Aktuality

… Kto “riadi“ Akčný plán okresu Rožňava? (Aktualizované o vyjadrenia)

 

Vážení občania okresu Rožňava, na úvod by som hneď rád oznámil, že týmto článkom neriešim žiadne moje osobné ambície. Už niekoľko krát som verejne vyhlásil, že nemám záujem nikam v politike napredovať a mojim prvoradým záujmom je mesto Dobšiná, ktoré je súčasťou a druhým mestom okresu Rožňava. Nie som žiadny “svätec“, a ani ten kto má právo niekoho súdiť, alebo hodnotiť. Práve naopak, častokrát som častovaný rôznymi prívlastkami ako napr. kriminálnik, mafián… a najnovšie aj extrémista. Tieto prívlastky sú na Slovensku v politike už úplne bežné, záleží len na tom komu stúpite na „palec“. Aj keď mi bolo oznámené, že určite budem znášať následky, tak sa hneď pýtam: aké následky sú za informovanie občanov? Prečo neinformuje ten kto by informovať pravidelne mal? Prečo robí okresný obvodný úrad „mŕtveho chrobáka“? Napísať tento článok považujem za povinnosť, pretože chrbtovú kosť a gu.. ako chlap zatiaľ určite mám.

Akčný plán vznikal dosť narýchlo, no napriek tomu veľa ľudí prostredníctvom akčnej rady tomu venovali množstvo času a energie, či už v práci, alebo v čase voľna na úkor svojich rodín. Mnohí sme to považovali konečne za niečo, čo má zmysel, čomu sa oplatí venovať, čo má po lopate povedané hlavu aj pätu a celkom reálnu šancu na uskutočnenie. Niektorí sme absolvovali veľké množstvo konzultácií, stretnutí a porád po celom Slovensku s členmi expertnej skupiny, ktorá bola ministerstvom vytvorená presne na tento účel. Osobne aj touto cestou ďakujem expertnej skupine, ktorá sa skladala doslovne z expertov znalých problematiky. Akčná rada intenzívne pracovala, teda aby som bol presný, niektorí členovia akčnej rady intenzívne pracovali na vytvorení akčného plánu, ktorý sa podarilo vytvoriť a zahrnúť doň všetky podané projektové zámery a vízie, či už od samospráv, združení, alebo podnikateľov splňujúce ministerstvom stanovené podmienky. Od samého začiatku bol akčný plán propagovaný, ako apolitický a teda riešiaci ozajstné problémy okresu nie cez politiku, ale ako sa povie odspodu od nás občanov, aby sme sami určili rozvoj a napredovanie celého okresu Rožňava. Nebudem tu rozpisovať všetko ohľadne vzniku a práce na akčnom pláne a hneď prejdem k tej najdôležitejšej otázke.

Podľa akčného plánu má celú implementáciu zastrešovať Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, t. j. informovať o výzvach, pomáhať s podávaním projektov a všetkých náležitostí spojených s touto činnosťou. Na túto prácu a teda aj na celú implementáciu, zaraďovanie podávaných projektov, ako aj sociálnych opatrení má dozerať Rozvojová rada okresu Rožňava, ktorá bola menovaná priamo ministerstvom. S rozvojovou radou vstupuje na scénu nový člen (nepodieľajúci sa na vzniku akčného plánu) prednosta obvodného úradu Rožňava, Ing. Ján Babič (SMER-SD), ktorý podľa jeho vlastných slov okamžite obracia akčný plán politickým SMERom a členmi rozvojovej rady sa stávajú, zamestnanec obvodného úradu, Ing. Ján Štefan (SMER-SD), starosta obce Slavošovce, Ing. Štefan Bašták (SMER-SD), riaditeľ Úradu práce Rožňava, PaedDr. Mikuláš Gregor (SMER-SD), zaujímavé je, že v tom čase už riaditeľom nebol. Ďalej sú do rozvojovej rady automaticky menovaní primátori miest v okrese a to, Pavol Burdiga (MOST HÍD), Ján Slovák (NEKA), pretože práve mestá by mali zastrešovať veľké percento naplnenia akčného plánu. Podmienkou bolo aj zastúpenie podnikateľského sektora, ktorý zastupuje posledný člen rady, Ing. Juraj Balázs (NEKA). Tá najdôležitejšia otázka je prečo koordinačné centrum, na ktorého chod bolo uznesením Vlády SR schválených niekoľko stotisíc eur v našom okrese nefunguje???

