Aktuality

Od septembra bude činnosť Komunitného centra mesta Dobšiná dočasne ukončená

 

Komunitné centrum, ktorého zriaďovateľom je Mesto Dobšiná je zaradené do NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni pod Implementačnou agentúrou MPSVaR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z ESF a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Z prostriedkov tohto NP sú samospráve mesta poskytované finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov troch zamestnancov, nákladov na kancelárske potreby, administratívu a materiál pre prácu s cieľovou skupinou, pričom mesto uhrádza prevádzku Komunitného centra / plyn, elektrickú energiu, vodné a stočné, internet /.

Cieľom NP PVSSKIKÚ je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí poskytujú dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.  Činnosť Komunitného centra bola zahájená dňom 1.7.2016. Financovanie tohto projektu zo strany štátu je zabezpečené do 31.8.2019.

Od 1.9.2019 bude činnosť Komunitného centra mesta Dobšiná dočasne ukončená. Mesto Dobšiná sa plánuje zapojiť v ďalšom programovom období do Národného projektu „ Budovanie odborných kapacít vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni “ s víziou ďalšieho fungovania Komunitného centra v meste.

V Komunitnom centre sa poskytujú činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Komunitné centrum spĺňa všetky atribúty sociálnej služby. Sociálna služba sa  poskytuje terénnou a ambulantnou formou. V Komunitnom centre sa poskytuje základné sociálne a  špecializované sociálne poradenstvo. Tieto sa poskytujú v situáciách, keď nemá človek zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie svojich životných potrieb, keď je ohrozené jeho začlenenie sa do spoločnosti pre ohrozujúce životné návyky, závislosti alebo škodlivé činnosti, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre ohrozenie správaním niekoho iného alebo pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. S účinnosťou od januára 2018 / od ostatnej novely zákona č. 448/2008 o sociálnych službách / sa dôvody na poskytovanie SSKI rozšírili aj o stratu bývania, alebo ohrozenie stratou bývania. V Komunitnom centre sa okrem sociálneho poradenstva poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a organizujú sa preventívne aktivity a záujmové aktivity.

Za nami sú tri roky práce, kedy je čas na bilancovanie a vyhodnotenie cieľov projektu. Kvantifikácia výkonu činností a počtu klientov : Na začiatku projektu NP PVSSKIKÚ k 1.6.2016 Komunitné centrum evidovalo 106 klientov. K 1.7.2019 KC evidovalo 664 klientov z toho 421 žien a 243 mužov. Za toto obdobie sa uskutočnilo 54 komunitných aktivít a 1 646 skupinových aktivít, z ktorých boli vypracované záznamy so zoznamom príjimateľov sociálnej služby a prezenčnými listinami účastníkov aktivít. Počty členov cieľovej skupiny zúčastnených na skupinových aktivitách sa pohybovali v priemere 30 klientov denne. Na komunitných aktivitách sa zúčastňovalo priemerne 50 klientov. Osobitne sa evidovali realizované intervencie, základné poradenstvo, špecializované poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmoch. Viac o merateľných ukazovateľoch je možné sa dozvedieť z hodnotiacich správ programového rozpočtu mesta Program 7.5.5. Komunitné centrum. O činnosti KC a organizovaných aktivitách sme verejnosť pravidelne informovali prostredníctvom Dobšinských novín a portálu www.mestodobsina.sk.

Spoločne sme hľadali spôsoby riešenia problémov detí, mladých ľudí, dospelých i seniorov, jednotlivcov, skupín, rodín a komunity. Realizovali sme činnosti v snahe zmierniť nepriaznivé sociálne dôsledky krátkodobo aj dlhodobo trvajúcej ťaživej životnej situácie v oblasti bývania, hygieny, zdravia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, v oblasti práce a zamestnania, financií a dlhovej zaťaženosti či v oblasti napomáhania zlepšovania medziľudských a sociálnych vzťahov. Deti a mladých ľudí sme podporovali najmä v učení a vzdelávaní, motivovali sme, pripravovali na školu a štúdium, doučovali sme, venovali sa širokej škále záujmovej činnosti. Samostatnú pozornosť sme venovali prevencii výchovných problémov v rodine, osvetovým aktivitám zameraným na ľudské práva, prevencii užívania drog, podpore zdravia, prevencii šikany a v neposlednom rade sme aktívne podporovali  členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva.

Komunitné centrum síce nie je Centrum voľného času, napriek tomu poskytuje deťom, mládeži i dospelým rôzne možnosti aktívneho využitia voľného času.  Komunitné centrum poskytuje možnosti na rozvoj a zvyšovanie vzdelanostnej a kultúrnej úrovne miestneho obyvateľstva. Preto sa budeme snažiť a pracovať na tom, aby sme aj v novom projekte vytvorili funkčnú sociálnu službu a vedeli tak reagovať na potreby miestnych obyvateľov a a rodín v núdzi, k čomu by mala prispieť aj rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná.

Text: PhDr. Eva Mihóková, odborný garant Komunitného centra

Translate »