Aktuality

Primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák: Povedzme si to bez servítky

 

Vážení Dobšinčania, rád by som reagoval na tú časť verejnej mienky, že v tomto našom meste sa robí zas a všetko len pre cigánov. V prvom rade je potrebné si uvedomiť čo je najväčším problémom tohto mesta a v akom rozsahu tento problém v súčasnosti je. Pomenujme veci pravým menom a práve veľká časť tejto komunity je tým problémom (určite nie všetci), ktorý sa desaťročia neriešil a skrátka nám prerástol cez hlavu. Prerástol tak, že už nie je možné riešenia odsúvať, pretože sú nepopulárne. Kto je zodpovedný ??? Zodpovednosť nenesú len predchádzajúce vedenia, ale my všetci, pretože ani naši rodičia, ani my sme preto aby sa to zastavilo už v minulosti toho veľa neurobili. Bola iná doba a nejako sa ani nedalo nahlas protestovať a tak sa protestovalo len potichučky po “krčmách“, čo nám ale žiaľ ostalo dodnes. Všetci vieme “veľmi hlasno“ pomenovať problém, no pomenovať neznamená vyriešiť či áno ??? Povedať komplexné fungujúce riešenie nevie žiaľ nikto. Návrhy tipu “odsťahovať, deportovať, zlikvidovať a podobne …“ tu ani rozoberať nebudem, pretože takéto reči pri inteligentnom rozmýšľaní ani komentovať netreba.

Zas len pre cigánov. Pýtam sa ako zas ??? Desaťročia sa tento problém neriešil. Každý ho odsúval bokom a zatvárali sa pred ním oči, pretože riešiť túto otázku bez toho, aby sa niečo urobilo je nemožné. Urobiť niečo pre túto komunitu je zas veľmi nepopulárne hlavne u “voličov“. Tak riešením vždy bolo “nezaoberať sa“, nezaoberať sa,  len rozprávať, komentovať, kričať ako je všetko zle atď. absolútne bez akéhokoľvek zákonného a rozumného návrhu na riešenie. Konečne Únia, ako aj náš štát vyčlenili financie určené na riešenie týchto problémov. Tieto financie nie je možné použiť na nič iné, preto sú bezpredmetné reči, že čo všetko iné by sme mohli za to mať. Za tieto financie môžeme mať vyriešenú časť problému. Samozrejme nemám ružové okuliare, že vyriešime hneď všetko , naraz a na 100%. Riešenia s takou dlhou dobou nečinnosti, akou táto záležitosť bez pochýb je , sú tak isto dlhodobejšie. Naše mesto má možnosť čerpať tieto financie, ktoré nám pomáhajú riešiť tieto problémy. Pýtam sa preto: „ Je to zle ??? alebo budeme nečinne čakať znovu nejaké to desaťročie – jedno dva – tri … ??? a nakoniec budeme musieť tento problém riešiť úplne za vlastné, pretože sám sa určite nevyrieši to je dúfam každému jasné“.

Všetko len pre cigánov ??? V prvom rade keď máme povedať všetko, tak jednoznačne všetko pre občanov tohto mesta. Nemal by som projekty deliť, aby to nevyznelo nejako ináč … , ale ja to bez problémov napíšem, aby sme v tom mali, ako sa povie jasno. Mesto sa zapája do veľkého množstva projektov, ktoré tu všetky nebudem menovať, no vymenujme tie, ktoré sú teda nazvané “len pre cigánov“. Projekt výstavby nízko štandardných mestských nájomných bytov na Cigánskej osade. Bývanie sociálne slabej vrstvy sa neriešilo. Táto skupina obyvateľov si bez akéhokoľvek problému stavala obydlia na cudzích pozemkoch a bez akéhokoľvek zákonného povolenia. Nikto neriešil rozsah týchto stavieb a rýchlosť ako sa rozrastajú. Znovu tu spomeniem, že len od roku 2009 po 2014 bol nárast týchto stavieb cca 50% čo je v skutočnosti min. 35 chatrčí. Ako by to asi pokračovalo ďalej ??? S nástupom terajšieho vedenia bol tento fenomén zastavený a po dnešný deň nepribudla žiadna ďalšia stavba, ktorá by sa dala nazvať obydlím. Obydlie nie je možné zo zákona zlikvidovať len tak “buldozérom“ na margo takýchto názorov. Touto sociálnou výstavbou sa odstránia všetky čierne stavby (chatrče) na osade, aj v meste. Ďalšie stavanie takýchto obydlí bude prísne zakázané a kontrolované, tak ako to tu funguje už tretí rok. To, že táto komunita bude žiť v hygienicky vyhovujúcich podmienkach, (mám na mysli aj skupinu ľudí z mesta, ktorí tu žijú v starých “zrúcaninách“) má význam pre všetkých obyvateľov mesta hlavne z hľadiska šírenia chorôb, parazitov atď.. Tu musím podotknúť, že budú žiť v mestskom nájomnom byte za nájom, nie zadarmo, ako to je zas mylne propagované. Tak isto je divná aj propagácia názoru, že sa im stavia zadarmo. Žiadne činžiaky a bloky v meste neboli stavané z peňazí tých, ktorí tam bývajú, alebo áno ??? Platením nájomného sa spláca takáto výstavba. Dlh takéhoto úveru (ŠFRB 0% úrok) sa ani nezapočítava k celkovému zadlženiu mesta. Využili sme možnosť financovania tohto projektu z dotácie a spomínaného dofinancovania úverom ŠFRB s 0% úrokom a tým tento problém bývania z veľkej časti vyriešili. Názor, že znovu to zdevastujú, a aj tak nebudú platiť … to čo sa stráži a dbá sa o kontrolu funguje inde, prečo by nefungovalo u nás ??? Určite sa nájdu neplatiči, tak ako všade, no to sa už bude riešiť individuálne. Táto výstavba má veľký význam pre naše mesto. Pýtam sa preto: „ Je to zle ??? Má niekto lepší zákonný návrh na riešenie ?“