Schválená zápisnica rozvojovej rady hovorí o tom, že mesto Dobšiná založí neziskovú organizáciu, pod ktorou vznikne Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava. Po porade s expertnou skupinou bolo odporučené, aby neziskovú organizáciu založili obe mestá v okrese spoločne, nie len jedno mesto. O tomto odporúčaní som informoval na sedení Rozvojovej rady, no žiaľ v žiadnej predchádzajúcej zápisnici to nefiguruje, ale čo sa čudovať, keď niektoré zápisnice neexistujú vôbec. Za zapisovateľa poveril prednosta svojho zamestnanca pána, Ing. Jána Štefana (SMER-SD), ktorý je právoplatným členom rady, tak je určite divné, že je aj zapisovateľ. Na základe týchto odporúčaní predložili obe mestá Rožňava aj Dobšiná, oficiálne schválené uznesenia mestských zastupiteľstiev, že obe mestá súhlasia so založením spoločnej neziskovej organizácie, pod ktorou bude fungovať Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava. Nato zasadla rozvojová rada, na ktorej prednosta a zároveň už menovaný tajomník Rozvojovej rady okresu Rožňava, Ing. Ján Babič (SMER-SD) proti tomuto ostro vystúpil a vyjadril svoj nesúhlas s takýmto postupom založenia neziskovej organizácie. Následne na to dal hlasovať za svoj vlastný návrh, aby neziskovú organizáciu založili členovia rozvojovej rady, nie mestá.

Zápisnica rozvojovej rady zo dňa 16.03.2017- návrh prednostu-tajomníka podporili: Ing. Ján Štefan (SMER-SD), Ing. Štefan Bašták (SMER-SD), PaedDr. Mikuláš Gregor (SMER-SD). Nesúhlasil, Ján Slovák (NEKA), hlasovania sa zdržali: Pavol Burdiga (MOST-HID) a Ing. Juraj Balázs (NEKA), čiže návrh bol schválený. Zároveň sme sa obaja primátori miest dištancovali od tohto zámeru, aby sme ako súkromné osoby zakladali neziskovú organizáciu. K rozhodnutiu primátorov sa pripojil aj pán Ing. Juraj Balázs (NEKA). Nezisková organizácia bola teda založená súkromnými osobami a tie iste osoby, nebudem ich znovu menovať, myslím že z textu je to zrozumiteľné, ďalším sedením zvolili aj riaditeľa Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, pána Ing. Arpáda Kavečankyho (SMER-SD), ktorý dovolím si tvrdiť má s akčným plánom nášho okresu pramálo spoločné, alebo teda v tejto spojitosti jeho osobu vnímam, len od prečítania zápisnice rozvojovej rady zo dňa 29.03.2017 kedy bol schválený za riaditeľa. Prečo teda koordinačné centrum nefunguje? Odpoveď nech si dá každý sám.

Na moje naliehanie, ako aj oficiálnym listom zo dňa 25.11.2016, aby bola rada doplnená o novú riaditeľku úradu práce, pani Mgr. Moniku Šeďovú (MOST-HID), na základe toho, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je kľúčovým partnerom akčných plánov, bola jej nominácia schválená. Zaujímavé na tom je, ako dlho to trvalo a medzi tým sa stihli odhlasovať záležitosti ohľadne koordinačného centra. Ďalšou zaujímavosťou je ďalšia členka nominovaná „prednostom-tajomníkom“, pani Ing. Mária Mandelíková (SMER-SD)… Čo k tomu dodať? Hlasovanie Rozvojovej rady okresu Rožňava bude teda stále tým „správnym“ SMERom.

Týmto článkom sa chcem verejne dištancovať od aktivít zakladajúcich členov neziskovej organizácie pod ktorou, tu musím napísať žiaľ, bude existovať koordinačné centrum. Ako menovaný člen rozvojovej rady zvažujem požiadať o uvoľnenie z tejto funkcie, pretože odmietam znášať zodpovednosť za konanie, s ktorým nesúhlasím a som zásadne proti hájeniu záujmov určitej skupiny.

