Krimi

Mestská polícia v Dobšinej riešila v máji aj toto

 

03.05.2020 v čase o 16:00 hod. hliadka MsP pri výkone služby pristihla na Ul. Niže mesta občana, ktorý na ručnom vozíku viezol haluzinu bez platného lístka. Za priestupok proti majetku mu bola uložená bloková pokuta.

12.05.2020 v čase o 23:15hod. došlo v novej bytovke na Ul. Dedičnej k rušeniu nočného kľudu hlasnou hudbou a spevom. Hliadka MsP skutok  riešila ako priestupok proti verejnému poriadku blokovou pokutou.

13.05.2020 v čase o 17:00 hod. hliadka MsP v zistila porušenie VZN mesta na Ul. Dedičnej. Jednalo sa o ambulantný predaj tovaru z motorového vozidla bez povolenia obce, ktorý vykonával cudzí štátny príslušník. Hliadka mu za porušenie VZN mesta na mieste uložila blokovú pokutu a zakázala ďalší predaj.

17.05.2020 v čase o 15:40 hod. oddelenie MsP prijalo telefonické oznámenie od občanov, ktorí nahlásili vznietenie kontajnera na odpad na miestnom cintoríne nad Ul. Tureckou. Po preverení oznámenia hliadkou MsP boli privolaní príslušníci HaZZ, ktorí začínajúci požiar uhasili.

23.05.2020 v čase o 15:15 hod. hliadka MsP počas výkonu služby a kontrole objektu Alweg na Ul. Zimnej zistila v areáli pohyb nepovolanej osoby, kde následne bolo zistené, že dotyčná osoba odcudzila z objektu ubytovne obraz a posteľnú bielizeň. V uvedenej veci sa vykonáva objasňovanie priestupku proti majetku.

26.05.2020 v čase o 08:00 hod. oznámil na oddelenie MsP občan z Ul. Rybárskej,  že v okolí rodinných domov, ako aj ihriska sa už dlhšie pohybuje líška, ktorá stratila plachosť. V uvedenej veci oddelenie MsP kontaktovalo hospodára Poľovného združenia v Dobšinej, ktorý vykoná opatrenia na odchyt líšky.

26.05.2020 v čase o 10:30 hod. hliadka MsP počas hliadkovej činnosti zistila na Ul. Kúpeľnej znečistenie verejného priestranstva – vozovky blatom. Šetrením bolo zistené, že znečistenie bolo spôsobené opadávajúcim blatom z kolies malotraktora, ktorý viedla tam bývajúca občianka. Za znečistenie verejného priestranstva jej hliadka uložila blokovú pokutu. Zároveň bolo zistené, že táto občianka nie je držiteľom vodičského oprávnenia, potrebného k vedeniu malotraktora, ktorý nebol prihlásený do evidencie vozidiel. Preto bola na miesto privolaná hliadka Obvodného oddelenia PZ SR, ktorá porušenie dopravných predpisov zadokumentovala a vec bude postúpená na Okresný dopravný inšpektorát na správne konanie.

Hliadky MsP v mesiaci máj 2020 riešili 3 dopravné priestupky. Jednalo sa o porušenie zákazu státia na Ul. SNP pred prevádzkami potravín, kedy vodiči opustili vozidlo a šli nakupovať, resp. čakali vo vozidle svojich príbuzných, kým sa vrátia z nákupu. Uvedené skutky boli riešené na mieste pokutami v blokovom konaní.

Hliadky Mestskej polície v Dobšinej v mesiaci máj 2020 zistili pri výkone služby 5 porušení Zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Jednalo sa o skutky, kedy občania porušili povinnosť nosiť ochranné rúško. Skutky boli riešené blokovými pokutami. Taktiež boli zistené dva závažnejšie porušenia uvedeného zákona a to nedodržanie domácej karantény po príchode zo zahraničia, ktoré boli nahlásené na Obvodné oddelenie PZ SR. Tieto bude realizovať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva zvýšenou pokutou v správnom konaní.

Mestská polícia v Dobšinej

Translate »