Aktuality

Na záškolákov v Dobšinej doplatia najmä rodinné rozpočty

 

Štát rieši od tohto roka záškoláctvo po novom. Samosprávy sú povinné za neospravedlnené hodiny detí udeliť rodičom pokutu. Nariaďuje im to novela zákona č. 396/22 Z.z. a §37a ods. 1 zákona 596/2023 Z.z. §37a, ktorá sa týka aj Dobšinej. V zákone, ktorý platí od 01. januára 2023 sa hovorí, že obec je povinná uložiť pokutu zákonnému zástupcovi dieťaťa a to aj opakovane vo výške od 30 eur do 331,50 eur, ak dieťa vynechá neoprávnene v škole viac ako 15 hodín mesačne, alebo 60 hodín v školskom roku a rodič tým tak zanedbá vzdelávanie dieťaťa.

Oslovili sme preto Mgr. Moniku Dúdorovú, odbornú pracovníčku Školského úradu v Dobšinej, ktorá nám vysvetlila podrobnosti. „V Dobšinej máme žiaľ veľmi veľa záškolákov. Všetko začína podnetom od školy, ktorá v prípade, že žiak školu nenavštevuje bez náležitého ospravedlnenia, podá podnet o zanedbaní školskej dochádzky. V samotnom spise sa nachádzajú doteraz prijaté opatrenia školy, ktorá sa vždy snaží prvotne riešiť situáciu. Tieto opatrenia zväčša obsahujú pohovor so žiakom, rodičmi a výchovným poradcom. Ak tento mechanizmus zlyhá, záškoláci sa dostávajú k nám, kde znovu preveríme situáciu žiaka a rodiny, v ktorej sa nachádza,“ hovorí odborná pracovníčka a uvádza, že minulý rok riešili vyše 170 takýchto prípadov nad 16 neospravedlnených hodín a pokuta bola udelená v 40 prípadoch. Zákon ich však nariaďoval pokutovať po starom až po vynechaní 60 školských hodín.

Po novom sa už budú prešetrovať a pokutovať záškoláci od vynechaných 16 hodín, čo značne sťaží prácu pracovníkom, ktorých extrémne zaťaží a u chronických záškolákov si to poriadne odnesie rodinný rozpočet. „Od 16 hodín to budeme riešiť my, ako Školský úrad, nad 100 hodín ročne Polícia SR a od 200 hodín v školskom roku odbor Kriminálnej Polície SR. Pri prešetrovaní u 99% záškolákov zisťujeme, že pochybenie je na strane rodičov a z našej strany odchádzajú s pokutou. Podľa nového zákona, sme ju v meste Dobšiná stanovili, vzhľadom na sociálnu odkázanosť obyvateľstva na minimálnej hranici – 30 eur. To však nie je všetko. K tomu treba prirátať 16 eur za trovy konania a výsledná suma je 46 eur no pozor, obom rodičom,“ zdôrazňuje pani Dúdorová, kde sa dozvedáme, že výška jednej pokuty bude tak v prípade úplnej rodiny za jedného záškoláka až 92 eur.

Vedúcej školského úradu sme sa tiež spýtali na vymožiteľnosť týchto pokút, a to akým spôsobom sú riešené. „Mnohí sa na to pýtajú a vymožiteľnosť existuje a funguje. Väčšina z pokutovaných zákonných zástupcov nepracuje a nie sú schopní vyplatiť pokutu naraz. Formou exekučného príkazu cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prípadne Sociálnej poisťovne sa im následne pokuta sťahuje zo sociálnej dávky, hmotnej núdze, alebo rodičovského príspevku, invalidného dôchodku, či starobného dôchodku. Musím však zdôrazniť, že v prvom rade chceme pôsobiť preventívne, aby k záškoláctvu vôbec nedochádzalo. To budeme riešiť priamo so školami, tiež Políciou, aby si ľudia uvedomili, že budúcnosťou ich detí je vzdelanie, a tak ho nemožno odsúvať na vedľajšiu koľaj. Samozrejme každý rodič bude poučený aj o možnom dopade, v prípade porušenia svojich povinností, kde základom je aj dohliadať na riadnu školskú dochádzku svojich detí,“ uviedla v závere Mgr. Monika Dúdorová, odborná pracovníčka Školského úradu v Dobšinej. Dodajme, že podobný, dokonca oveľa tvrdší systém postihov záškoláctva majú všetky vyspelé západné krajiny Európy a Slovensko tak iba zosúlaďuje prevenčné postupy v boji proti záškoláctvu s cieľom zvýšenia vzdelanostnej úrovne.

Rozhovor viedol: Juraj Karika, foto ilustračné

Translate »