Vážení občania okresu Rožňava, na záver si dovolím ešte tú najpodstatnejšiu otázku. Je toto naozaj záujmom vládnucej politickej strany, alebo je to záujem len určitej skupiny ? Do kedy sa bude tolerovať takéto konanie? Do kedy budú o rozvoji, napredovaní a hlavne o financiách rozhodovať takéto „zoskupenia“? Nič proti tomu nerobiť, znamená ticho súhlasiť.

S úctou Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Aktualizované o vyjadrenie Ing. Jána Babiča (publikované na www.infonoviny.sk)

Nie je mojim zvykom reagovať na vyjadrenia týkajúce sa mojej osoby, ale vzhľadom na skutočnosť, že ide o kritiku práce členov Rozvojovej rady okresu Rožňava resp. problematiky, ktorá sa týka celého nášho okresu, dovolím si vyvrátiť na základe objektívnych skutočností názor pisateľa článku „Kto „riadi“ Akčný plán okresu Rožňava.“

Pokiaľ ide o navrhovanie jednotlivých členov Rozvojovej rady pisateľ sa pravdepodobne neoboznámil s novelou zákona o podpore najmenej rozvinutých regiónov, ktorá v § 5 jasne definuje, že členov Rozvojovej rady v okrese vymenúva a odvoláva vedúci Úradu vlády SR, na návrh subjektov územnej spolupráce ( obce, mestá, VÚC, občianske združenia, neziskové organizácie ). Všetci členovia Rozvojovej rady okresu Rožňava boli vymenovaní v súlade s vyššie uvedeným zákonom, na základe návrhu subjektov územnej samosprávy a nie tak, ako tvrdí pisateľ.

Vznik Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava bol definovaný na základe prijatého uznesenia Akčnej rady zo dňa 2. 11. 2016, kde bolo schválené uznesenie v návrhu  č. 1 , že správnu radu neziskovej organizácie – Koordinačného centra ( ďalej len KC ), budú tvoriť všetci členovia Akčnej rady okresu Rožňava  ( za 9, proti 0, zdržali sa 2 ). V návrhu    č. 2 bolo prijaté, že zriaďovateľom NO – KC bude Mesto Dobšiná so sídlom v Rožňave ( za 11, proti 0, zdržali sa 0). Skutočnosť však bola taká, že primátor Mesta Dobšiná svojvoľne dehonestoval a nedodržal uznesenie č. 1, keď uznesením MZ v Dobšinej č. 390-1/III-2017 bol menovaný do správnej rady NO starosta Obce Gemerská Poloma, ktorý nie je členom Akčnej Rady. Podobne za členov správnej rady NO boli mestským zastupiteľstvom v Rožňave menovaní ďalší zástupcovia, ktorí nie sú členmi Akčnej rady. Je úplne zrejmé, že týmto došlo k vážnemu porušeniu uznesenia Akčnej rady zo dňa 2. 11. 2016 a tým zneváženiu rozhodnutia tejto inštitúcie.

Na základe uvedeného došlo na návrh tajomníka Rozvojovej rady, tak ako je to  aj v iných okresoch Košického kraja, k prijatiu uznesenia, že zakladateľmi neziskovej organizácie – KC budú členovia Rozvojovej rady.

Žiadosť o uzavretie zmluvy koordinačného centra bola zaslaná na schválenie Úradu vlády SR dňa 18. 4. 2017 a v najbližšom období dôjde k jej uzavretiu a tým k zahájeniu  činnosti.

Schválenie Ing. Kavečankyho, ktorý spĺňa všetky predpoklady po riadiacej, manažérskej a odbornej stránke, pokladám za úplne prirodzené. Znovu v tomto prípade došlo ku klamstvu pisateľa, že pán Kavečanky je členom strany SMER-SD, pretože ním nikdy nebol.

Záverom chcem uviesť, že tvrdenia v článku „Kto „riadi“ Akčný plán okresu Rožňava“ nedáva zmysel ani pokiaľ ide o prerozdelenie finančných prostriedkov z regionálneho príspevku, ktorý odporučila Akčná rada, keď z celkovej čiastky 800 tis. € v roku 2016 Mikroregión Dobšiná  ( Dobšiná, Rejdová, Dedinky ) obdržali 600. tis. €, čo činí 75% z celkového objemu finančných prostriedkov. Z uvedenej skutočnosti by som mohol uviesť, že prerozdelenie finančných prostriedkov resp. Akčný plán riadi niekto in

Neviem o čo pisateľovi v tomto článku išlo, najpravdepodobnejšia je asi skutočnosť, že sa blížia voľby do orgánov VÚC.

