Aktuality

Na neplatičov daní v Dobšinej čaká exekúcia

 

Mesto Dobšiná začalo vymáhať nedoplatky siahnutím na účet dlžníka v banke. Ak dlžník nemá dostatok finančných prostriedkov na účte, exekúcia sa vykoná zadržaním vodičského preukazu. Tieto spôsoby vymáhania pohľadávok v porovnaní s exekúciou vedenou u súdneho exekútora sú oveľa efektívnejšie a pre mesto aj hospodárnejšie, pričom výška vymáhanej pohľadávky sa nenavýši o ďalšie poplatky.

Základnou povinnosťou občana, či už fyzickej alebo právnickej osoby, je plnenie si daňových povinností. Na druhej strane medzi základné úlohy Mesta Dobšiná ako správcu miestnych daní a miestnych poplatkov je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhodovať vo veciach miestnych daní a poplatkov a vykonávať ich správu t.j. výberom daní zabezpečiť príjmy do rozpočtu mesta. V prípadoch, keď si daňové subjekty neplnia svoje daňové povinnosti dobrovoľne, správca dane z úradnej moci vynucuje túto povinnosť, a to v daňovom exekučnom konaní.

Doteraz sa vymáhanie pohľadávok riešilo prostredníctvom exekúcií vedených u súdnych exekútorov. Nakoľko bol tento proces zdĺhavý, mesto Dobšiná začalo vymáhať nedoplatky začatím daňového exekučného konania prikázaním pohľadávky. Obyvatelia, fyzické alebo právnické osoby, ktorí sú daňovými dlžníkmi, sú lustrovaní informačným systémom bánk, kde sa zisťuje, čí dlžník disponuje alebo nedisponuje bankovým účtom. V prípade pozitívneho výsledku je vykonaná daňová exekúcia odpísaním finančných prostriedkov z bankového účtu do výšky pohľadávky.

V prípade, že dlžník nemá dostatok finančných prostriedkov na bankovom účte, mesto pristúpi k ďalšiemu spôsobu daňovej exekúcie, a to zadržaním vodičského preukazu v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom. Pri výkone tejto daňovej exekúcie je možné zadržať vodičský preukaz oprávňujúci viesť ktorúkoľvek skupinu motorových vozidiel a prichádza do úvahy u každej fyzickej osoby.

Mesto Dobšiná ako správca dane  daňovú exekúciu vykonáva aj zrážkami zo mzdy, z odmien z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z dôchodkov poskytovaných zo sociálnej poisťovne, z peňažných dávok nemocenského poistenia a podpory v nezamestnanosti.  

Spôsob vykonania daňovej exekúcie si Mesto Dobšiná určí vždy s prihliadnutím na efektívnosť, výšku pohľadávky a povahu dlžníka a jeho majetok. Daňovú exekúciu sa môže vykonať u jedného dlžníka aj niekoľkými spôsobmi súčasne.

Zároveň upozorňujeme dlžníkov, že v zmysle  § 52 ods. 2,  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov bude Mesto Dobšiná zverejňovať zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška nedoplatku presiahla u fyzickej osoby 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €. Na základe uvedených skutočností upozorňujeme všetkých dlžníkov, aby vo vlastnom záujme svoje nedoplatky voči mestu uhradili v stanovenom termíne.

MsÚ Dobšiná, ilustračné foto

Translate »