Aktuality

V Dobšinej začnú znovu pôsobiť miestne občianske poriadkové služby

 

Po vyše deväťmesačnom výpadku začnú v Dobšinej od februára 2022 znovu pôsobiť miestne občianske poriadkové služby (MOPS).  V našom meste má začať znovu pôsobiť desať členov hliadok MOPS, ktorí získajú prácu minimálne na 15 mesiacov. Dobšiná bola v minulosti jedným z prvých miest v regióne, kde hliadky začali pôsobiť. Stalo sa tak už v roku 2009 a odvtedy sa MOPS stali každoročne súčinnou zložkou, ktorá pracuje pri Mestskej polícii v Dobšinej a je ňu koordinovaná. V marci roku 2021 bol však projekt aj vďaka pandémii ukončený a na deväť mesiacov sa činnosť hliadok pozastavila, keďže na ďalšie fungovanie MOPS neboli zo strany štátu vyhlásené nové výzvy a vyčlenené finančné podporné prostriedky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo opätovne dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb. Cieľom výzvy je zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia marginalizovaných rómskych komunít poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá je financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci novej prioritnej osi 8 OP ĽZ. Do tejto výzvy sa so súhlasom Mestského zastupiteľstva, ktoré o tom rozhodlo 24.06.2021 zapojilo aj Mesto Dobšiná.

V decembri 2021 bolo medzi inými samosprávami na Slovensku doručené rozhodnutie aj Dobšinej, kde sa uvádza, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v rámci konania overilo splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospelo k záveru, že žiadosť‘ podľa jej obsahu a príloh splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho bola žiadosť schválená. Mesto Dobšiná tak získalo na prevádzku projektu MOPS dovedna 168 827,40 EUR s iba päťpercentným spolufinancovaním z jeho celkových nákladov.

Ako uviedol náčelník Mestskej polície (MsP) v Dobšinej, Jaroslav Plačko: „Väčšina pracovníkov, ktorí aj doteraz pracovali v daných projektoch patrila medzi marginalizované rómske komunity. Projekt MOPS zabezpečuje spoluprácu predovšetkým s miestnou samosprávou a obyvateľmi týchto komunít, ďalej s komunitnými pracovníkmi, pracovníkov v zdravotníckej oblasti, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, školami a záchranno-bezpečnostnými zložkami. Členovia hliadok budú teda môcť poskytovať komplexnú poriadkovú službu, bez právomocí verejného činiteľa priamo v teréne a teda uliciach mesta Dobšiná,“ uviedol náčelník MsP, J. Plačko, ktorý dodal, že pôsobenie hliadok spočíva najmä  v preventívno-výchovnej činnosti v rámci mesta a ich príslušníci napomáhajú pri plnení úloh MsP podľa aktuálnych preventívnych, alebo bezpečnostných potrieb v meste.

Mestská samospráva hodnotí doterajšie pôsobenie MOPS v Dobšinej kladne. Ako uviedol primátor mesta, Ján Slovák: „Som veľmi rád, že sa nám podarilo uspieť a tento projekt bude pokračovať v našom meste. Je škoda, že vznikla pauza, kedy sme ho museli na určitý čas prerušiť, no hlavné je, že v najbližšej dobe do našich ulíc znovu nastúpia pracovníci MOPS, ktorí budú vykonávať prácu v súčinnosti s Mestskou políciou Dobšiná a dovolím si tvrdiť, že viditeľnú a veľmi prospešnú,“ uzavrel primátor mesta.

Text & il. Foto: Juraj Karika

Translate »