Aktuality

V Dobšinej zrekonštruovali priechody pre chodcov

 

Mesto Dobšiná sa zapojilo do grantového programu Municipality 2021 – Pozor! Zebra na ceste, ktorého vyhlasovateľom, administrátorom a poskytovateľom finančných prostriedkov je ČSOB nadácia. Tento projekt je v súlade aj s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava, prioritná oblasť E., čo predstavuje Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu a opatrenia E.3 Skvalitňovanie dostupnosti verejných služieb, tiež aktivity E.3.3, ktorou je Infraštruktúra pre voľný čas.

V rámci grantového programu Municipality 2021 – Pozor! Zebra na ceste, došlo k rekonštrukcii už existujúcich priechodov pre chodcov v meste Dobšiná nachádzajúcich sa v maximálnej vzdialenosti 800 metrov od materskej, základnej, alebo strednej školy. Zrekonštruované priechody pre chodcov týmto krokom spĺňajú kritériá bezpečného prechodu pre chodcov a vyhovujú všetkým nariadeniam a štandardom.

„Realizáciou tohto projektu Mesto Dobšiná dosiahlo výrazne vyššiu bezpečnosť najmä detí a študentov pri ich premiestňovaní sa do a zo školských zariadení, ktoré prebieha väčšinou v čase dopravnej špičky. Bezpečnosť sa zvýšila aj pre obyvateľov vo vyššom veku. Existencia takto zvýrazneného priechodu pre chodcov zaväzuje všetkých účastníkov cestnej premávky k maximálnej opatrnosti, pozornosti a k dodržiavaniu nariadení týkajúcich sa cestnej premávky v blízkosti priechodov pre chodcov,“ uviedla pre Dobšinské noviny Bc. Lenka Wágnerová z referátu primátora.

Celkové výdavky projektu činia 3 637,60 € a celú sumu poskytla ČSOB nadácia. Z týchto prostriedkov bolo zrekonštruovaných päť priechodov. Mestu Dobšiná sa myšlienka projektu zapáčila natoľko, že z vlastných prostriedkov zrekonštruovalo ďalšie štyri priechody pre chodcov s dôrazom ich situovania na deti a študentov. Ovládate základné zásady ako prechádzať cez cestnú komunikáciu bezpečne? Svoje o tom vie Polícia SR, ktorá nám poskytla pravidlá a povinnosti, ktoré vyplývajú  zo zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.:

  • pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod, alebo podchod,
  • na priechode pre chodcov sa chodí vpravo,
  • chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách,
  • chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť,
  • pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva,
  • chodci smú prechádzať cez vozovku  mimo prechodu pre chodcov, len s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel a nedonútia ich vodičov na zmenu smeru, alebo rýchlosť jazdy,
  • mimo prechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os,
  • chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany

Text & foto: Juraj Karika 

Translate »