Aktuality

Mestskí hasiči v minulom roku nezaháľali

 

Ochrana a prevencia pred vznikom požiarov je dôležitou úlohou každého mesta, alebo obce. Inak to nie je ani v Dobšinej, kde sa o túto činnosť stará Mestský hasičský zbor, ktorý sa už neraz osvedčil v ostrej akcií. Mesto Dobšiná je zriaďovateľom Mestského hasičského zboru v Dobšinej, ktorého úlohou je zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach (ďalej len MHZ). MHZ pozostáva zo sedemnástich členov, ktorí spĺňajú odborné predpoklady na výkon činnosti v hasičskej jednotke. Pozrime sa preto spoločne na činnosť MHZ v minulom roku.

Ako pre náš portál spresnila technička požiarnej ochrany pri MsÚ Dobšiná Viěra Krížová, najvážnejšou udalosťou bolo, keď dňa 6.8. 2013 o 20,13 hod. príslušník operačného strediska OR HaZZ v Rožňave vyrozumel MHZ o požiari lesného územia nad obcou Betliar. „Zásahu sa zúčastnili dvaja členovia MHZ s technikou 1x T 148 CAS 32. Príslušníci MHZ Dobšiná na pokyn veliteľa zásahu kyvadlovým spôsobom dopĺňali vodu príslušníkom HaZZ v Rožňave. Hasenia požiaru lesného porastu nad obcou Betliar sa členovia MHZ (Ivan Garan a Miroslav Rešovský) zúčastnili aj v nasledujúci deň 7.8.2013 v čase od 10,40 do 24,00 hod., hasili požiar spolu s jednotkou HaZZ pomocou 2x D prúdu a taktiež dopĺňali kyvadlovým spôsobom hasebnú látku príslušníkom HaZZ.“

Mestskí hasiči poskytujú aj technickú pomoc. „Členovia MHZ poskytli technickú pomoc a boli v pohotovosti, v prípade potreby pripravení na zásah, na podujatiach organizovaných Mestom Dobšiná a to automobilové preteky do vrchu Dobšinský kopec v dňoch 20.7. – 21.7. 2013 a automobilové preteky Dobšinská zima konané dňa 26. 1. 2013. V mesiaci júl 2013 poskytli členovia MHZ technickú pomoc pri organizovaní hasičských pretekov v obci Dedinky. V mesiaci december 2013 vykonávali členovia MHZ asistenciu pri pálení haluziny pre Štátne lesy, Správa chovu koní v lokalite Hanisej.“

Spýtali sme sa aj na to, ako sme na tom v rámci Dobšinej s výchovou mladých hasičov. „V rámci činnosti Centra voľného času detí a mládeže v Dobšinej členovia MHZ začali s činnosťou hasičského krúžku. Cieľom krúžku je výchova mladých hasičov, vzbudenie záujmu u detí o výkon činnosti v hasičskom zbore. Činnosť hasičského krúžku sa začala v nedeľu 6. 10. 2013 v priestoroch hasičskej zbrojnice. Dňa 24. októbra 2013 hasičskú zbrojnicu navštívili najmladší občania mesta, deti Materskej školy na ulici SNP. Deti absolvovali obhliadku hasičskej zbrojnice a hasičskej techniky. Deťom bol podaný výklad na tému ako predchádzať požiarom a ako sa správať v prípade vzniku požiaru. Na záver bola deťom predvedená hasičská technika.“ 