Ing. Ján Babič, tajomník Rozvojovej rady pre najmenej rozvinutý okres Rožňava

Aktualizované o reakciu primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka (16.05.2017)

… Vážený pán prednosta som veľmi rád, že ste verejne reagovali na článok , ktorý som napísal a nesmierne ma teší, že ste vlastne potvrdil moje slová, pretože vo Vašej, nazvem to zmätočnej odpovedi občania nikde nenájdu ani jediný argument, že mnou spomínaný členovia rozvojovej rady nie sú nijakým spôsobom “kormidlovaní“ Vami a Vašimi záujmami.

Nikde v článku neuvádzam, kto a akým spôsobom menuje akčnú radu, či rozvojovú radu. / z odpovede vyplýva, že ešte stále neviete, čo je akčná rada a čo rozvojová rada / Nikde v článku nespochybňujem, že niekto nebol zákonne menovaný. Je potrebné si to prečítať ešte raz, alebo niekoho požiadať o vysvetlenie.
Pokiaľ mesto zakladá svoju organizáciu navrhne si, ako zakladateľ do správnej rady koho uzná za vhodné. Po rokovaní s Mestom Rožňava a na základe odporúčaní expertnej skupiny / pri tomto rokovaní  so splnomocnencom vlády ste bol prítomný, dokonca Vám bolo potrebné päťkrát vysvetliť, koľko členov má mať rozvojová rada, na toto si určite spomenú s úsmevom aj ostatní prítomní /, aby mal zastúpenie celý okres ,boli do správnej rady navrhnutí niektorí členovia akčnej rady, ako aj rozvojovej rady a doplnení tak, aby bol zastúpený okres v čo najväčšom rozsahu t.j. Gem Poloma je najväčšou obcou Dobšinskej doliny, kvôli tomu bol starosta menovanej obce, tak ako bol aj starosta Slavošoviec, ako najväčšej obce Štítnickej doliny, ale toho nespomínate, pretože ten Vám vyhovuje, čo beriem s úsmevom. Mesto Rožňava tak isto navrhla starostov najväčších obcí ďalších oblastí. Ostatní členovia rozvojovej rady mali podľa návrhu tvoriť dozornú radu, alebo byť doplnení do správnej rady. Celý tento návrh, ako aj uznesenia oboch okresných miest boli riadne predložené rozvojovej rade, tak sa musím znovu pousmiať nad slovom, že som niečo dehonestoval. K tomu sa dá napísať len toľko, že keby bolo v zápisniciach písaných “Vaším“ zapisovateľom uvedené všetko tak, ako by malo byť a v skutočnosti bolo, tak by ste sa nemal ani na čo vyhovárať.

Vážený pán prednosta, že koordinačné centrum bolo založené po vzore iných okresov, mi znovu vytvára na tvári úsmev. Prečo ste nenapísali aj ktorých konkrétnych okresov a koľkých z tých dvanástich ? Mali by ste myslieť na to, že občania si už dnes dokážu všetko “vygúgliť“.

Nikde v článku nespomínam, že novozvolený riaditeľ koordinačného centra je členom SMER-SD, že je táto strana v zátvorke za jeho menom znamená, že sa takto propagoval on sám, ako kandidát na poslanca MsZ Rožňava.

V článku nikde nespomínam prerozdelenie finančných prostriedkov z regionálneho príspevku. Spomínam , že na koordinačné centrum je schválené niekoľko stotisíc eur. Táto vaša stať nijako nesúvisí s tým, čo som napísal ja.
Vážený pán prednosta-tajomník Vaša posledná poznámka, že ide pravdepodobne o voľby do VÚC je na popukanie. Fakt si myslíte, že Vám toto ešte občania okresu Rožňava “žerú“ ? Vaša reakcia nezmyselne popretkávaná odvolávaním sa na “paragrafy“ a po lopate povedané, “ja o voze Vy o koze“ dáva niekomu, kto rozmýšľa zmysel ? Páči sa mi táto verejná forma komunikácie, pretože je načase poukázať na Vašu dlhoročnú “prínosnú prácu“ pre tento okres.

S úsmevom J. Slovák

Translate »