Aktuality

Mesto Dobšiná úspešné aj v ďalších projektoch

 

Obstarávanie kompostérov v meste Dobšiná: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá v §81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.  Aby mesto Dobšiná splnilo túto podmienku vyplývajúcu zo zákona o odpadoch, sa v roku 2017 zapojilo do  23. výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP, v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia,  na realizáciu projektu s názvom: Obstaranie kompostérov v meste Dobšiná, so zameraním na podporu predchádzania vzniku  biologicky rozložiteľných odpadov. Predmetom projektu je obstaranie kompostérov v počte 550 ks do 400 litrov a 300 ks do 1000 litrov. Projekt je zameraný na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov u obyvateľov v domácnostiach so záhradami s rozlohou záhrady do 400 m2 a s rozlohou záhrady do 1000 m2. So zvyšujúcou sa životnou úrovňou, kúpyschopnosťou obyvateľstva a rozvojom priemyslu dochádza k nárastu množstva vyprodukovaných odpadov, ako aj vyššiemu zaťaženiu životného prostredia a prírodných zdrojov. Aj z tohto dôvodu sa mesto Dobšiná snaží budovať svoj environmentálny profil aktívnym zapájaním sa do systému separovania jednotlivých komodít a v súčasnosti i biologicky rozložiteľného odpadu.

Mesto poskytne bezodplatne kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom – domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie projektu za účelom predchádzania vzniku BRKO a to formou zmluvy o výpožičke so špecifikáciou podmienok ich používania.

Pri odovzdávaní obstaraných kompostérov domácnostiam obdržia obyvatelia návody v podobe letákov s podrobným opisom o spôsobe kompostovania, vhodných a nevhodných odpadoch na kompostovanie a možnostiach využitia produkovaného kompostu. Distribúciou kompostérov spolu s inštrukciami o domácom kompostovaní v domácnostiach zvýšime environmentálnu gramotnosť obyvateľov, minimalizujeme objem a škodlivosť biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade, čím postupne znížime náklady za odvoz a likvidáciu odpadov, uľahčíme triedenie BRKO starším obyvateľom.

Schválený NFP: 84 402,75 EUR
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 88 845,00 EUR.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5%: 4 442,25 EUR

Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná: Mesto Dobšiná, na základe predloženej žiadosti o poskytnutie NFP, získalo NFP na realizáciu projektu s názvom Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ 6.1.3 Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra. Projekt stavby rieši Komunitné centrum v Dobšinej s maximálnymi nárokmi na vybavenie priestorov, za účelom rozšírenia kapacity, ponuky sociálnych služieb a aktivít komunitného centra. V rámci rekonštrukcie objektu komunitného centra sa vytvoria priestory kancelárie zamestnancov, klubovňa využívaná aj ako školiaca miestnosť, dielňa, klubovňa pre individuálne poradenstvo a kuchyňa pre účely výučby pre pečenie a varenie. Okrem toho sa vytvoria priestory hygienického centra so sprchami, WC oddelene pre mužov a ženy, ďalej WC so sprchou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, práčovňa, sklady a WC pre personál. V rámci objektu sa riešia priestory bezbariérovo vrátane vstupu do objektu, kde bude inštalovaný schodolez.

Schválený NFP: 244 453,71 EUR
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 257 319,69 EUR.
Spolufinancovanie projektu vo výške 5%: 12 865,98 EUR

Obnova bežeckého areálu v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni: Košický samosprávny kraj podporil projektový zámer mesta Dobšiná obnoviť areál bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni v rámci programu Terra Incognita – „TOP výlety 2018“. Cieľom programu je podpora kultúrnych hodnôt a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu prostredníctvom rozvoja zážitkového turizmu a vytvorením udržateľnej turistickej ponuky na území Košického samosprávneho kraja. Slovenský raj je považovaný za jeden z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Najviac navštevovaný je v letnom období, kedy sem prichádzajú návštevníci najmä za pešou turistikou a cykloturistikou. Slovenský raj láka návštevníkov aj najvýznamnejšou ľadovou jaskyňou na svete, Dobšinskou ľadovou jaskyňou, ktorá je od roku 2000 zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Jednou z možností, ako využiť potenciál lokality aj v zimných mesiacoch, kedy je jaskyňa zatvorená, je aj rozvoj bežeckého lyžovania. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na oživenie areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, ktorý sa už dlhšiu dobu na tento účel nevyužíva. Lyžiarske bežecké trate lokalizované v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni majú bohatú tradíciu. Oproti pôvodne schváleným tratiam, ktoré boli prioritne určené pre preteky usporiadané v rámci Slovenského lyžiarskeho zväzu, pri ich obnove, sa ich vedenie čiastočne prispôsobí zmeneným aktuálnym terénnym a prírodným podmienkam, zohľadní sa zameranie tratí viac na športovorekreačné využívanie, vynechajú sa niektoré krátke najnebezpečnejšie a pre údržbu náročnejšie úseky. Koncepcia bežeckých tratí bude okruhová, čo znamená, že vnútri jedného okruhu budú umiestnené ďalšie okruhy kratších tratí tak, že každá z nich využíva jeho určitú časť.

Výstupom projektu bude obnovený areál bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni s vyznačenými bežeckými traťami a doplnkovým zariadením areálu – altánkom. Prípravy tratí pred zimnou sezónou a po sezóne, ako aj pravidelnú strojovú úpravu snežným pásovým vozidlom zabezpečí mesto Dobšiná v spolupráci s Mestskými lesmi Dobšiná, spol. s.r.o. a Podnikom služieb mesta Dobšiná, s.r.o.. Rozšíri sa a skvalitní ponuka poznávacieho a rekreačného cestovného ruchu prostredníctvom zážitkového turizmu a športu v rámci trvalo udržateľného rozvoja.

Schválená dotácia vo výške:       12 662,71 EUR
Celkové výdavky projektu:       14 069,68 EUR
Výška spolufinancovania:           1 406,97 EUR

„Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita“ 

„Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita“

Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas. Knižnica v novom šate: Mesto Dobšiná sa zapojilo aj do výzvy Fondu na podporu umenia č. 9/2018. V podprograme 5.1.3 Akvizícia knižníc sme podali projekt s názvom „Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas“ a v podprograme 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra projekt s názvom „Knižnica v novom šate“. Tieto projekty sú financované z rozpočtu Fondu na podporu umenia a mesto Dobšiná v súlade so stanovenými podmienkami bolo v oboch projektoch úspešné.

Mestská knižnica poskytuje svoje služby širokej verejnosti. Našim dlhodobým cieľom je každoročné rozširovanie knižného fondu o beletriu pre dospelých i deti, ale aj náučnú literatúru a tým mať dobrú ponuku pre čitateľov rôznej vekovej kategórie. Pomocou získaných prostriedkov doplníme knižný fond minimálne o 250 titulov kníh.

Projekt s názvom Knižnica v novom šate je zameraný na celkovú rekonštrukciu Mestskej knižnice a vytvorenie priestoru pre čitáreň a študovňu. V rámci projektu sa opraví elektroinštalácia, vymení sa podlahová krytina, všetky policové systémy a vybavenie čitárne a pracoviska pracovníčky knižnice. Cieľom projektu je vytvoriť pre čitateľov modernú, používateľsky atraktívnu knižnicu, ktorú budú čitatelia radi navštevovať.

Schválená dotácia vo výške:         16300,00 EUR
Celkové výdavky projektov:         18600,00 EUR
Výška spolufinancovania:               2300,00 EUR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »