Aktuality

OZ Detstvo deťom na konferencii

 

V dňoch 21. a 22. októbra sa konala v Banskej Bystrici dvojdňová vedecko-odborná konferencia s názvom Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku, ktorej sa za naše OZ Detstvo deťom aktívne zúčastnili Zuzana Leskovjanská a  Norika Liptáková. Na konferencii zazneli poznatky o aktuálnych trendoch v rámci ranej starostlivosti. Okruhy konferencie boli zamerané na rizikové súvislosti chudoby, sociálneho vylúčenia a vývoja dieťaťa v prenatálnom období, včasnú intervencia pre rodiny s deťmi, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a podporu rozvoja detí na komunitnej úrovni – problematika, ktorá je veľmi aktuálna aj pre naše mesto.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia neziskových organizácií venujúcich sa uvedenej problematike z košického, prešovského a  banskobystrického kraja, ako i  odborníci z akademickej obce zastupujúci vedné odbory ako sociálna práca, predškolská a  elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia a patopsychológia. Za neziskové organizácie podporované z  grantov Karpatskej nadácie a Nadácie Ekopolis naše OZ Detstvo deťom reprezentovalo mesto Dobšiná a prezentovalo činnosť a  aktivity zamerané na ranú intervenciu v rómskej komunite v  našom meste ako aj naše prvé pozitívne výsledky. Aktivity zamerané na ranú starostlivosť a  vzdelávanie OZ Detstvo deťom realizuje rôznymi formami – v  rodičovskom centre na pravidelných stretnutiach mamičiek s bábätkami a predškolákmi ako aj aktivitami v prirodzenom domácom prostredí rodín.

Konferenciu zorganizovali Nadácia Ekopolis a Karpatská nadácia v spolupráci s Ústavom rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici, Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky, PF UMB a Ústavom romologických štúdií, FSVaZ UKF. Viac informácií o konferencii nájdete na web-stránke odperinky.sk.

Za OZ Detstvo deťom Zuzana Leskovjanská a Norika Liptáková

Translate »