Aktuality

Stanovisko k zákroku hliadky Mestskej polície Mesta Dobšiná na Dedičnej ulici

 

Dňa 28.07.2020 mi bol ako primátorovi mesta doručený prostredníctvom sociálnej siete videozáznam, ktorého predmetom je služobný zákrok hliadky Mestskej polície Dobšiná na Ulici Dedičnej v mestskom nájomnom byte. Vzhľadom k verejnej medializácii daného videozáznamu poskytujem nasledujúce stanovisko.

Napriek tomu, že do dnešného dňa neevidujeme žiadnu sťažnosť na zákrok hliadky MP po zhliadnutí predmetného videozáznamu som nadobudol jednoznačný dojem, že videozáznam bol vyhotovený účelovo so snahou vyprovokovať hliadku MP. Z tohto dôvodu som dňa 29.7.2020 požiadal o stanovisko náčelníka Mestskej polície Dobšiná ako aj o stanovisko pracovníka Mestského úradu pre styk s Rómskou komunitou (vajdu).

V stanovisku náčelníka MP p. Jaroslava Plačka sa uvádza:

„Dňa 27.07.2020 v čase o 22:30 hod. vykonala hliadka Mestskej polície služobný zákrok na Ul. Dedičnej, kde malo dôjsť k rušeniu nočného kľudu. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že sa jedná o byt č. 9 na 3. poschodí v bytovke číslo 2., kde hliadka rušenie nočného kľudu už v ten večer riešila. A to najprv hliadkou Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá nájomcu bytu upozornila na rušenie nočného kľudu. Po neuposlúchnutí hliadka MOPS privolala hliadku Mestskej polície, ktorá nájomcu bytu znovu upozornila na rušenie nočného kľudu a nájomca bytu bol vyzvaný, aby hudbu stíšil, s oboznámením, že mu môže byť uložená bloková pokuta za rušenie nočného kľudu, alebo odobraté zariadenie na zosilnenie hudby podľa § 12/1 Zák. č. 564/1991 o obecnej polícii. Po prísľube nájomcu bytu, že sa to nebude opakovať, hliadka MsP odišla.

Následne Mestská polícia prijala oznámenie od OO PZ Dobšiná o preverenie udalosti na Ul. Dedičnej na základe telefonického oznámenia od obyvateľov bytovky č. 2 na čísle 158, kde opätovne došlo k narušeniu nočného kľudu v byte č. 9 na 3. poschodí.

Na základe nájomnej zmluvy a domového poriadku je nájomca bytu povinný vpustiť do bytu podľa čl. IV. odst. 6. domového poriadku, havarijnú (servisnú) službu, príslušníkov polície, hasičov, osoby poskytujúcu zdravotnú pomoc a kontrolné orgány štátnej správy, či zástupcov prenajímateľa a ním poverené osoby. Hliadka vstúpila do uvedeného bytu a nakoľko nájomca bytu na predchádzajúce upozornenia a výzvy hliadok nereagoval, zariadenie mu bolo odňaté, na základe predošlého upovedomenia, aby mohol byť obnovený nočný kľud a majiteľ odobraného zariadenia bol oboznámený, že si po uvedenú vec môže prísť nasledujúci deň na Mestskú políciu.

Vyjadrenie majiteľa predmetnej veci po príchode na Mestskú políciu, že vec mu bude vrátená po zaplatení sumy 30 €, sa nezakladá na pravde. Uvedená suma je pokuta za rušenie nočného kľudu podľa § 47/1b Zák. č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch. V tomto prípade šlo aj o mravnú výchovu maloletých detí, ktoré sa v uvedenom byte nachádzali a nemohli spať, ako aj  ostatných obyvateľov uvedenej bytovky a blízkych bytov, ktorí sa na dotyčný byt sťažovali a kontaktovali hliadku MOPS, MsP ako aj OO PZ Dobšiná. Zákrok hliadky MsP bol v súlade so zákonom a nedošlo k porušeniu zákona.“

V stanovisku pracovníka pre styk s Rómskou komunitou (vajdu) p. Mariána Bubenčíka sa okrem iného uvádza:

„Mojou náplňou práce ako zamestnanca Mesta Dobšiná s funkciou vajdu,  je okrem iného aj dozerať na dodržiavanie komplexného poriadku v okolí bytových domov, zabrániť ničeniu majetku mesta a dozerať hlavne na dodržiavanie podmienok stanovených v nájomných zmluvách a zabezpečiť spolunažívanie medzi obyvateľmi.

Vzhľadom na to, že títo nájomníci prišli z úplne iného prostredia, neuvedomujú si, že sú povinní dodržiavať poriadok, kľud a brať ohľad na ostatných nájomcov, ktorí žijú spoločne v týchto bytových domoch.  Na jednom poschodí 4 poschodového bytového  domu žije 13 rodín, v celkovom počte 270 ľudí vo vchode.  Pri takomto množstve rodín a ľudí je veľmi dôležité dodržiavať nočný kľud, nakoľko veľa s týchto nájomníkov pracuje a ráno potrebujú vstávať do práce.  V tejto lokalite Ul. Dedičná tzv. cigánska osada má Mesto Dobšiná rozmiestnenú občiansku hliadku MOPS.  Úlohou tejto hliadky je upozorňovanie a dozeranie na dodržiavanie poriadku a nočného kľudu.

K narušeniam nočného kľudu v tejto lokalite,  pri tejto komunite dochádza veľmi často, kde musia zasahovať MOPS, MsP, aj Polícia SR. Po týchto zásahoch, ale mimo toho sa stále venujem tomu, aby som ich upozornil, aby som ich usmernil a vysvetlil im hlavne to, že musia brať ohľad aj na iných spoluobyvateľov bytových domov. Z mojich poznatkov je zrejmé, že ostatní obyvatelia takto odchádzajú do práce unavení, nevyspatí a znechutení a žiadajú ma o riešenie problému. Aj napriek tomu, že sme boli veľmi obozretní pri prideľovaní bytov, niektorí obyvatelia sa nevedenia stotožniť s podmienkami, ktoré sú stanovené v nájomných zmluvách. 

Ja ako “vajda“ som stále pripravení ochraňovať práva slušných ľudí a dbať na to, aby sa dodržiavali podmienky, ktoré sú stanovené vlastníkom bytových domov.“

Dňa 29.07.2020 ma ako primátora mesta telefonicky kontaktoval nájomník bytu, v ktorom bol zásah MP uskutočnený s tým, že daná situácia ho mrzí, keďže si neuvedomil akú vlnu rôznych “názorov“ spustí. Na moju otázku prečo takto účelovo provokovali hliadku MP neodpovedal a tak si dovolím tvrdiť, že s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto prípade zohral hlavnú úlohu alkohol.

Videozáznam je na sociálnych sieťach komentovaný polemikou o adekvátnosti zásahu. Odmietam akékoľvek špekulácie, konšpirácie atď. a stojím za prácou MP, ktorá vôbec nie je jednoduchá najmä vtedy, ak sa jedná o občanov, ktorí nerešpektujú zákon, nariadenia a zmluvné podmienky. Chýba im snaha prispôsobiť sa požiadavkám a potrebám ostatných nájomníkov bytového domu, alebo dokonca vedome  provokujú hliadky MOPS, či MP za účelom zdiskreditovania ich práce. To, či bol zásah adekvátny bude právne posúdené. Pokiaľ bol zásah v niektorej časti neadekvátny náčelník MP vyvodí dôsledky. Týmto považujem danú záležitosť za uzavretú.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »