Aktuality

Prešlo tridsať rokov od vzniku Mestskej polície v Dobšinej

 

Tri desiatky rokov. Obdobie, ktoré hovorí jasne najmä vykonanou prácou, ktorú možno zhodnotiť hŕbou vyriešených prípadov a možno ho merať aj tisíckami hodín v nasadení. Mestská polícia v Dobšinej už presne obdobie 30 rokov chráni občanov, ich majetok a zabezpečuje verejný poriadok v našom meste. Jej príslušníci sa stretávajú s rôznymi, neraz aj kurióznymi prípadmi, no naďalej podľa vyjadrenia jej zástupcov vedú v Dobšinej krádeže a porušovanie nariadení na úseku verejného poriadku. Mestská polícia tak ako ju poznáme dnes plní v našom meste svoje každodenné úlohy, pričom niektorí jej členovia sú v službe verejnosti od jej vzniku.

Mesto Dobšiná si preto dňa 05.11.2021 od 10:00 hod. na ploche námestia spolu s občanmi pripomenulo toto významné výročie. Priamo na Námestí baníkov sa v tento deň usporiadala výstava poriadkovej, hasičskej, vojenskej a záchrannej techniky. Pozrieť sa na ňu prišli všetci, od najmenších škôlkarov, študentov základných a stredných škôl až po dospelých. Na miestnej radnici v Dobšinej sa konal z príležitosti aj slávnostný akt udelenia ďakovných listov pre zástupcov poriadkových a záchranných zložiek, tiež lekárov pôsobiacich na území nášho mesta z rúk primátora, Jána Slováka a slávnostná recepcia pre ocenených a pozvaných hostí.

Potrebu zriadenia mestskej polície pocítila Dobšiná zakrátko po Nežnej revolúcii.  Ako nám povedal náčelník Mestskej polície v Dobšinej, Jaroslav Plačko, ktorý ju vedie od 01. októbra 2019,: „Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) konanom dňa 28.08.1991 padli argumenty vtedajšieho vedenia mesta, ktoré sa uznieslo podľa § 19 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vydalo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)  č. 2/1991 O zriadení Mestskej polície. Ihneď v prvom článku štatútu bolo uvedené, že Mestská polícia sa zriaďuje ako poriadkový útvar mesta na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenie iných úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení zastupiteľstva, pokynov a rozhodnutí primátora mesta.“ Organizáciu, úlohy, postavenie, povinnosti, vzťah a spoluprácu s orgánmi mesta a inými organizáciami upravoval Organizačný poriadok, ktorý  tvoril prílohu k samotnému nariadeniu.

Na tomto zasadnutí podal vtedajší primátor mesta, Jaroslav Priatka, návrh na menovanie náčelníka MsP. Na základe tohto návrhu bol zastupiteľstvom mesta menovaný do funkcie náčelníka Michal Gergoš s pôsobnosťou od 01.09.1991, ktorý od tohto obdobia až do roku 2019 zastával svoju funkciu a preto mu bol udelený ďakovný list z príležitosti výročia. Taktiež bol stanovený počet príslušníkov MsP na štyroch členov. Tento počet  sa neskôr upravil na 6 príslušníkov. Časom sa zistilo, že Mestská polícia v meste je veľmi potrebná a bolo preto potrebné prijať pre ešte efektívnejšie plnenie úloh ďalších príslušníkov. Úlohou náčelníka bolo organizačne zabezpečiť a pripraviť všetko potrebné na prijatie pracovníkov. V mesiaci september 1991 prebehlo výberové konanie, na základe ktorého boli ako zakladajúci členovia MsP Dobšiná prijatí títo členovia: Igor Tvrzický, František Kožiak. Ľudovít Lach a Juraj Tešlár.

„MsP v tomto zložení začala svoju činnosť od 01.októbra 1991, po vstupných formalitách, tiež zabezpečení výstrojných a výzbrojných súčasti. 01. decembra 1991 boli prijatí František Čuchran a Ján Laurinc. V roku 1993 Miroslav Zvolenský, v roku 1994 Vojtech Bussányi a v roku 2010 som tu začal pracovať aj ja. V súčasnej  dobe má Mestská Polícia v Dobšinej osem príslušníkov. Na začiatku vzniku Mestských a Obecných polícií ešte nebol prijatý zákon, ktorý by stanovoval postavenie Mestskej polície, činnosť sa opierala o právomoci dané v rámci zákona č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení. Dňa 03. decembra 1991 však Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o Obecnej polícií č. 564/1991 Zb, podľa ktorého sa riadia Mestské a Obecné polície dodnes,“ dodáva náčelník Mestskej polície v Dobšinej, Jaroslav Plačko.

Mestskej polícií boli pridelené priestory najprv na Mestskom úrade, neskôr sa presťahovala na Zimnú ulicu č. 126 do bývalých priestorov pobočky VÚB banky. Do užívania bolo príslušníkom pridelené prvé služobné motorové vozidlo Škoda 120 bielej farby, postupom rokov sa menili aj vozidlá. Od Škody 120 to boli Škoda Favorit, Škoda Fábia a terajšie služobné motorové vozidlo Škoda Yeti. „Od decembra 2007 je v činnosti mestský monitorovací kamerový systém, ktorý patrí medzi jednu zo základných činnosti využívaných v prípade situačnej prevencie. Napomáha napĺňať základné úlohy preventívneho pôsobenia v Dobšinej pri zabezpečení verejného poriadku, ochrany zdravia, života a majetku občanov mesta. Prispieva k zvýšeniu objasnenosti, ako aj zlepšeniu celkovej dopravnej situácie v meste. Dohľad nad kamerovým systémom od apríla 2014 je zabezpečený prostredníctvom pracovníkov so zníženou pracovnou činnosťou v schválenej prevádzke chránenej  dielne, v rámci ktorej sú vytvorené tri pracovné miesta. Tam pracovníci obsluhujú dovedna 12 kamier, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť ešte vyššiu bezpečnosť a objasnenosť prípadov v našom meste,“ uzatvoril náčelník Mestskej polície, Jaroslav Plačko. Kolektív Mestskej polície dotvára aj asistentka náčelníka, Mgr. Romana Paceková od decembra 2018.

Ďalšou pomocnou zložkou na ochranu verejného poriadku v meste bolo zriadenie dnešných miestnych občianskych poriadkových služieb, ktoré začali vznikať po celom Slovensku z národných, či európskych projektov a taktiež vznikli aj v Dobšinej. Tie pri MsP v Dobšinej začali pôsobiť v októbri roku 2009 a odvtedy tvoria súčasť preventívno-výchovnej činnosti v rámci mesta. Činnosť hliadok je zameraná do oblasti sociálnej, ako aj situačnej prevencie. Ich príslušníci napomáhajú pri plnení úloh MsP, tiež v rámci akcií konaných mestom. Činnosť občianskych hliadok je doposiaľ hodnotená kladne samotnými občanmi a preto bude v rámci dostupných výziev naďalej využívaná. Mestská polícia v Dobšinej a jej príslušníci robia naše mesto predovšetkým bezpečnejším za čo im patrí vďaka, rešpekt a uznanie okolia. Redakcia Dobšinských novín im v mene všetkých obyvateľov gratuluje k výročiu a praje veľa ďalších rokov v službe občanom mesta Dobšiná.

Text: Juraj Karika, foto: Juraj Karika & Pavol Burdiga

Translate »