Aktuality

Projekt ZŠ v Dobšinej: Kompenzácia poplatku v školskom klube detí

 

V Základnej škole Eugena Ruffinyho v Dobšinej sa vždy snažíme zlepšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces aj voľnočasové aktivity žiakov, zmodernizovať a revitalizovať priestory školy, a tak sa pravidelne zapájame do rôznych rozvojových projektov a výziev, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu s športu SR. Boli sme úspešným žiadateľom aj v projekte, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR s názvom Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.  A to už druhýkrát! V prvom kole sa projekt realizoval v čase od 1. februára 2022 do 30. júna 2022, druhé kolo sa bude realizovať v tomto školskom roku 2022/2023.

Pedagogická práca v školskom klube detí (ŠKD) má svoje špecifiká – deťom zabezpečuje odpočinok, rekreáciu, ale i záujmové využitie voľného času. Činnosť v ŠKD rozvíja dieťa v schopnostiach dôležitých pre život v spoločnosti a prostredníctvom aktivít mimo vyučovania ho vybavuje žiaducimi vedomosťami, schopnosťami, ale aj postojmi. Dieťa sa tu učí žiť s ostatnými, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. ŠKD  posilňuje individualitu každého jedinca, pomáha mu nájsť sa a dosiahnuť úspech. Najväčšiu rolu tu zohráva motivácia, radosť z činnosti, ctižiadosť, zvedavosť a povzbudzovanie.

Hlavným poslaním výchovy v čase mimo vyučovania je prispievať k utváraniu čoraz lepších predpokladov na všestranný harmonický rozvoj osobnosti žiakov. Pretože sa dieťa združuje v ŠKD väčšinu popoludnia, patrí sem zákonite podstatná časť jeho prípravy na vyučovanie. ŠKD svojou činnosťou umožňuje deťom, ktoré to potrebujú, alebo ich rodičia si to želajú, pripravovať sa na školské vyučovanie precvičovaním a opakovaním učiva, ale aj písomnou prípravou.

Deti, ktoré navštevujú náš školský klub sú žiakmi našej školy. Prevažne ide o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín v hmotnej núdzi, u ktorých sa môžu prejaviť ťažkosti s osvojovaním si učiva. Tie môžu viesť k školskému neúspechu, keďže pravidelná domáca príprava na vyučovanie je u týchto detí veľmi zriedkavá. Jedným z podporných opatrení v edukácii žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je návšteva ŠKD. Hlavnou prekážkou pri zapojení sa žiakov do jeho činnosti sú však poplatky za ŠKD. Spomínaný projekt odstraňuje túto prekážku, pretože kompenzuje týmto žiakom všetky poplatky za ŠKD a vďaka tomu im môžeme pomáhať a venovať im pozornosť aj v našom klube. Obrovskou výhodou ŠKD je, že učí žiakov nielen to, ako zmysluplne a efektívne využiť voľný čas, ale zároveň zlepšuje aj ich prospech, dochádzku, správanie, rozvíja ich špecifické schopnosti a záujmy a v neposlednom rade odbremeňuje rodičov od pomoci pri príprave dieťaťa na vyučovanie.

Ing. Janka Liptáková

Translate »