História

Oknom archívu do minulosti: Pomenovanie promenád v Dobšinej

 

Názvy ulíc, námestí, miest a obcí sa pri niektorých dôležitejších udalostiach zvykli zmeniť. Tak to bolo aj v Dobšinej s názvom promenád. A pri akej príležitosti to bolo?

Zo zápisnice z  3. novembra 1933 napísanej na zasadnutí obecnej rady v Dobšinej sa dozvedáme, že člen obecnej rady Ing. Jozef Šincl prečítal návrh, aby na pamiatku 15 ročného jestvovania Československej republiky bola premenovaná Letná ulica na „Ulicu Slobody“, alebo na „Ulicu 28. októbra“. Niektorí členovia obecnej rady boli toho názoru, aby lokálne historické názvy  ulíc boli ponechané. Navrhli však, aby sa premenovali promenády na „Rudý park“ a „Park Slobody“, alebo „Masarykov park“.

Po dlhšej debate a prevedenom hlasovaní bolo za pomenovanie promenád 7 hlasov. Keďže proti nehlasoval nikto, obecná rada sa uzniesla na premenovaní nižnej promenády na „Park Slobody“ a vyšnej promenády na „Masarykov park“. Na decembrovom zasadnutí sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo inak. Návrhy boli rôzne. Vyšná promenáda sa mala nazývať „Masarykov park“, „o Marxovi“, „o Štefánikovi“.

Hlasovanie rozhodlo: Vyšná promenáda bola pomenovaná „o Marxovi“ a nižná „Masarykov park“. Notár nesúhlasil  s týmto pomenovaním a zahlásil veto proti  pomenovaniu vyšnej promenády „o Marxovi“. Uznesenie zastupiteľstva bolo od 19. decembra 1933 do 4. januára 1934 vyložené k verejnému nahliadnutiu. Proti nemu podali odvolanie notársky tajomník Koloman Sutoris, starosta obce Dobšiná, Ing. Aladár Ruffínyi a Československá národná socialistická strana v Dobšinej.

Začiatkom januára bol spis o pomenovaní promenád predložený Okresnému úradu v Rožňave na úradné jednanie. Okresný úrad odvolaniu vyhovel a uznesenie obecnej rady v Dobšinej, o názve mestskej promenády „o Marxovi“ zrušil s odôvodnením, že pomenovanie nebolo aktuálne a v žiadnej súvislosti s tak významnou udalosťou akou bolo 15. výročie vzniku Československého štátu. Konečný verdikt padol 4. apríla 1934, kedy mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozhodnutie Okresného úradu v Rožňave a nižný park bol pomenovaný na „Masarykov park“ a vyšný na „Vyšnú promenádu“.

Zdroj: Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, fond: Notársky úrad v Dobšinej 1923 – 1944 , Zbierka fotografií

Translate »