Projekt výstavby materskej školy. Som presvedčený, že tu toho veľa vysvetľovať netreba. Každý vidí koľko je v tejto komunite detí. Pokiaľ naša vláda nevymyslí nejaký antikoncepčný program motivovaný finančne, tak sa táto pôrodnosť nezmení. Naša súčasná kapacita škôlky nepostačuje. Práve tu je začiatok problému, pretože ak dieťa nenavštevuje už predškolské zariadenie a nie je od malička vedené a učené k disciplíne, k hygienickým návykom, k prevencii proti kriminalite, k záujmovým činnostiam … vyrastie z neho ďalší “neprispôsobivý“. V chatrči sa to určite nenaučí a povedzme si pravdu, že ani od rodičov. Takže je to na nás, alebo to necháme znovu tak ??? Využili sme možnosť financovania z eurofondov s 5% spolufinancovaním. Znovu teda otázka: „Je to zle ??? predsa najhlavnejšie je začať u detí!“

Projekt nadstavby základná škola. Tento projekt by som určite nenazval “len pre cigánov“. Kapacita tried na základnej škole bola nedostačujúca. Tento stav bol už v minulosti, preto nerozumiem prečo sa táto nadstavba neuskutočnila už pri rekonštrukcii celej školy, keďže škola už takúto požiadavku mala v tom čase. Teraz sme len dotiahli to, čo sa dalo pred tým, aby fungovanie základnej školy nebolo rozťahané “po celom meste“, ale sústredené v budove školy a v plnohodnotných triedach. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom Regionálneho príspevku, čo je vlastne štátna pomoc, ktorú sme na tento účel využili. Školstvo a vzdelávanie je pri vývoji jedinca veľmi dôležité o tom debatovať potrebné nie je, každý inteligentný človek to chápe.

Pri tejto komunite je veľmi dôležitá komunitná práca o tom som presvedčený po návštevách osád, obcí a miest, kde to funguje. Dokonca aj u nás je už vidieť zmysel a výsledky fungovaním Komunitného centra a terénnej sociálnej práce. Práve táto práca sa ukazuje ako veľmi kľúčová pri riešení všetkých problémov tejto komunity. Je nesmierne dôležité pracovať v tejto komunite vo všetkých oblastiach, ktoré sa zanedbali takým otrepaným jednoduchým ospravedlnením: „ Však ani nás nikto, mimo školy a rodičov nič neučil“. Áno nás učili rodičia no v tomto prípade rodičia zlyhávajú na 99%. Môžeme sa na to nečinne pozerať, alebo sa to snažiť riešiť. Na formu takéhoto riešenia, či už učiť rodičov k zodpovednosti, alebo mládež zodpovednému postoju k životu a všetkým veciam s tým súvisiacich únia vyčlenila financie na komunitné centrá, na rekonštrukcie budov slúžiacich na tento účel a na ich chod. Mesto odkúpilo budovu na tento účel a má možnosť čerpať túto pomoc s 5% dofinancovaním. Investícia je do budovy v majetku mesta, takže mesto získa. Pýtam sa teda: „ Je to zle ???“ Je to len ďalší článok behu na dlhé trate k riešeniu problémov spolunažívania v našom meste.

Projekty terénnej sociálnej práce, rómskych hliadok … Sú to projekty obrovského významu, ktoré v našom meste fungujú, odhliadnuc od toho, že je to aj možnosť práce. Títo ľudia dosahujú skvelé výsledky a hlavne motivujú ľudí prácou. Obrovský význam majú pracovné príležitosti, no toto je téma na ďalší príspevok. Všetko je to žiaľ práca na dlhšie obdobie, aby tie výsledky boli veľmi viditeľné, no ten kto chce, a vie si dať dokopy všetky súvislosti vidí už aj teraz.

Na záver sa teda pýtam vážení Dobšinčania, je zle využívať ponúknutú pomoc v podobe financovania nazvem to z “cudzích“ peňazí (aj keď by sa dalo namietať, že poniektorí prispievame do tohto balíka), ktoré nám pomáhajú riešiť situáciu v meste k lepšej ??? Alebo zavrieme oči a nech si to komunita rieši sama. Povedzme si otvorene pravdu, sama to táto komunita nevyrieši nikdy. Ostáva nám teda len hľadať a používať riešenia, ktoré majú zmysel a inde fungujú. Nesúhlasím s názorom, že tu vytvárame podmienky len pre túto komunitu. Snažíme sa využiť všetky možnosti k prospechu všetkých občanov mesta, pretože tieto problémy sa dotýkajú každého Dobšinčana, či už priamo, alebo nepriamo. Práve teraz sú takéto možnosti financovania. Samozrejme môžeme to nechať tak ako to bolo, ja budem robiť “mŕtveho chrobáka“, aby som týmito opatreniami a riešeniami nestratil voličov, poslanci budú namietať, lebo čo povedia ľudia “zas len pre cigánov“ , až kým neskončí doba možnosti čerpať takéto účelové financie, pretože táto doba donekonečna určite tiež nebude. Potom …, ak budeme chcieť niečo riešiť, budeme to musieť všetko z vlastných zdrojov a to dobré určite nebude.

Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »