorá sa ne nej aj napriek mnohým intervenciám primátora mesta neudržala, zostal flek konateľa neobsadený. Zmena vo vedení Mestských lesov je preto nevyhnutná a na rad prichádza výberové konanie.

Výberové konanie bolo zverejnené v piatok 07. marca a pozrite si kvalifikačné predpoklady na uchádzača o post konateľa spoločnosti Mestské lesy Dobšiná. Miestom práce je Dobšiná, sídlo obchodnej spoločnosti Mestské lesy Dobšiná s.r.o. a predpokladaný termín nástupu po výberovom konaní, je stanovený na apríl 2014. Ponúkaný plat je dohodou a náplňou práce je riadenie obchodnej spoločnosti v zmysle predmetu jej podnikania. Na uchádzača sú určené kvalifikačné predpoklady a to minimálne stredoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania , pričom vysokoškolské vzdelanie lesníckeho, alebo ekonomického smeru je výhodou. Vyžadovaná je aj prax v oblasti lesníctva minimálne 10 rokov a prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov .

Medzi ďalšie požiadavky patrí znalosť lesníckej politiky, lesníckej legislatívy a súvisiacej legislatívy, znalosť problematiky financovania v oblasti lesného hospodárstva a v neposlednom rade manažérske schopnosti v oblasti riadenia a ekonomiky. Neodmysliteľnou súčasťou je spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, komunikačné a organizačné predpoklady, znalosť práce s PC, vodičské oprávnenie skupiny B a výhodou je aj aktívna znalosť anglického, prípadne nemeckého jazyka. Aké doklady budú musieť záujemci o pozíciu konateľa spoločnosti Mestské lesy Dobšiná predložiť? Prinášame vám ich zoznam:

Prvou je písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania ,druhou úradne overenú kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, potvrdenie o dĺžke praxe, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených materiáloch, písomný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a poslednou je písomná vlastná koncepcia riadenia uvedenej obchodnej spoločnosti. Spôsob podania dokladov je určený nasledovne:

Písomne v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie: konateľ MsL Dobšiná – neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa. Obálku je potrebné doručiť poštou na adresu Mestský úrad Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Dobšinej (prízemie č. dverí 7), SNP 554, 049 25 Dobšiná. Lehota na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je 28. marec 2014 do 12.00 hod. Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú zaradené do výberového konania. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne. Výsledok výberového konania nie je ale pre obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti MsL s.r.o. záväzný, má len odporúčací charakter.

Úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti totiž najprv schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Dobšiná Mestské zastupiteľstvo Dobšiná. Následne konateľa má menovať v súlade s § 133 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Dobšiná Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Mestské lesy Dobšiná, s.r.o.

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »