Krimi

Tieto priestupky riešila Mestská polícia v Dobšinej v júli a auguste

 

02.07.2019 v čase o 10:30 hod. hliadka MsP zistila na Ul. jarkovej ambulantný predaj tovaru z motorového vozidla bez povolenia obce, ktorý vykonával cudzí štátny príslušník. Hliadka mu za porušenie VZN mesta na mieste uložila blokovú pokutu a zakázala ďalší predaj.

05.07.2019 v čase o 12:40 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie od občianky, ktorá uviedla, že na Ul. jarkovej neďaleko autobusovej zastávky leží na zemi neznámy občan.  Na mieste bolo hliadkou MsP vykonané šetrenie, pri ktorom bolo zistené, že uvedený občan krváca z tržnej rany na hlave. Privolaná bola RZP, ktorá ho odviezla do NsP v Rožňave na ošetrenie. Preverovaním kamerovým systémom a svedkov udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie.

13.07.2019 v čase o 20:50 hod. sa hliadka MsP na základe upozornenia občanov dostavila na Ul. banskú, kde zistila, že občan z Ul. Dedičnej pod vplyvom alkoholu hodil plastový odpadkový kôš do Dobšinského potoka. Za poškodzovanie verejnoprospešného zariadenia mu bola uložená bloková pokuta.

14.7.2019 v čase o 06:45 hod. sa na oddelenie MsP dostavil občan z Ul. zimnej, ktorý oznámil, že mu v nočných, resp. ranných hodinách neznámy páchateľ prepichol na osobnom motorovom vozidle všetky štyri pneumatiky. Vozidlo mal odstavené pred rodinným domom na ulici. Vo veci sa vykonáva objasňovanie priestupku proti majetku v zákonnej lehote.

14.7. 2019 v čase o 23:30 hod. počas výkonu služby hliadka MsP zistila rušenie nočného kľudu na Ul. tureckej občanom rodinného domu, ktorý podnapitý spoločne s rodinnými príslušníkmi vyspevoval a púšťal hlasno hudbu, neberúc ohľad na svojich susedov. Za uvedený skutok mu bola uložená bloková pokuta.

15.07. 2019 v čase o 11:45 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie od pracovníka Mestských lesov v Dobšinej vo veci nepovoleného vjazdu osobným motorovým vozidlom do lesa vo vlastníctve mesta. Šetrením hliadky MsP bol zistený konkrétny vodič, ktorý nebol totožný s držiteľom vozidla. Skutok bol realizovaný blokovou pokutou.

15.07.2019 v čase o 18:00 hod. došlo k narušeniu verejného poriadku na Námestí baníkov neďaleko kultúrneho domu, kde sa hlučne správali dvaja podnapití rodinní príslušníci. Hliadkujúci člen rómskej občianskej hliadky ich upozornil na hlučné správanie. Títo reagovali tak, že ho najprv slovne a potom aj fyzicky napadli. Na miesto sa dostavila hliadka MsP, ktorá na obnovenie verejného poriadku použila donucovacie prostriedky. Uvedený skutok realizuje príslušný útvar Policajného zboru ako prečin výtržníctva.

18.07.2019 v čase o 17:00 hod. hliadka MsP počas kontroly zariadenia Alweg nad Ul. zimnou zistila prítomnosť mladistvých osôb pod vplyvom alkoholu, ktoré znečistili uvedené priestory odhodenými fľašami a obalmi z potravín. Po vyzbieraní odpadkov boli  osoby vykázané z priestorov zariadenia. Za uvedené skutky  im boli uložené blokové pokuty, zároveň vo veci boli upovedomení ich zákonní zástupcovia.

18.07.2019 v čase o 18:00 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie vo veci krádeže detského bicykla zo stojana pred zariadením Milk Agro na Ul. SNP. Vo veci bolo vykonané šetrenie a preverovanie kamerovým systémom, pri ktorom bolo zistené, že ku krádeži nedošlo. Uvedený bicykel po uzatvorení predajne odložila pozorná predavačka. V nepoškodenom stave bol nasledujúci deň vrátený majiteľovi.

22.07.2019 v čase o 23:00 hod. opätovne počas výkonu služby hliadka MsP zistila rušenie nočného kľudu na Ul. jarkovej občanom rodinného domu, ktorý podnapitý spoločne s rodinnými príslušníkmi počas rodinnej oslavy vyspevoval a púšťal hlasno hudbu, neberúc ohľad na svojich susedov a ostatných občanov. Za uvedený skutok mu bola uložená bloková pokuta.

23.7. 2019 v čase o 10:00 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie od poškodenej občianky z Nižnoslanskej Bane, ktorá uviedla, že ju na Ul. zimnej urážala a hrubo sa k nej správala občianka z Dobšinej. Šetrením hliadky MsP bola osoba stotožnená a za narušovanie občianskeho spolunažívania  jej bola uložená bloková pokuta.

Hliadky MsP v mesiaci júl 2019 riešili 3 dopravné priestupky. Jednalo sa o porušenie zákazu státia na Ul. SNP a státie s vozidlom v protismere na Ul. novej. Vodičom boli za uvedené skutky uložené blokové pokuty.

06.08.2019 bolo šetrením zistené, že v čase o 01:30 hod. došlo k rušeniu nočného kľudu na Ul. kúpeľnej v rodinnom dome hlasnou hudbou a spevom. Majiteľke domu, ktorá nebrala ohľad na susedov bola uložená bloková pokuta. Rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou a spevom  v rodinnom dome zistili hliadky počas výkonu služby aj na Ul. SNP dňa 18.8. 2019 v čase o 23:00 hod. a taktiež na Ul. hnileckej dňa 30.8. 2019 v čase o 00:00 hod. Aj tieto skutky boli riešené blokovými pokutami.

07.08.2019 v čase o 11:00 hod. a taktiež 19.8.2019 v čase o 10:00 hod. hliadky MsP zistili na Ul. jarkovej a Ul. zimnej ambulantný predaj tovaru z motorového vozidla bez povolenia obce, ktorý vykonávali cudzí štátni príslušníci. Hliadky im za porušenie VZN mesta na mieste uložili blokové pokuty a zakázali ďalší predaj.

10.08.2019 v čase o 05:00 hod. hliadka MsP počas hliadkovej služby zistila v parku na križovatke ulíc Nová a Hronská vyvrátený strom-vŕbu, ktorá odhnila od koreňa a spadla medzi lavičky. Pri páde došlo k pretrhnutiu telekomunikačného kábla. Nakoľko bolo skoro ráno a v parku sa nikto nenachádzal k zraneniu osôb nedošlo. Hliadka obratom o udalosti upovedomila zodpovedného pracovníka Podniku služieb mesta Dobšiná.

12.08.2019 v čase o 18:55 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie vo veci kolízie medzi motorovým vozidlom a cyklistom na Ul. novej. Po preverení oznámenia bola na miesto udalosti privolaná hliadka PZ SR, ktorá ďalej skutok realizovala ako orgán vecne príslušný pre porušenie pravidiel cestnej premávky.

17.08.2019 v čase o 10:00 hod. sa na oddelenie MsP dostavil občan z Ul. Železničnej, ktorý oznámil, že mu v nočných, resp. ranných hodinách neznámy páchateľ počmáral fasádu rodinného domu. Vo veci sa vykonáva objasňovanie priestupku proti majetku v zákonnej lehote.

17.08.2019 v čase o 14:30 hod. oznámil občan taktiež z Ul. železničnej, že mu niekto v nezistenom čase rozbil sklenenú výplň na okne pivnice sklenenou fľašou, ktorá sa nachádza rozbitá pri okne. Kamerovým záznamom a šetrením hliadky MsP bolo zistené, že k rozbitiu došlo v ranných hodinách, kedy fľašu do pivničného okna hodil úmyselne sused, bývajúci na briežku z Ul. Zimnej. Za uvedený skutok mu bola uložená bloková pokuta.

24.08.2019 v čase o 17:00 hod. oddelenie MsP prijalo oznámenie vo veci krádeže neuzamknutého horského bicykla spred pohostinského zariadenia na Ul. hronskej neznámym páchateľom. Vo veci sa vykonáva objasňovanie priestupku proti majetku v zákonnej lehote.

29.08. 2019 v čase o 08:00 hod. pri nástupe do služby hliadka MsP zistila v parku na Ul. SNP poškodenie súčastí detského dopravného ihriska, kde v pozdných nočných hodinách doposiaľ neznámi páchatelia polámali plastové značky a poškodili kovové tyče, na ktorých boli umiestnené. V uvedenej veci sa vykonáva objasňovanie pre poškodzovanie verejnoprospešného zariadenia v zákonnej lehote.

29.08.2019 v čase o 20:10 hod. oznámil občan z bytovky sídliska na Ul. jarkovej, že v byte, ktorý sa nachádza pod ním počuť od susedy volanie o pomoc. Hliadka MsP na mieste zistila, že v uzamknutom byte sa nachádza jeho majiteľka-dôchodkyňa, ktorá spadla a nevedela sa postaviť. Privolaní boli hasiči, ktorí sa cez balkón dostali dovnútra a po otvorení bytu sa o majiteľku postarali jej rodinní príslušníci.

Hliadky MsP v mesiaci august 2019 riešili 4 dopravné priestupky. Jednalo sa o porušenie zákazu státia na Ul. SNP a státie s vozidlom na mieste vyhradenom pre osoby ZŤP na parkovisku za predajňou potravín na Ul. kúpeľnej. Vodičom boli za uvedené skutky uložené blokové pokuty.

MsP Dobšiná

Translate »