Aktuality

Pracovné stretnutie na miestnej ZŠ v rámci prevencie kriminality

 

Tak, ako aj v minulom roku, tak aj teraz primátor mesta Dobšiná p. Ján Slovák, zvolal pracovné stretnutie ohľadom školstva v rámci prevencie kriminality mládeže v meste Dobšiná, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2019 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Dobšinej. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva vnútra SR, odbor prevencie kriminality, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave, Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave, Obvodného oddelenia PZ v Dobšinej, Mestskej polície v Dobšinej, poslanci Mestského zastupiteľstva v Dobšinej, zástupcovia škôl a školských zariadení  pôsobiacich na území mesta Dobšiná, odborná zamestnankyňa školského úradu, zamestnankyňa MsÚ soc. oddelenia, zamestnanec pre styk s rómskou komunitou.

Jednou z tém pracovného stretnutia, ktoré viedol primátor mesta, bola téma šikanovania, ako prejav násilia medzi žiakmi. Jedná sa o často používané slovo, ktorého význam je však neraz nejasný a schovávajú sa pod neho aj formy násilia, ktoré šikanou nie sú. Základným vymedzením je to, že sa jedná o násilie. Môže byť fyzické alebo psychické, ktoré je opakované, ide o úmyselné ubližovanie, často je prítomný nepomer síl. Šikanou môže byť napr. bitka, nadávky, urážky, ponižovanie, vyhrážanie… no rozdiel oproti ublíženiu je v tom, že sa jedná o opakovaný jav. Čo sa týka nepomeru síl, ten nemusí byť daný len počtom osôb, ale aj napr. fyzickou, mentálnou alebo inou prevahou.Šikanou tiež môže byť dlhodobá ignorácia.

Ako uviedla Mgr. Dáša Štefancová Gregová, vedúca oddelenia prevencie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP v Bratislave II., „odhalenie a riešenie šikanovania môže byť veľmi ťažké, pretože veľkú rolu hrá strach. Niekedy i samotná obeť problém bagatelizuje, alebo dokonca klame, že sa daná situácia nestala. Pri riešení situácie šikanovania je veľmi dôležitá spolupráca zákonných zástupcov a školy. Ak táto spolupráca nefunguje, je riešenie celej situácie omnoho ťažšie. Preto je dôležité, aby pri akýchkoľvek prejavoch a zistených foriem šikanovania, zákonny zástupca kontaktoval vedenie školy, aby sa konkrétna situácia začala riešiť. Vedenie školy situácie rieši v spolupráci s CPPPaP, v prípade závažnejších foriem šikany kontaktuje políciu, alebo oznámi vec Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.“

Riaditeľstvo Základnej školy Eugena Ruffinyho

Translate »