Aktuality

V Dobšinej pribudli nové sirény, viete čo znamenajú ich signály?

 

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirény. V Dobšinej bola jediná siréna s miestnym ovládaním v prevádzke od roku 1952 a  umiestnená  bola na budove Mestského úradu.  V posledných rokoch dochádzalo k jej častým poruchám a jej oprava by bola nerentabilná. Z tohto dôvodu Okresný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia rozhodol o umiestnení dvoch nových elektronických sirén a to na streche Mestského úradu v Dobšinej a na futbalovom ihrisku.

Umiestnením dvoch sirén sa vytvorilo lepšie akustické pokrytie územia varovným signálom. Začiatkom mesiaca marec 2022 prebehla montáž nových elektronických sirén v našom meste. Po úplnom ukončení montážnych prác budú vykonané skúšky nových sirén a o termíne skúšok vás budeme informovať.

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm, alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Vždy je lepšie vedieť čo robiť. Viete to aj vy?

Ako pre Dobšinské noviny uviedla pani Věra Krížová, preventivár mesta: “Mesto Dobšiná, má vypracovaný plán ukrytia obyvateľstva. V pláne je vedený zoznam jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Jedná sa o podzemné, alebo nadzemné priestory stavieb na území mesta, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav môžu zabezpečiť čiastočnú ochranu obyvateľstva. Jednoduchých úkrytov na území mesta je 518 s kapacitou cca 6 000 osôb. K jednoduchým úkrytom sú vypracované určovacie listy. V určovacích listoch je uvedená výmera a kapacita úkrytov.  Určovacie listy úkrytov je potrebné pravidelne aktualizovať,“ a dodala, že Dobšiná žiaľ nedisponuje žiadnymi krytmi, ktoré by vedeli poňať väčšie množstvo obyvateľstva.

Čo robiť keď zaznie siréna mimo doby pravidelného preskúšania? Nastáva vtedy mimoriadna situácia a podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, po jej doznaní počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou, alebo hlásením mestského rozhlasu.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

  • všeobecné ohrozenie: dvojminútový kolísavý tón sirén  (mimoriadna udalosť)
  • ohrozenie vodou: šesťminútový stály tón (ničivé účinky vody)
  • koniec ohrozenia: dvojminútový stály tón sirén bez opakovania (následne sa dopĺňa hovorovou informáciou – rozhlas)
  • preskúšanie sirén: dvojminútový stály tón sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Pri varovaní typu priameho ohrozenia (mimoriadna udalosť, voda) pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy. Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte. Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané. Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia. Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia. Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov. Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá. Čakajte doma na ďalšie pokyny mesta a úradov.

Povinnosti fyzickej osoby v prípade vzniku mimoriadnej udalosti: Riadiť sa pokynmi oprávnených osôb, umožniť prístup na nehnuteľnosť, poskytnúť priestory postihnutým osobám, poskytnúť vecné plnenie (prostriedky, ktoré vlastní alebo užíva), zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobitnými úkonmi (každá duševná a fyzická činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia, majetku), konať s rozvahou a vyvarovať sa panike.

Text: sprac. J. Karika, foto: JK & M. Šmelko

Translate »