Členovia MHZ majú ale aj ďalšie aktivity, ktoré nám technička protipožiarnej ochrany taktiež priblížila. „ K ďalším aktivitám členov MHZ patrí činnosť v protipožiarnych asistenčných hliadkach na podujatiach, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb. Členovia MHZ vykonávajú požiarny dohľad v Kultúrnom dome na podujatiach ako sú (plesy, divadelné predstavenia, koncerty) a taktiež dohliadajú na bezpečný priebeh Turíčnych sviatkov. V rámci zdokonaľovacej prípravy bolo v hasičskej jednotke uskutočnených v roku 2013 – 20 cvičení. Členovia MHZ v rámci svojej činnosti vykonávajú aj údržbu a kontrolu hasičskej techniky v rozsahu a časových intervaloch stanovených výrobcom hasičskej techniky s dôrazom na akcieschopnosť špeciálnych zásahových vozidiel. Mesto Dobšiná v rámci svojich finančných možností zakúpilo v priebehu roka 2013 materiál súvisiaci s údržbou a servisom hasičskej techniky, 10 ks pneumatík pre špeciálne zásahové vozidlo T 148 CAS 32 v hodnote 2 675 €, 2 ks akumulátorov, elektro-materiál, autolekárničku a ďalší drobný materiál.

Mesto zakúpilo špeciálny materiál v hodnote 522 €, (džeberovú plástovú striekačku, hadice B 75 so spojkami v počte 2 ks, hadice C 52 so spojkami v počte 4 ks, Sadu Neon Reflex 60), zakúpený materiál slúžiaci k činnosti krúžku mladých hasičov. Mesto Dobšiná získalo v roku 1987 od Okresnej inšpekcie požiarnej ochrana vozidlo T 148 CAS 32. Toto vozidlo slúžilo k činnosti profesionálnej jednotke. V súčasnosti je vozidlo vzhľadom na svoj vek, technicky a morálne značne opotrebované a skorodované. Z dôvodu predĺženia životnosti tohto vozidla a zabezpečenia jeho akcieschopnosti je nevyhnutné vykonať komplexnú opravu karosérie, klampiarske a lakovnícke práce. V mesiaci august 2013 mesto požiadalo Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie dotácie na vykonanie generálnej opravy karosérie. V rámci hodnotiaceho procesu žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená.“

Činnosť v oblasti požiarnej prevencie je veľmi dôležitou zložkou. Ako uvádza Ivan Garan, veliteľ MHZ Dobšiná, členovia MHZ na území mesta Dobšiná zabezpečujú aj úlohy v oblasti požiarnej prevencie vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch a priestoroch fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, kde nevykonáva štátny dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave. Primátor mesta na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č.279-27/II.-2013-MsZ poveril vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol technika požiarnej ochrany Věru Krížovú a členov Mestského hasičského zboru v Dobšinej, ktorí absolvovali školenie na vykonávanie týchto kontrol prostredníctvom technika požiarnej ochrany.

„Mesto vytvorilo na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol jednu kontrolnú skupinu. Za vedúceho kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Ľuboša Vlčeka, členom kontrolnej skupiny je Michal Nehrer. Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonávané v čase od 1. septembra 2013 do 31. októbra 2013. O predmete a účele preventívnych protipožiarnych kontrol boli kontrolované subjekty vopred informované prostredníctvom mestského rozhlasu a miestnej tlače „Dobšinských novín“, ako aj internetových novín www.mestodobsina.sk . Kontrolované boli subjekty uvedené v ročnom pláne preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2013.“

Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané na uliciach: Rybárskej od súp. č. 2 po súp. č. 17, Tureckej od súp. č. 18 po súp. č. 73, Cintorínskej od súp. č. 74 po súp. č. 84, Zimnej od súp. č. 85 po súp. č. 288, Železničnej od súp. č. 289 po súp. č. 319, Mlynskej od súp. č. 302 po súp. č. 307, Jarkovej od súp. č. 320 po súp. č. 324.“V kalendárnom roku 2013 boli vykonané kontroly v 259–ich nehnuteľnostiach. Z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný záznam o kontrole. Objektov, kde neboli zistené nedostatky bolo 234. Objektov, v ktorých boli zistené nedostatky bolo 25. V prípade, že v kontrolovanom objekte boli zistené nedostatky z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré môžu mať vplyv na vznik požiaru, bola spísaná zápisnica obsahujúca konkrétne nedostatky.“ Mesto Dobšiná na základe zápisníc, rozhodnutím uložilo opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená do 31. mája 2014. Po uplynutí lehoty budú vykonané následné protipožiarne kontroly.  

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »